Вы тут

Ідэя Банк вырашыў пасябраваць з бізнесам


На­ле­та гэ­ты фі­нан­са­вы хол­дынг стане ўні­вер­саль­ным

Дня­мі ак­цы­я­нер­нае та­ва­рыст­ва «Ідэя Банк» ад­кры­ла флаг­ман­скі Цэнтр аб­слу­гоў­ван­ня кар­па­ра­тыў­ных клі­ен­таў у Мін­ску, што ста­ла пер­шым прак­тыч­ным кро­кам па рэа­лі­за­цыі пра­ек­та «Ідэя Банк Біз­нес». Гэ­та част­ка пла­на ўка­ра­нен­ня стра­тэ­гіі хол­дын­га па пе­ра­ары­ен­та­цыі Ідэя Бан­ка з роз­ніч­на­га бан­ка на ўні­вер­саль­ны на рын­ку Бе­ла­ру­сі.

Ме­на­ві­та ў 2015 го­дзе Ідэя Банк бу­дзе раз­ві­ваць гэ­ты пра­ект, які пра­ду­гледж­вае асаб­лі­вую кі­раў­ні­чую ма­дэль з комп­лек­сам якас­на но­вых па­ды­хо­даў да пра­цы з ма­лым і ся­рэд­нім біз­не­сам. Ма­дэль за­сна­ва­на на во­пы­це бан­ка і тэх­на­ло­гі­ях еў­ра­пей­скіх парт­нё­раў, што да­зва­ляе бан­ку ап­ты­мі­за­ваць ры­зы­кі, па­вя­ліч­ваць хут­касць пры­няц­ця ра­шэн­няў і аб­слу­гоў­ван­ня клі­ен­таў. Да­дат­ко­выя маг­чы­мас­ці ад­кры­вае на­яў­насць за­меж­най крэ­дыт­най лі­ніі для пад­трым­кі ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су.

У пер­шую чар­гу, ма­дэль пра­ду­гледж­вае ўні­вер­саль­ны па­ды­ход да крэ­ды­та­ван­ня кар­па­ра­тыў­ных клі­ен­таў. Гэ­та на­дае но­выя маг­чы­мас­ці крэ­ды­та­ван­ня для кам­па­ній, якія толь­кі вы­хо­дзяць на бе­ла­рус­кі ры­нак. Па-дру­гое, ра­шэн­не аб вы­да­чы крэ­ды­ту да ста міль­ё­наў бе­ла­рус­кіх руб­лёў пры­ма­ец­ца пры па­да­чы толь­кі двух да­ку­мен­таў — па­свед­чан­ня аб рэ­гіст­ра­цыі прад­пры­маль­ні­ка і паш­пар­та. Па­пя­рэд­няе ра­шэн­не аб вы­да­чы крэ­ды­ту ў па­ме­ры да двух­сот міль­ё­наў руб­лёў мож­на атры­маць на­ват па тэ­ле­фо­не. Па-трэ­цяе, клі­ент атрым­лі­вае комп­лекс кан­суль­та­цый­ных і экс­перт­ных па­слуг у асо­бе пер­са­наль­на­га ме­не­джа­ра, што па­вы­шае ад­каз­насць бан­ка і па­вя­ліч­вае хут­касць пры­няц­ця ра­шэн­няў.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Да­вед­ка

Банк па­чаў сваю дзей­насць пад брэн­дам «Сом­бел­банк» у 2004 го­дзе. Праз 4 га­ды ён увай­шоў у фі­нан­са­вую кар­па­ра­цыю Gеtіn Hоldіng SА. Яшчэ праз 5 га­доў быў пе­рай­ме­на­ва­ны ў «Ідэя Банк». За 10 га­доў дзе­ян­ня бы­лі ад­кры­ты пад­раз­дзя­лен­ні бан­ка па ўсёй Бе­ла­ру­сі, вы­да­дзе­ны міль­ён­ны крэ­дыт (ве­ра­сень 2013 г.) і вы­пу­шча­на 100 ты­сяч пла­цеж­ных кар­так (каст­рыч­нік 2013 г.). Па­вод­ле вы­ні­каў дзей­нас­ці за 2013 год, Ідэя Банк за­няў пер­шае мес­ца ў рэй­тын­гу бе­ла­рус­кіх бан­каў і быў пры­зна­ны бан­кам го­да на дру­гой што­га­до­вай прэ­міі «Банк го­да Бе­ла­ру­сі» сё­ле­та ў чэр­ве­ні. Так­са­ма бан­ку бы­ла пры­су­джа­на най­вы­шэй­шая ўзна­га­ро­да ў ка­тэ­го­рыі «Леп­шы сэр­віс для фі­зіч­ных асоб».

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.