Вы тут

Маладыя людзі ўжывалі спайс пры двухгадовым дзіцяці


Госць «вый­шаў» у акно, гас­па­дар ні­чо­га не па­мя­тае

…З ква­тэ­ры на пер­шым па­вер­се до­ма па ву­лі­цы Во­ла­ха да­но­сіў­ся гуч­ны плач дзі­ця­ці. Ад­нак дзве­ры ні­хто не ад­чы­няў, хоць у жыл­лі дак­лад­на па­ві­ны бы­лі быць да­рос­лыя. Не­абы­яка­выя лю­дзі па­тэ­ле­фа­на­ва­лі ў мі­лі­цыю.

Не па­спе­лі пра­ва­ахоў­ні­кі ра­зам з ме­ды­ка­мі пры­быць на мес­ца, як акно ква­тэ­ры рас­чы­ні­ла­ся і ад­туль… «пра­гу­лач­ным» кро­кам «вый­шаў» ма­ла­ды ча­ла­век. Ба­ла­зе пад­акон­нік зна­хо­дзіў­ся не вель­мі вы­со­ка і, не­ўза­ба­ве ўпа­ўшы, ён на­ват не атры­маў ней­кіх сур'­ёз­ных траў­маў. Дзя­ку­ю­чы ад­чы­не­на­му акну мі­лі­цы­я­не­ры змаг­лі тра­піць у ква­тэ­ру, дзе ўба­чы­лі ма­лень­кую дзяў­чын­ку, якая пла­ка­ла, зна­хо­дзя­чы­ся на жы­ва­це яшчэ ад­на­го ма­ла­до­га ча­ла­ве­ка. Той ля­жаў на ка­на­пе з вы­цяг­ну­ты­мі па швах ру­ка­мі і ад­сут­ным по­зір­кам. Ні плач дзі­ця­ці, ні з'яў­лен­не пра­ва­ахоў­ні­каў ні­як не змя­ні­лі па­во­дзі­ны гра­ма­дзя­ні­на. Хло­пец, як вы­свет­лі­ла­ся, быў дзядзь­кам дзяў­чын­кі, яко­га па­кі­ну­лі на­гля­даць за дзі­цем.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі Мас­коў­ска­га РУ­УС г. Мін­ска, у здым­най ква­тэ­ры пра­жы­ва­лі муж з жон­кай і двух­га­до­вай дач­кой, а так­са­ма 17‑га­до­вы брат ма­ла­дой жан­чы­ны. Ма­ці дзі­ця­ці па ста­не зда­роўя зна­хо­дзі­ла­ся ў баль­ні­цы, а яе су­жэ­нец ад­сут­ні­чаў не­каль­кі га­дзін па спра­вах пра­цы. З дзяў­чын­кай па­пра­сі­лі па­быць ма­ла­до­га дзядзь­ку. А той, не доў­га ду­ма­ю­чы, за­пра­сіў у гос­ці пры­яце­ля. Апош­ні пры­нёс з са­бой ку­ры­цель­ную су­месь. Пад уз­дзе­ян­нем псі­ха­тро­пу гос­ця і па­цяг­ну­ла «на пра­гул­ку» праз акно… Апош­няе, што за­пом­ніў дзядзь­ка дзяў­чын­кі, — гэ­та тое, што ён узяў яе на ру­кі…

Па­коль­кі ма­ла­дыя лю­дзі ўжы­ва­лі спайс у пры­сут­нас­ці дзі­ця­ці, дзяў­чын­цы да­вя­ло­ся ды­хаць псі­ха­троп­ным ды­мам, та­му яе на ўся­ля­кі вы­па­дак тут жа да­ста­ві­лі ў баль­ні­цу.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.