Вы тут

Жывая або штучная?


Са­праўд­нае дрэ­ва ці яго штуч­ная імі­та­цыя? Абод­ва ва­ры­ян­ты ма­юць як свае пе­ра­ва­гі, так і не­да­хо­пы. Уні­вер­маг «Бе­ла­русь» да­па­ма­гае сва­ім па­куп­ні­кам зра­біць вы­бар і дае не­каль­кі ка­рыс­ных па­рад.

10-4

Ка­лі вы ўсё ж та­кі ад­дас­це пе­ра­ва­гу жы­вой пры­га­жу­ні, улі­чы­це, што ко­лер хвоі па­ві­нен быць як ма­га больш цём­ным. Га­лі­ны ў све­жа­га дрэў­ца па­він­ны быць гнут­кі­мі, элас­тыч­ны­мі. Ка­лі ж яны з трэс­кам ла­ма­юц­ца, то ел­ка доў­га не пра­ста­іць. Доб­ра бач­ная цём­ная па­ла­са на мес­цы сся­кан­ня бу­дзе свед­чыць аб тым, што дрэў­ца ссек­лі даў­на­ва­та. Ствол па­ві­нен быць чыс­тым, глад­кім, без пры­кмет цві­лі ці грыб­ка. Ка­лі ўзяць ел­ку за ствол і ўда­рыць аб зям­лю, яна, вя­до­ма ж, не па­він­на скі­нуць шмат іго­лак.

Куп­ле­ную ел­ку ле­пей па­тры­маць ней­кі час на бал­ко­не ці на лес­віч­най пля­цоў­цы. Ста­віць лепш у вяд­ро з пяс­ком, у які да­даць таб­лет­ку ас­пі­ры­ну і кры­ху цук­ру. Або ў вяд­ро з ва­дой — з лыж­кай жэ­ла­ці­ну і не­вя­лі­кай коль­кас­цю лі­мон­най кіс­ла­ты. У лю­бым вы­пад­ку ствол трэ­ба ачыс­ціць уні­зе ад ка­ры.

Асар­ты­мент штуч­ных елак, прад­стаў­ле­ных у про­да­жы ўні­вер­ма­га «Бе­ла­русь» — ве­лі­зар­ны. Ёсць вы­ра­бы са­мых роз­ных па­ме­раў, фор­маў, ко­ле­раў: за­сне­жа­ныя, упры­го­жа­ныя цац­ка­мі... Га­лоў­нае, што ўсе ма­юць сер­ты­фі­ка­ты, якія па­цвяр­джа­юць бяс­пе­ку ма­тэ­ры­я­лу, па­ве­дам­ля­юць аб па­крыц­ці, якое пра­ду­хі­ляе лёг­кае ўзга­ран­не. Най­больш да­ра­гі­мі бу­дуць лі­тыя плас­ты­ка­выя ел­кі, якія вы­раб­ля­юц­ца ў Гер­ма­ніі. Та­кія ел­кі пра­слу­жаць да 10 га­доў і кож­ны год бу­дуць вы­гля­даць вы­дат­на. Мі­ну­сы ў тым, што доб­рая штуч­ная ел­ка не так і ма­ла каш­туе, дый па­тра­буе мес­ца для за­хоў­ван­ня.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.