Вы тут

Адкрыты дыялог па ўсіх пытаннях


Та­кі фар­мат ад­но­сін — са­мы да­стой­ны для са­юз­ні­каў

Па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га дзяр­жаў­на­га са­ве­та Са­юз­най дзяр­жа­вы ў кан­цы снеж­ня ад­бу­дзец­ца ў Маск­ве. Пы­тан­ні пад­рых­тоў­кі да яго аб­мяр­коў­ва­лі­ся на су­стрэ­чы Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі, стар­шы­ні ВДС Са­юз­най дзяр­жа­вы Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з дзяр­жаў­ным сак­ра­та­ром Са­юз­най дзяр­жа­вы Ры­го­рам Ра­по­там, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Ба­кі аб­мер­ка­ва­лі тэ­мы, якія бу­дуць вы­не­се­ны на раз­гляд на вы­шэй­шым уз­роў­ні, а так­са­ма звя­за­ныя з імі пы­тан­ні. Кан­крэт­ная да­та пра­вя­дзен­ня па­ся­джэн­ня па­куль не вы­зна­ча­на.

Па сло­вах Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, «з'я­ві­ла­ся не­ка­то­рае роз­на­га­лос­се» ў су­вя­зі з пра­па­но­вай, каб 23 снеж­ня пра­вес­ці ў адзін дзень знач­ныя ме­ра­пры­ем­ствы — на ўзроў­ні АДКБ, Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за, а так­са­ма Вы­шэй­шага дзярж­са­вета. «Ка­лі пра­во­дзіць, то трэ­ба ра­біць гэ­та грун­тоў­на. Мы і так ужо пе­рад людзь­мі і ў Ра­сіі, і ў Бе­ла­ру­сі не вель­мі пры­стой­на вы­гля­да­ем з фар­мі­ра­ван­нем паў­на­вар­тас­най Са­юз­най дзяр­жа­вы, а яшчэ ў фар­ма­лізм пе­ра­тва­раць на­ша ме­ра­пры­ем­ства, на­пэў­на, бу­дзе ня­пра­віль­на», — лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што ха­цеў бы па­чуць пункт гле­джан­ня Ры­го­ра Ра­по­ты як дзярж­сак­ра­та­ра па гэ­тых пы­тан­нях. «Тым больш што (вы гэ­та ве­да­е­це; дзя­куй, што пры­ма­е­це ўдзел у вы­ра­шэн­ні гэ­тых пы­тан­няў) з'я­ві­ла­ся шмат тэм, якія трэ­ба раз­гле­дзець, у бе­ла­рус­ка-ра­сій­скіх ад­но­сі­нах. Са­мыя цес­ныя ад­но­сі­ны дзвюх дзяр­жаў, двух на­ро­даў, і мы сён­ня вы­му­ша­ны кан­ста­та­ваць, што ства­ра­ем праб­ле­мы на роў­ным мес­цы, — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — Мне зда­ец­ца, ра­сі­я­нам ня­ма ў чым нас па­пра­кнуць. Мы ро­бім усё, як да­мо­ві­лі­ся».

За­кра­на­ю­чы тэ­му па­ста­вак бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі ў Ра­сію, Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў: «Вы нас па­пра­сі­лі па­ста­віць вось гэ­тыя аб'­ёмы ма­лоч­ных і мяс­ных пра­дук­таў, ры­бы і гэ­так да­лей, усё рас­пі­са­лі. Дык яшчэ гэ­тыя кво­ты не вы­бра­ны, мы яшчэ не па­ста­ві­лі гэ­тыя аб'­ёмы. Што ж нас па­пра­каць, што мы ўжо вель­мі пе­ра­кар­мі­лі вас, ра­сі­ян. І по­тым, гэ­та на­огул не­сур'­ёз­на. Мы вось на гэ­тую тэ­му ма­ла звяр­та­ем ува­гі, але гэ­та не зна­чыць, што яна не іс­нуе. Гэ­та не тое што ня­доб­ра­сум­лен­ная кан­ку­рэн­цыя. Гэ­та на­огул наш брат род­ны (ра­сі­я­не), ён жа не прос­та не пус­кае на­шу пра­дук­цыю — ства­рае ёй ан­ты­рэ­кла­му».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка кан­ста­та­ваў, што ў Бе­ла­ру­сі за­ха­ва­лі са­вец­кія ДА­СТы, зра­бі­лі іх больш стро­гі­мі. «Ра­сія даў­но ўжо за­бы­ла, што та­кое ДА­СТы, там ней­кія ТА, тэх­ніч­ныя рэг­ла­мен­ты або ўмо­вы. Зра­зу­ме­ла, што кож­ны для ся­бе іх ства­рае. Ну і по­тым, на пры­лаў­ку ля­жаць роз­ныя пра­дук­ты — з Еў­ро­пы, Аме­ры­кі, Ра­сіі, Ка­зах­ста­на і Бе­ла­ру­сі. Ня­хай ра­сі­я­не раз­бі­ра­юц­ца, што куп­ляць. Мы — за гэ­тую кан­ку­рэн­цыю, нам і ў гэ­тым ад­маў­ля­юць», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

«Та­му на­за­па­сі­ла­ся шмат праб­лем, якія трэ­ба вы­ра­шаць. І ўзяць у адзін дзень пра­вес­ці ме­ра­пры­ем­ствы — прос­та ўсё ў ку­чу па­скі­да­ем і вы­ні­каў не атры­ма­ем», — лі­чыць кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Ён вы­ка­заў­ся за ад­кры­ты дыя­лог з ра­сій­скім бо­кам па ўсіх пы­тан­нях: «Цям­ніць нам ня­ма ча­го адзін пе­рад ад­ным. Ця­пер сі­ту­а­цыя не тая, каб гу­ляць у ней­кія дып­ла­ма­тыч­ныя гуль­ні, ней­кія хіт­ры­кі».

У сваю чар­гу, Ры­гор Ра­по­та зга­дзіў­ся з Прэ­зі­дэн­там Бе­ла­ру­сі, што на­за­па­сі­ла­ся шмат пы­тан­няў, якія трэ­ба грун­тоў­на аб­мер­ка­ваць. «Ёсць пра што га­ва­рыць, і трэ­ба хут­ка зна­хо­дзіць ра­шэн­ні і зні­маць гэ­тую на­пру­жа­насць. Іс­нуе і шэ­раг ін­шых пы­тан­няў, якія па­тра­бу­юць сіс­тэм­на­га па­ды­хо­ду і ад­кры­та­га дыя­ло­гу», — ад­зна­чыў дзярж­сак­ра­тар.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.