Вы тут

Сацыяльная няроўнасць вядзе да страт ВУП


Ар­га­ні­за­цыя эка­на­міч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва і раз­віц­ця (АЭСР) кан­ста­туе, што ў кра­і­нах, якія ўва­хо­дзяць у яе, са­мы вы­со­кі ўзро­вень ад­роз­нен­ня па­між ба­га­ты­мі і бед­ны­мі за апош­нія 30 га­доў. «У зо­не 34 кра­ін ар­га­ні­за­цыі да­хо­ды 10% на­сель­ніц­тва, што ад­но­сіц­ца да са­май ба­га­тай гру­пы гра­ма­дзян, ця­пер у 9,5 ра­за пе­ра­ўзы­хо­дзяць да­хо­ды 10% на­сель­ніц­тва з гру­пы са­мых бед­ных», — га­во­рыц­ца ў спра­ва­зда­чы. У 1980-я га­ды па­каз­чык су­ад­но­сін быў роў­ны ся­мі. Най­больш моц­ным раз­рыў у ста­но­ві­шчы гэ­тых дзвюх груп на­сель­ніц­тва ака­заў­ся ў ЗША, Фін­лян­дыі, Із­ра­і­лі, Но­вай Зе­лан­дыі і Шве­цыі, ад­зна­ча­ец­ца ў да­сле­да­ван­ні. У най­мен­шай ме­ры гэ­та пра­яві­ла­ся ў Фран­цыі, Бель­гіі і Ні­дэр­лан­дах. Як пад­крэс­лі­ва­ец­ца ў спра­ва­зда­чы, уз­мац­нен­не ня­роў­на­сці ў да­хо­дах ад­моў­на ад­бі­ва­ец­ца на рос­це эка­но­мі­кі. Так, гэ­тая з'я­ва пры­вя­ла да стра­ты больш за 10% тэм­паў раз­віц­ця Мек­сі­кі і Но­вай Зе­лан­дыі, пры­клад­на 9% ВУП стра­ці­лі Вя­лі­ка­бры­та­нія, Фін­лян­дыя і Нар­ве­гія, 6-7% — ЗША, Іта­лія і Шве­цыя.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.