Вы тут

Урад разгледзеў падрыхтоўку да выканання палявых работ у 2015 годзе


Пра­ект ад­па­вед­най па­ста­но­вы прад­ста­віў на па­ся­джэн­ні Прэ­зі­ды­у­ма Са­ве­та Мі­ніст­раў пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Бе­ла­ру­сі Ле­а­нід Ма­ры­ніч, пе­рад­ае ка­рэс­пан­дэнт БЕЛ­ТА.

У пры­ват­нас­ці, пра­ек­там па­ста­но­вы пра­ду­гле­джа­на, што для за­бес­пя­чэн­ня вес­на­вой сяў­бы сель­ска­гас­па­дар­чым ар­га­ні­за­цы­ям не­аб­ход­на сфар­мі­ра­ваць асноў­ны фонд на­сен­ня яра­вых збож­жа­вых і зер­не­ба­бо­вых куль­тур у аб'­ёме 222 тыс. т. На вы­па­дак гі­бе­лі па­се­ваў сель­гас­куль­тур не­аб­ход­на так­са­ма сфар­мі­ра­ваць стра­ха­вы фонд на­сен­ня збож­жа­вых і зер­на­ба­бо­вых куль­тур у аб'­ёме 44,5 тыс. т. Для за­бес­пя­чэн­ня фар­мі­ра­ван­ня ўра­джаю 2015 го­да не­аб­ход­на пры­няць ме­ры па на­кап­лен­ні і ўня­сен­ні мі­не­раль­ных угна­ен­няў у аб'­ёме 1 млн 45 тыс. т у дзе­ю­чым рэ­чы­ве. На іх за­куп­ку не­аб­ход­на вы­дзе­ліць ка­ля Br13,5 трлн, ад­зна­чыў Ле­а­нід Ма­ры­ніч.

Клю­ча­вой жа за­да­чай у 2015 го­дзе, па­вод­ле яго слоў, бу­дзе ар­га­ні­за­цыя свое­ча­со­ва­га ра­мон­ту і тэх­ніч­нае аб­слу­гоў­ван­не сель­ска­гас­па­дар­чай тэх­ні­кі. «На гэ­тыя мэ­ты пра­па­ну­ец­ца на­кі­ра­ваць Br2,8 трлн. Ад­нак у су­вя­зі з аб­ме­жа­ва­нас­цю аба­рот­ных срод­каў у сель­гас­ар­га­ні­за­цый не­аб­ход­на пра­ду­гле­дзець на­кі­ра­ван­не част­кі фі­нан­са­вых срод­каў з аб­лас­ных бюд­жэ­таў на вы­ка­нан­не гэ­тых ра­бот», — ад­зна­чыў пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.