Вы тут

Сваё і якаснае


Ай­чын­ная вы­твор­часць ле­каў па­він­на быць на ўзроў­ні су­свет­ных стан­дар­таў

Та­кую за­да­чу па­ста­віў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя Ва­сі­ля Жар­ко, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы на­га­даў аб да­моў­ле­нас­ці да кан­ца 2015 го­да мець у кра­і­не мі­ні­мум 50% ле­каў улас­най вы­твор­час­ці. Пры гэ­тым ён пад­крэс­ліў, што ле­кі па­він­ны ад­па­вя­даць су­свет­на­му ўзроў­ню: «Нам ін­шыя ле­кі не па­трэб­ныя, бе­ла­рус­кая вы­твор­часць ле­каў па­він­на быць на ўзроў­ні су­свет­ных стан­дар­таў».

«І на­ступ­нае — про­даж на экс­парт гэ­тых ле­каў. Ка­лі яны бу­дуць па якас­ці гор­шыя, у нас жа не ку­пяць ні ў Ра­сіі, ні ва Укра­і­не, ні ў Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, а тым больш у Еў­ра­са­ю­зе. Та­му па­він­на быць не менш за 50% і вы­со­кай якас­ці», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Таксама Прэзідэнт запатрабаваў у міністра «жалезна навесці парадак» у тым ліку і з водпускам лекавых сродкаў у аптэках.

 
 
 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.