Вы тут

Перапахавалі вызваліцеляў


У Ві­цеб­ску з во­ін­скі­мі ўша­на­ван­ня­мі пе­ра­па­ха­ва­лі астан­кі больш як двац­ца­ці во­і­наў Чыр­во­най Ар­міі. Яны за­гі­ну­лі ў 1944 го­дзе пры вы­зва­лен­ні го­ра­да ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў. На жаль, ім­ёны чыр­во­на­ар­мей­цаў праз 70 га­доў пас­ля іх гі­бе­лі ўста­на­віць не ўда­ло­ся.

Астан­кі бы­лі зной­дзе­ны мі­ну­лай во­сен­ню пад­час по­шу­ка­вых і бу­даў­ні­чых ра­бот на Бе­шан­ко­віц­кай ша­шы і не­па­да­лё­ку ад фут­ра­ва­га кам­бі­на­та. Пры ўдзе­ле мін­скіх экс­пер­таў дак­лад­на бы­ло ўста­ноў­ле­на, што гэ­та астан­кі на­шых во­і­наў.

Жа­лоб­ны мі­тынг і цы­ры­мо­нія пе­ра­па­ха­ван­ня не­вя­до­мых сал­дат ад­бы­лі­ся на вай­ско­вых мо­гіл­ках па ву­лі­цы Ці­то­ва, што на ўскра­і­не Ві­цеб­ска. Свя­та­ры ад­слу­жы­лі па­ні­хі­ду па во­і­нах.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.