Вы тут

Курыльшчык «дапаліў» канапу


У ад­ной ста­ліч­най ква­тэ­ры з роз­ні­цай у дзве га­дзі­ны ад­бы­лі­ся два па­жа­ры. У абод­вух вы­пад­ках пры­чы­на бы­ла ад­ноль­ка­вая — ку­рэн­не на­пад­піт­ку сы­на гас­па­ды­ні жыл­ля.

Пер­шы раз ста­ліч­ным вы­ра­та­валь­ні­кам да­вя­ло­ся вы­яз­джаць на ву­лі­цу Чай­лыт­кі пас­ля дзе­вя­ці га­дзін ве­ча­ра. У ад­на­па­ка­ё­вай ква­тэ­ры на чац­вёр­тым па­вер­се дзе­вя­ці­па­вяр­хо­ва­га до­ма тле­ла па­сцель­ная бя­ліз­на на ка­на­пе. Яшчэ да пры­быц­ця ра­бот­ні­каў МНС жы­ха­ры са­мі за­лі­лі мэб­лю ва­дой. Пры­чы­най зда­рэн­ня ста­ла не­па­ту­ша­ная не­цвя­ро­зым 49-га­до­вым сы­нам гас­па­ды­ні ква­тэ­ры цы­га­рэ­та. Вы­ра­та­валь­ні­кі доб­ра за­лі­лі ва­дой ка­на­пу, каб пе­ра­ка­нац­ца, што ачаг па­ту­ша­ны. А менш чым праз дзве га­дзі­ны яны бы­лі вы­му­ша­ны вяр­нуц­ца ў тую ж ква­тэ­ру. На гэ­ты раз без сур'­ёз­ных на­ступ­стваў ужо не абы­шло­ся. У пры­ват­нас­ці, тая са­мая ка­на­па вы­га­ра­ла цал­кам. Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі Мінск­ага га­рад­ско­га ўпраў­лен­ня МНС, бы­ло ві­да­воч­на, што па­жар па­чаў­ся... з дру­го­га бо­ку мяк­кай мэб­лі. Ку­рыль­шчы­ку бы­ло ня­ўтуль­на ся­дзець на мок­рым мес­цы, за­ту­ша­ным у пер­шы раз, і ён пе­ра­сеў на су­хі бок ка­на­пы...

Вы­ра­та­валь­ні­кі на­гад­ва­юць, што, па­вод­ле ста­тыс­ты­кі, амаль 90 пра­цэн­таў па­жа­раў у жыл­лі ўзні­кае па ві­не не­цвя­ро­зых ку­рыль­шчы­каў. І час­та най­перш яны са­мі ста­но­вяц­ца ах­вя­ра­мі агню. На гэ­ты раз ві­ноў­ні­ку па­жа­раў па­шчас­ці­ла. Толь­кі ці зро­біць ён пра­віль­ныя вы­сно­вы?..

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.