Вы тут

Курэнне пазбаўляе мужчын Y-храмасомы і скарачае жыццё


Па­пя­рэд­няе да­сле­да­ван­не па­ка­за­ла: стра­та Y-хра­ма­со­мы ў клет­ках кры­ві па­вы­шае ры­зы­ку раз­віц­ця ра­ку. У но­вым да­сле­да­ван­ні на­ву­коў­цы з Уні­вер­сі­тэ­та Упса­лы шу­ка­лі фак­та­ры, якія пры­вод­зяць да стра­ты Y-хра­ма­со­мы. Яны вы­ка­за­лі зда­гад­ку, што да та­кіх фак­та­раў мо­гуць ад­но­сіц­ца ўзрост, ужы­ван­не ал­ка­го­лю, ар­тэ­рыя­льны ціск, дыя­бет і ку­рэн­не, рас­па­вя­дае Scіence World Report.

10-31

Спе­цы­я­ліс­ты пра­ана­лі­за­ва­лі ўзо­ры кры­ві больш за 6000 па­жы­лых муж­чын. Яны за­ўва­жы­лі, што ў 15% муж­чын ва ўзрос­це 70 га­доў і ста­рэй не ха­па­ла як мі­ні­мум 10% Y-хра­ма­со­мы. Стра­та Y-хра­ма­со­мы ў 2-4 ра­зы час­цей су­стра­ка­ла­ся ся­род кур­цоў. Да­след­чы­кі ўлі­чы­лі та­кія фак­та­ры, як вы­со­кі кры­вя­ны ціск, дыя­бет, за­ліш­няя ва­га і ад­сут­насць фі­зіч­ных прак­ты­ка­ван­няў. Ку­рэн­не бы­ло звя­за­на са стра­тай Y-хра­ма­со­мы ме­на­ві­та ў па­жы­лым уз­рос­це. Ад­крыц­цё мо­жа рас­тлу­ма­чыць, ча­му ку­рэн­не час­цей вы­клі­кае рак у муж­чын і ча­му жан­чы­ны, як пра­ві­ла, жы­вуць даў­жэй.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.