Вы тут

Загартуйся і... не чхай!


І ча­му дзе­ці час­цей за да­рос­лых па­ку­ту­юць ад вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ві­рус­ных ін­фек­цый? Усё прос­та. У дзя­цей ор­га­ны ды­хан­ня ма­юць мен­шыя па­ме­ры, на­са­выя ха­ды і гар­тань вуз­кія, слі­зіс­тая аба­лон­ка но­са пя­шчот­ная, з вя­лі­кай коль­кас­цю са­су­даў. Усё гэ­та спры­яе та­му, што на­ват пры не­вя­ліч­кім за­па­лен­ні слі­зіс­тыя рэз­ка на­бу­ха­юць, і вось ужо ма­лое па­чы­нае ды­хаць праз рот. Пры больш вы­ра­жа­ным за­па­лен­ні зву­жа­ец­ца пра­свет гар­та­ні... Ор­га­ны ды­хан­ня ў дзя­цей зна­хо­дзяц­ца да та­го ж у ста­не раз­віц­ця, а лю­бое за­хвор­ван­не вы­клі­кае цяж­кае па­ра­жэн­не тка­нак і ор­га­наў, якія рас­туць.

11-35

Сло­вам, у дзя­цей ніз­кая су­пра­ціў­ляль­насць ін­фек­цы­ям, вы­пра­віць гэ­ты «не­да­хоп» цал­кам маг­чы­ма. Трэ­ба толь­кі не ле­на­вац­ца.

Ля­ні­вых мы ў гэ­тым вы­пад­ку на­за­вём не­за­гар­та­ва­ны­мі. У та­кіх дзя­цей на­ват уме­ра­нае аха­лодж­ван­не зні­жае ўстой­лі­васць ар­га­ніз­ма да ві­ру­саў і бак­тэ­рый. Ме­на­ві­та ві­ру­сы (гры­пу, па­раг­ры­пу, ры­на­ві­ру­сы, адэ­на­ві­ру­сы, рэ­спі­ра­тор­на-сін­цы­ты­яль­ны ві­рус, эн­тэ­ра­ві­ру­сы) і бак­тэ­рыі (стрэп­та­ко­кі, ге­ма­філь­ная па­лач­ка, ме­нін­га­ко­кі, ста­фі­ла­ко­кі, эн­тэ­ра­ко­кі і інш.) — пры­чы­на вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных за­хвор­ван­няў, на­гад­вае за­гад­чы­ца пе­ды­ят­рыч­на­га ад­дзя­лен­ня 3-й га­рад­ской дзі­ця­чай клі­ніч­най па­лі­клі­ні­кі г. Мін­ска Свят­ла­на ДЗЯ­РУ­ГА.

Ак­тыў­нае раз­мна­жэн­не ві­ру­саў у эпі­тэ­ліі рэ­спі­ра­тор­на­га трак­та іс­тот­на па­гар­шае «сі­ту­а­цыю» ў верх­ніх ды­халь­ных шля­хах. Ця­пер бак­тэ­ры­ям знач­на ляг­чэй тра­піць углыб ды­халь­ных шля­хоў, каб «утва­рыць» там за­па­лен­чы пра­цэс.

Парт­рэт во­ра­га

У роз­ных вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных за­хвор­ван­няў ёсць агуль­ныя пры­кме­ты:

на­смарк, ка­шаль, па­чыр­ва­нен­не зе­ву, ахрып­лы го­лас, па­вы­ша­ная тэм­пе­ра­ту­ра це­ла, га­лаў­ны боль, ва­ні­ты, зні­жэн­не апе­ты­ту.

Не­бяс­пе­ка

Лю­бая рэ­спі­ра­тор­ная ві­рус­ная ін­фек­цыя знач­на аслаб­ляе аба­рон­чыя сі­лы дзі­ця­ча­га ар­га­ніз­ма. Гэ­та спры­яе...

...уз­нік­нен­ню ўсклад­нен­няў, якія вы­клі­ка­юц­ца бак­тэ­ры­я­мі (за­па­лен­не лёг­кіх, за­па­лен­не ся­рэд­ня­га ву­ха, пры­да­тач­ных па­зух но­са і г.д.);

...ажыў­лен­ню ача­гоў хра­ніч­на­га тан­зі­лі­ту, бран­хі­ту, хра­ніч­ных за­хвор­ван­няў страў­ні­ка­ва-кі­шач­на­га трак­та, ны­рак і інш.

Ума­цоў­ваць за­га­дзя

Ве­да­е­це, што ад­бы­ва­ец­ца пад­час пе­ра­аха­лодж­ван­ня? Па­ру­ша­ец­ца нар­маль­ны зва­рот кры­ві і лім­фы, уз­мац­ня­ец­ца ўтва­рэн­не слі­зі ў верх­ніх ды­халь­ных шля­хах, а за­стой кры­ві і лім­фы, вя­лі­кая коль­касць слі­зі ак­ты­ві­зу­юць мік­ро­бы, якія па­ста­ян­на зна­хо­дзяц­ца ў ар­га­ніз­ме, але, што на­зы­ва­ец­ца, ча­ка­юць свай­го ча­су. Для за­гар­та­ва­на­га ар­га­ніз­ма гэ­та ўсё не страш­на: ён спра­віц­ца з па­доб­ны­мі змя­нен­ня­мі, а вось не­за­гар­та­ва­ны — за­хва­рэе.

Ка­лі не вы­пра­ца­ваць устой­лі­васць да хо­ла­ду, да­вя­дзец­ца па­ста­ян­на пра­студж­вац­ца. Па­чы­най­це за­гар­тоў­ван­не з пер­шых дзён жыц­ця дзі­ця­ці. Па­вет­ра­ныя ван­ны, пра­гул­кі на све­жым па­вет­ры... І не ўхут­вай­це дзі­ця праз­мер­на. Ле­там да­зва­ляй­це ха­дзіць ба­са­нож па пяс­ку, тра­ве, во­сен­ню і зі­мой — па до­ме. Пе­ры­я­дыч­на ра­бі­це віль­гот­ныя аб­ці­ран­ні (мяс­цо­выя і агуль­ныя), кант­рас­ны душ, аб­лі­вай­це ве­ча­рам ступ­ні ха­лад­на­ва­тай ва­дой. Ка­лі дзі­ця на­вед­вае ба­сейн — прос­та вы­дат­на.

Пры­ву­чы­це дзі­ця што­дня па­лас­каць гар­тань. Дзе­цям са зме­не­ны­мі мін­да­лі­на­мі трэ­ба па­лас­каць гор­ла ра­ні­цай і на ноч (на шклян­ку ва­ды — 1 г со­лі і 0,5 г со­ды). Спа­чат­ку тэм­пе­ра­ту­ра ва­ды мо­жа быць +28 гра­ду­саў, праз 2-3 дні мож­на зні­зіць яе на 1 гра­дус, пас­ля — яшчэ на 1...

Не сак­рэт

• ПРА СПОРТ. Рэ­гу­ляр­ныя фіз­куль­тур­ныя за­ня­ткі, спорт ума­цоў­ва­юць мыш­цы, па­вя­ліч­ва­юць ка­рыс­ны ды­халь­ны аб'­ём лёг­кіх, раз­ві­ва­юць нар­маль­нае на­са­вое ды­хан­не, а ўсё гэ­та ра­зам па­вы­шае су­пра­ціў­ляль­насць да вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных за­хвор­ван­няў.

• ПРА ЕЖУ. Хар­ча­ван­не па­він­на быць паў­на­цэн­ным, зба­лан­са­ва­ным па бял­ках, тлу­шчах, вуг­ля­во­дах, з да­стат­ко­вай коль­кас­цю мік­ра­эле­мен­таў, мі­не­раль­ных со­ляў, ві­та­мі­наў. Аба­вяз­ко­ва ўжы­ваць све­жыя фрук­ты, га­род­ні­ну, зя­ле­ні­ва, со­кі.

• ПРА ЧЫС­ЦІ­НЮ. Пра­вет­ры­ван­не, пром­ні сон­ца, без­да­кор­ная чыс­ці­ня — злыя во­ра­гі мно­гіх рэ­спі­ра­тор­ных ві­ру­саў. Імк­ні­це­ся як ма­га час­цей пра­вет­ры­ваць па­мяш­кан­не. У ха­лод­ны час го­да — 3-4 ра­зы на дзень па 15-20 хві­лін, ле­там вок­ны трэ­ба тры­маць ад­чы­не­ны­мі ўвесь дзень. Пры­бі­ран­не ква­тэ­ры ра­бі­це пры ад­чы­не­ных вок­нах, па­коль­кі ра­зам з час­ці­ца­мі пы­лу ў па­вет­ра пад­ні­ма­юц­ца ві­ру­сы і мік­ро­бы.

• ПРА РАС­ЛІ­НЫ. Ка­лі ва­ша дзі­ця з тых, хто час­та і па­доў­гу хва­рэе, не абы­сці­ся без фі­та­тэ­ра­піі. Га­туй­це па­вод­ле ін­струк­цыі гар­ба­ту з ко­ра­нем са­лод­кі, эў­ка­ліп­там, ка­лен­ду­лай, эк­страк­там ра­дыё­лы, элеў­тэ­ра­ко­ку, ко­ра­нем жэнь­шэ­ню, про­па­лі­сам, па­мя­тай­це пра на­стой эхі­на­цэі, лі­мон­ні­ка кі­тай­ска­га і інш. Усе гэ­тыя рас­лі­ны сты­му­лю­юць ак­тыў­насць кле­так імун­най сіс­тэ­мы.

• ПРА ТЭ­АТР. У час па­вы­ша­най за­хва­раль­нас­ці не ха­дзі­це з дзець­мі ў гос­ці, кі­но, тэ­ат­ры, ма­га­зі­ны. За­ўва­жа­на, што больш за ўсё рэ­спі­ра­тор­ных за­хвор­ван­няў бы­вае ў пе­ры­яд школь­ных ка­ні­ку­лаў, ка­лі ма­са­выя ві­до­вішч­ныя ме­ра­пры­ем­ствы ра­зам са школь­ні­ка­мі на­вед­ва­юць іх ма­лод­шыя бра­ці­кі-сяст­рыч­кі.

Мож­на і пры­шчэп­ку

Не за­бы­вай­це­ся на вак­цы­на­цыю. Яна, праў­да, ёсць толь­кі су­праць ві­ру­са гры­пу (пра­во­дзіц­ца па па­ка­зан­нях), а так­са­ма ін­фек­цый, вы­клі­ка­ных ге­ма­філь­най па­лач­кай (уклю­ча­на ў ка­лян­дар пры­шчэ­пак) і су­праць пнеў­ма­ко­ка­вай ін­фек­цыі (па­ка­за­на дзе­цям, якія час­та хва­рэ­юць, не ўва­хо­дзіць у ка­лян­дар пры­шчэ­пак). Вак­цы­ны спры­я­юць імун­най не­ўспры­маль­нас­ці да ўзбу­джаль­ні­каў, сты­му­лю­юць ар­га­нізм, што ска­ра­чае час­та­ту вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ін­фек­цый.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

Ка­лі по­бач хво­ры

Ву­чы­це дзі­ця пра­віль­на па­во­дзіць ся­бе, ка­лі яно за­хва­рэ­ла і ка­лі хва­рэ­юць на­ва­коль­ныя.

Пад­час каш­лю і чхан­ня хво­ры па­ві­нен за­кры­ваць рот і нос на­соў­кай. У яго па­він­ны быць асоб­ны по­суд і руч­нік.

Ка­лі до­ма нех­та за­хва­рэў, ас­тат­нім, у тым лі­ку і дзе­цям, па­жа­да­на ка­рыс­тац­ца мар­ле­вы­мі па­вяз­ка­мі.

Ля­но­та, ля­но­та...

За­пом­ні­це са­мі і па­тлу­мач­це свай­му дзі­ця­ці, што пры­кла­даць асаб­лі­выя на­ма­ган­ні для ўма­ца­ван­ня свай­го зда­роўя вель­мі важ­на. Сла­бы, не­за­гар­та­ва­ны, ля­ні­вы ар­га­нізм пры су­тык­нен­ні з рэз­кай зме­най тэм­пе­ра­ту­ры, ін­фек­цы­яй, фі­зіч­най пе­ра­груз­кай, стрэ­са­вай сі­ту­а­цы­яй па­цер­піць па­ра­жэн­не, а моц­ны — не здас­ца.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.