Вы тут

Большасць скардзяцца абгрунтавана


Сё­ле­та толь­кі ка­ля 12% зва­ро­таў гра­ма­дзян у Ка­мі­тэт дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Ві­цеб­скай воб­лас­ці пры­зна­ны не­аб­грун­та­ва­ны­мі. Уся­го ў кант­роль­ным ве­дам­стве за­рэ­гіст­ра­ва­лі ка­ля 440 зва­ро­таў, у тым лі­ку больш як 60 элект­рон­ных. На аса­біс­тым пры­ёме па­бы­ва­лі ка­ля 260 ча­ла­век.

— Па тра­ды­цыі асноў­ную ма­су на­ра­кан­няў вы­клі­кае пра­ца «ка­му­нал­кі». У асноў­ным лю­дзі звяр­та­лі­ся з праб­ле­ма­мі ня­свое­ча­со­ва­га ра­мон­ту жыл­ля, доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ня два­роў і ін­шы­мі. Бы­лі раз­гле­джа­ны скар­гі, звя­за­ныя з за­цяг­ван­нем тэр­мі­наў пры­ва­ты­за­цыі жыл­ля і ня­зго­дай з кош­там, — па­ве­да­мі­лі на­ша­му ка­рэс­пан­дэн­ту ў вы­шэй­зга­да­ным ка­мі­тэ­це.

Пад­час раз­гля­ду ад­на­го са зва­ро­таў вы­кры­лі­ся абу­раль­ныя фак­ты.

— У ві­цеб­скай ка­мер­цый­най фір­ме за­ра­бот­ную пла­ту вы­плач­ва­лі «ў кан­вер­тах». Пад­час пра­вер­кі яе дзей­нас­ці бы­лі вы­яў­ле­ны і ін­шыя па­ру­шэн­ні ў сфе­ры пад­атко­ва­га за­ка­на­даў­ства. Уся­го па ма­тэ­ры­я­лах пра­вер­кі да­дат­ко­ва на­лі­чы­лі па­дат­каў і пе­ні ў су­ме ка­ля 750 міль­ё­наў руб­лёў. Ка­мі­тэт звяр­тае піль­ную ўва­гу на якасць і паў­на­ту ад­ка­заў, эфек­тыў­насць за­ха­даў, якія пры­ма­юц­ца па аба­ро­не пра­воў за­кон­ных ін­та­рэ­саў гра­ма­дзян, — рас­ка­за­ла на­чаль­нік ад­дзе­ла ка­мі­тэ­та Ак­са­на Руд­ніц­кая.

Сё­ле­та па вы­ні­ках раз­гля­ду зва­ро­таў гра­ма­дзян і пра­вя­дзен­ня пра­ве­рак па пы­тан­нях вы­ка­нан­ня за­ка­на­даў­ства ўжо пры­цяг­ну­та да дыс­цып­лі­нар­най ад­каз­нас­ці ка­ля 30 служ­бо­вых асоб.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.