Вы тут

Самагонны апарат у гарадской кватэры


Участ­ко­выя ін­спек­та­ры мі­лі­цыі Каст­рыч­ніц­ка­га РУ­УС ста­лі­цы ра­зам з су­пра­цоў­ні­ка­мі АМАП ГУ­УС Мін­гар­вы­кан­ка­ма ў ква­тэ­ры ад­на­го з да­моў па ву­лі­цы Ка­зін­ца вы­яві­лі і кан­фіс­ка­ва­лі са­ма­гон­ны апа­рат.

Пра­ва­ахоў­ні­кі за­спе­лі гас­па­ды­ню з до­ка­за­мі ві­ны: пас­ля «экс­плу­а­та­цыі» яна не па­спе­ла пры­браць апа­рат з га­за­вай плі­ты. Пад­час агля­ду ква­тэ­ры бы­лі так­са­ма зной­дзе­ны паў­фаб­ры­ка­ты для вы­ра­бу са­ма­го­ну, ка­ніст­ры з бра­гай. 40-га­до­вая жан­чы­на па­тлу­ма­чы­ла, што са­ма­гон­ны апа­рат яна пры­вез­ла з вёс­кі. На гас­па­ды­ню скла­дзе­ны пра­та­кол. Ёй па­гра­жае штраф у па­ме­ры да пя­ці ба­за­вых ве­лі­чынь.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.