Вы тут

Са «Звяздой» — у новае тэлебачанне!


Пад­час пра­вя­дзен­ня чар­го­вай рэ­клам­най гуль­ні «Звяз­да» ра­зы­грае ся­род пад­піс­чы­каў ліч­ба­выя тэ­ле­ві­зій­ныя рэ­сі­ве­ры і су­пер­прыз — тэ­ле­ві­зар LG з дыя­га­нал­лю 99 см.

smp242hdt2

Што трэ­ба для та­го, каб вый­граць? Як заў­сё­ды — пад­пі­сац­ца на га­зе­ту на 1-ы квар­тал аль­бо 1-е паў­год­дзе і, за­поў­ніў­шы карт­ку ўдзель­ні­ка гуль­ні, да­слаць яе ў рэ­дак­цыю (пад­ра­бяз­ная ін­фар­ма­цыя аб пра­ві­лах — у ну­ма­ры за 26 ліс­та­па­да).

39ln548c

Для тых, хто ўжо вы­ра­шыў жыць са «Звяз­дой», але на но­вы год па­куль не пад­пі­саў­ся, — ма­лень­кая пад­каз­ка: зра­бі­це гэ­та ця­пер, бо як­раз з 1 па 15 снеж­ня ўсім ін­ды­ві­ду­аль­ным пад­піс­чы­кам пра­па­ноў­ва­юц­ца зніж­кі: кошт пад­піс­кі на ме­сяц бу­дзе скла­даць 56 150 бе­ла­рус­кіх руб­лёў.

Зніж­кі — і ў гэ­ты ж час — пра­па­ноў­ва­юц­ца і на ін­шыя вы­дан­ні Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да»: на га­зе­ту «Лі­та­ра­ту­ра і мас­тац­тва», ча­со­пі­сы «Але­ся», «Бя­роз­ка», «Во­жык», «Ма­ла­досць», «Нё­ман», «По­лы­мя», «Род­ная пры­ро­да».

За­ста­вай­це­ся са «Звяз­дой»! 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.