Вы тут

Дзяржаўная ўзнагарода — у супрацоўніка Выдавецкага дома «Звязда»


Днямі Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, пад­пі­саў­шы ад­па­вед­ны ўказ, уда­сто­іў прад­стаў­ні­коў роз­ных сфер дзей­нас­ці ор­дэ­наў, ме­да­лёў і га­на­ро­вых зван­няў.

Прад­стаў­ні­кі роз­ных сфер дзей­нас­ці ўда­сто­е­ны ор­дэ­наў і ме­да­лёў, га­на­ро­вых зван­няў за шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу, узор­нае вы­ка­нан­не служ­бо­вых аба­вяз­каў, да­сяг­нен­не вы­со­кіх вы­твор­чых па­каз­чы­каў у пра­мыс­ло­вас­ці і бу­даў­ніц­тве, знач­ны аса­біс­ты ўклад у раз­віц­цё на­ву­ко­вай дзей­нас­ці, гра­ма­дзян­скай авія­цыі, срод­каў су­вя­зі, сфе­ры ахо­вы зда­роўя, а так­са­ма аду­ка­цыі, куль­ту­ры і спор­ту. Так, ор­дэ­нам «За служ­бу Ра­дзі­ме» ІІІ сту­пе­ні ўзна­га­ро­джа­ны ка­ман­дзір 382-га асоб­на­га гвар­дзей­ска­га ма­біль­на­га ба­таль­ё­на 38-й асоб­най гвар­дзей­скай ма­біль­най бры­га­ды Уз­бро­е­ных Сіл Сяр­гей Су­ха­ві­ла. Ор­дэ­на Па­ша­ны ўда­сто­е­ны трэ­нер-вы­клад­чык Ма­гі­лёў­ска­га дзяр­жаў­на­га ву­чы­лі­шча алім­пій­ска­га рэ­зер­ву Ана­толь Ла­ба­чоў. Ор­дэ­нам Фран­цыс­ка Ска­ры­ны ўзна­га­ро­джа­ны дэ­кан фа­куль­тэ­та бе­ла­рус­кай і рус­кай фі­ла­ло­гіі Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га пе­да­га­гіч­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Мак­сі­ма Тан­ка Ва­сіль Ста­ры­чо­нак.

Га­на­ро­вае зван­не «За­слу­жа­ны дзе­яч на­ву­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь» пры­свое­на ды­рэк­та­ру Рэс­пуб­лі­кан­ска­га на­ву­ко­ва-прак­тыч­на­га цэнт­ра дзі­ця­чай ан­ка­ло­гіі, ге­ма­та­ло­гіі і іму­на­ло­гіі Воль­зе Алей­ні­ка­вай, га­на­ро­вае зван­не «За­слу­жа­ны ар­тыст Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь» — вя­ду­ча­му май­стру сцэ­ны Брэсц­ка­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра дра­мы імя Ле­нін­ска­га кам­са­мо­ла Бе­ла­ру­сі Мі­ха­і­лу Мят­ліц­ка­му.

Пры­ем­на, што ся­род уз­на­га­ро­джа­ных і наш ка­ле­га — на­мес­нік ды­рэк­та­ра РВУ «Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» — га­лоў­ны рэ­дак­тар ча­со­пі­са «По­лы­мя», вя­до­мы пісь­мен­нік Алесь Ба­дак. Ён уда­сто­е­ны ме­да­ля Фран­цыс­ка Ска­ры­ны. Шчы­ра він­шу­ем Але­ся Мі­ка­ла­е­ві­ча, жа­да­ем яму на­тхнен­ня, твор­ча­га плё­ну і но­вых уз­на­га­род!

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.