Вы тут

У вас будзе дзіця


«Звяз­да» пра­цяг­вае прад­стаў­ляць чы­та­чам ма­лень­кіх ге­ро­яў руб­ры­кі «У вас бу­дзе дзі­ця», што ўжо трэ­ці год вы­хо­дзіць на тэ­ле­ка­на­ле АНТ і шу­кае но­выя сем'і дзе­цям, якія па роз­ных пры­чы­нах за­ста­лі­ся без баць­коў­скай апе­кі, лю­бо­ві і кло­па­ту.
53 дзі­ця­ці за гэ­ты час ужо знай­шлі сем'і.

11-44

Зна­ём­це­ся з яшчэ ад­ным ча­ла­веч­кам, яко­му вель­мі па­трэб­на баць­коў­ская цеп­лы­ня і пя­шчо­та:

Са­ша

Хлоп­чык, які вы­хоў­ва­ец­ца ў Коб­рын­скім дзі­ця­чым до­ме, вель­мі лю­біць... дзя­жу­рыць на кух­ні. І з за­да­валь­нен­нем пе­ра­ліч­вае свае ўлю­бё­ныя стра­вы — зу­сім, зда­ва­ла­ся б, прос­тыя і звы­чай­ныя: суп, ры­ба, кат­ле­ты, блі­ны, за­пя­кан­ка. Ну і, на­ту­раль­на, ад са­лод­ка­га — тор­та ды цу­ке­рак, як боль­шасць дзя­цей, так­са­ма не ад­мо­віц­ца.

На­огул, па сло­вах пе­да­го­гаў, Са­ша — доб­ры па­моч­нік прак­тыч­на ва ўсіх спра­вах. Ён пра­ца­ві­ты, вя­сё­лы, кан­такт­ны, умее зна­хо­дзіць агуль­ную мо­ву з ін­шы­мі дзець­мі і да­рос­лы­мі. «Мне зда­ец­ца, Са­шу бы­ло б доб­ра тра­піць у сям'ю, дзе па­трэб­на да­па­мо­га, дзе ўсе ра­зам пра­цу­юць і пад­трым­лі­ва­юць ад­но ад­на­го, — заўва­жае вы­ха­валь­ні­ца Іры­на Рах­лей. — У та­кіх аб­ста­ві­нах ён змо­жа пра­явіць ся­бе лепш за ўсё».

Ка­лі вы хо­ча­це атры­маць больш ін­фар­ма­цыі пра Са­шу, па­тэ­ле­фа­нуй­це па ну­ма­ры (017) 284-71-51. Гэ­та тэ­ле­фон На­цы­я­наль­на­га цэнт­ра ўсы­наў­лен­ня Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі. Для тых, хто жа­дае ўсы­на­віць дзі­ця, на сай­це vіdеораssроrt.ru зме­шча­ны ві­дэа­кур­сы, пад­рых­та­ва­ныя су­мес­на НЦУ і твор­чай гру­пай пра­ек­та.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.