Вы тут

Чаканне цудаў, казкі, падарункаў


Сён­ня ў Мін­ску па­ча­ла­ся рэс­пуб­лі­кан­ская ак­цыя «На­шы дзе­ці», пад­час якой ка­ля 1,5 млн дзя­цей атры­ма­юць па­да­рун­кі. Гэ­та ад­на з са­мых доб­рых і знач­ных на­ва­год­ніх па­дзей у на­шай кра­і­не, у якой пры­мае ўдзел не толь­кі вы­шэй­шае кі­раў­ніц­тва і прад­стаў­ні­кі мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды, але і гра­мад­скія ар­га­ні­за­цыі, даб­ра­чын­ныя фон­ды, роз­ныя прад­пры­ем­ствы і звы­чай­ныя гра­ма­дзя­не.

— Сён­ня ак­цыя ста­ла знач­най з'я­вай у гра­мад­стве, — пад­крэс­ліў на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі Бе­ла­ру­сі Вік­тар ЯК­ЖЫК.— Яна пры­цяг­вае ўва­гу да праб­лем дзя­цін­ства, за­клі­кае аказ­ваць да­па­мо­гу са­мым без­аба­рон­ным ка­тэ­го­ры­ям ма­лых. Ак­цыя «На­шы дзе­ці» ста­ла ўжо мі­сі­яй на­шых лю­дзей, іх жа­дан­нем да­па­маг­чы, па­дзя­ліць з ма­лы­мі ра­дасць ад ча­кан­ня цу­ду, каз­кі і на­ва­год­ніх па­да­рун­каў.

Гіс­то­рыя пра­ек­та рас­па­чы­на­ец­ца з 1995 го­да, ка­лі Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі пра­вя­ло пер­шую ак­цыю «На­шы дзе­ці». Ужо з 2012 го­да на­зі­ра­ец­ца што­га­до­вае па­ве­лі­чэн­не ўдзель­ні­каў ак­цыі. Як ад­зна­чыў на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі, у 2013 го­дзе на па­да­рун­кі дзе­цям па ўсёй кра­і­не, бы­ло пе­ра­ве­дзе­на амаль 23 міль­яр­ды бе­ла­рус­кіх руб­лёў. І ад­чу­валь­ная част­ка пе­ра­во­даў — да­па­мо­га звы­чай­ных бе­ла­ру­саў. Пад­час мі­ну­лай ак­цыі прай­шло 6,5 ты­ся­чы свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў, ка­ля 900 ты­сяч ма­лень­кіх бе­ла­ру­саў атры­ма­лі він­ша­ван­ні. Сё­ле­та ўдзел у ёй па­цвер­дзі­лі ўжо больш за 90 струк­тур і ар­га­ні­за­цый.

Ак­цыя ста­ла са­праўд­ным гра­ма­дзян­скім ру­хам. Са­мыя роз­ныя лю­дзі пад­час на­ва­год­ніх ва­ка­цый на­вед­ва­юць пры­тул­кі для дзя­цей, дзі­ця­чыя да­мы, шко­лы-ін­тэр­на­ты і до­раць па­да­рун­кі. Ме­ра­пры­ем­ствы па­чы­на­юц­ца з фі­на­лу рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су Дзя­доў Ма­ра­зоў і Сня­гу­рак, які пра­хо­дзіць у На­цы­я­наль­ным цэнт­ры мас­тац­кай твор­час­ці дзя­цей і мо­ла­дзі. Так­са­ма сён­ня дэ­ле­га­цыя прад­стаў­ні­коў ор­га­наў дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ад­пра­віц­ца з він­ша­ван­ня­мі ў коб­рын­скую дзі­ця­чую вёс­ку.

Цэнт­раль­най па­дзе­яй у вя­ліз­най свя­точ­най пра­гра­ме тра­ды­цый­на ста­не на­ва­год­ні спек­такль у Па­ла­цы Рэс­пуб­лі­кі, які ад­бу­дзец­ца 24 снеж­ня. Ту­ды за­про­ша­ны 2370 дзя­цей. Гэ­та дзе­ці-сі­ро­ты, дзе­ці, якія за­ста­лі без апе­кі баць­коў, пе­ра­мож­цы між­на­род­ных, рэс­пуб­лі­кан­скіх і рэ­гі­я­наль­ных алім­пі­яд, твор­чых кон­кур­саў і фес­ты­ва­ляў; на­ву­чэн­цы, якія да­сяг­ну­лі пос­пе­хаў у ву­чо­бе ці гра­мад­скай дзей­нас­ці.

Ад­нак са­мым леп­шым па­да­рун­кам для дзя­цей-сі­рот, без­умоў­на, ста­нуць баць­кі.

— Ужо ёсць доб­рая тэн­дэн­цыя ў пе­ра­адо­лен­ні са­цы­яль­на­га сі­роц­тва, — ад­зна­чыў Вік­тар Як­жык.— Коль­касць дзя­цей, якія зна­хо­дзяц­ца ва ўста­но­вах ін­тэр­на­тна­га ты­пу, знач­на ска­ра­ці­ла­ся. Сён­ня з 23 081 дзі­ця­ці ў рэс­пуб­лі­кан­скім бан­ку дзя­цей-сі­рот і дзя­цей, якія за­ста­лі­ся без апе­кі, — 18179 жы­вуць у апя­кун­скіх, пры­ём­ных сем'­ях і дзі­ця­чых да­мах ся­мей­на­га ты­пу. У кан­цы 2020 го­да пла­ну­ец­ца па­кі­нуць мі­ні­мум уста­ноў для дзя­цей-сі­рот.

На­тал­ля ТА­ЛІ­ВІН­СКАЯ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.