Вы тут

Цэнам — стаяць, не рухацца!


Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю ўвя­ло ма­ра­то­рый на рост цэн да 15 сту­дзе­ня 2015 го­да.

Зроб­ле­на гэ­та з улі­кам пры­ня­та­га Прэ­зі­дэн­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Ука­за ад 5 снеж­ня 2014 го­да №567 «Аб да­дат­ко­вых ме­рах па аба­ро­не пра­воў спа­жыў­цоў». Мін­ганд­лю прад­пі­са­ла га­лі­но­вым мі­ніс­тэр­ствам, кан­цэр­нам, аб­лас­ным і Мінск­аму га­рад­ско­му вы­кан­ка­мам аб'­явіць ма­ра­то­рый на па­ве­лі­чэн­не ад­пуск­ных і роз­ніч­ных цэн на спа­жы­вец­кія та­ва­ры ў пе­рад­свя­точ­ныя і свя­точ­ныя дні. За не­за­ха­ван­не па­рад­ку цэ­на­ўтва­рэн­ня, а так­са­ма за­ка­на­даў­ства аб ганд­лі і гра­мад­скім хар­ча­ван­ні (рэа­лі­за­цыя пра­тэр­мі­на­ва­ных ці ня­якас­ных та­ва­раў, не­за­ха­ван­не рэ­жы­му пра­цы аб'­ек­та, асар­ты­мент­на­га пе­ра­лі­ку, пад­ман па­куп­ні­коў і г.д.) да па­ру­шаль­ні­каў бу­дуць пры­мац­ца са­мыя жорст­кія ме­ры, пра­ду­гле­джа­ныя Ука­зам №567, уключ­на да за­крыц­ця ганд­лё­вых аб'­ек­таў, аб'­ек­таў гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня, пад­крэс­лі­лі ў мі­ніс­тэр­стве.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.