Вы тут

Гараскоп на наступны тыдзень


АВЕН. Мо­жа­це быць знач­на больш ураз­лі­вы­мі ў эма­цый­ных ад­но­сі­нах, чым усе ін­шыя зна­кі за­дыя­ку. Ваш тэм­пе­ра­мент не дае спа­кою, і ка­лі ў жыц­ці ні­чо­га не ад­бы­ва­ец­ца, то вам прос­та ста­но­віц­ца сум­на. Вы вы­ра­ша­е­це ней­кія важ­ныя фі­нан­са­выя пы­тан­ні, звя­за­ныя з укла­дан­нем гро­шай, і ня­дрэн­на бы­ло б пры­слу­хоў­вац­ца да па­рад род­ных. Ты­дзень зу­сім не па­ды­хо­дзіць для сяб­роў­скіх зно­сін, яны вас мо­гуць прос­та рас­ча­ра­ваць. На­строй мож­на пад­няць пры да­па­мо­зе па­ку­пак, але больш ду­май­це пры гэ­тым пра бліз­кіх лю­дзей, чым пра ся­бе.

ЦЯ­ЛЕЦ. Мо­жа­це да­сяг­нуць мэ­ты, якую па­ста­ві­лі пе­рад са­бой ра­ней, што пры­ня­се не толь­кі ма­тэ­ры­яль­нае, але і ма­раль­нае за­да­валь­нен­не. Акра­мя пос­пе­хаў у бы­лых спра­вах, пе­рад ва­мі ад­кры­ва­юць но­выя маг­чы­мас­ці і перс­пек­ты­вы для раз­віц­ця, та­му не вар­та ад­кла­даць ідэі і пра­па­но­вы ў доў­гую скры­ню, а лепш узяц­ца за іх рэа­лі­за­цыю пра­ма ця­пер. Трэ­ба ся­бе чымсь­ці па­ра­да­ваць, і лепш за ўсё гэ­та зра­біць у чац­вер або пят­ні­цу. Па­куль не вар­та ні з кім зна­ё­міц­ца — як бы спа­ку­шаль­на ні вы­гля­да­лі муж­чы­ны, вы ўсё роў­на ў да­лей­шым ад­чу­е­це рас­ча­ра­ван­не. Баць­кі мо­гуць па­тра­ба­ваць ча­гось­ці не­маг­чы­ма­га, і да­вя­дзец­ца ім са­сту­піць.

БЛІЗ­НЯ­ТЫ. Мож­на на­зваць гэ­ты пе­ры­яд уда­лым для рэа­лі­за­цыі кар'­ер­ных ам­бі­цый, да­сяг­нен­ня ней­кіх пра­меж­ка­вых мэ­таў, а так­са­ма для вы­ра­шэн­ня пы­тан­няў фі­нан­са­ва­га ха­рак­та­ру. Вам не па­гра­жае ска­ра­чэн­не, хут­чэй, мож­на тро­хі пад­няць свой аў­та­ры­тэт, і гэ­тым трэ­ба ска­рыс­тац­ца. Змо­жа­це на­ла­дзіць вы­гад­ныя кан­так­ты і пад­рых­та­ваць гле­бу для ру­ху да­лей і рэа­лі­за­цыі за­ду­маў. Так­са­ма да­вя­дзец­ца аку­нуц­ца ў на­дзён­ныя спра­вы, яны за­па­тра­бу­юць шмат ува­гі, та­му ад­цяг­вац­ца на якія-не­будзь дум­кі, су­стрэ­чы або ад­па­чы­нак не атры­ма­ец­ца.

РАК. Для па­бу­до­вы ад­но­сін, пры­чым не толь­кі ра­ман­тыч­ных, але і сяб­роў­ска­га ха­рак­та­ру, час не са­мы ўда­лы. Ва ўсіх спра­вах вар­та раз­ліч­ваць толь­кі на ся­бе. З ад­на­го бо­ку, гэ­та па­вя­ліч­вае на­груз­ку на вас, па­вы­шае па­тра­ба­ван­ні да ўся­го, што вы ро­бі­це, але з ін­ша­га — да­зва­ляе рас­крыц­ца, на­пра­ца­ваць во­пыт, са­ма­стой­насць і па­ка­заць ся­бе з леп­ша­га бо­ку. Та­му, ка­лі вам не ад­ка­жуць уза­ем­нас­цю ці ад­мо­вяць у пад­трым­цы, не хва­люй­це­ся, а прос­та зай­мі­це­ся сва­і­мі спра­ва­мі, і яны пры­ня­суць пос­пех. Праб­лем з гра­шы­ма ад­чу­ваць не бу­дзе­це.

ЛЕЎ. Бу­дзе­це жыць ін­та­рэ­са­мі ін­шых лю­дзей, пра ся­бе прос­та не хо­піць ча­су ду­маць. Усе ва­шы сі­лы і ўва­га мо­гуць пай­сці на знеш­ні бок рэ­чаў: зно­сі­ны, су­стрэ­чы, вя­сё­лыя кам­па­ніі, але дзе­ла­вой на­кі­ра­ва­нас­ці і вы­ра­шэн­ня кан­крэт­ных пы­тан­няў на пра­ця­гу гэ­та­га тыд­ня не на­зі­ра­ец­ца. Вар­та пра­явіць больш стры­ма­нас­ці ў сва­іх па­ры­вах і на­цэ­ліць энер­гію ў вуз­кае рэ­чы­шча, каб не рас­пы­ляц­ца. У цэ­лым ты­дзень прад­вя­шчае вель­мі па­воль­нае раз­віц­цё лю­бых спраў — аж да за­стою, але ў гэ­тым ста­не ёсць пэў­ная до­ля ста­біль­нас­ці, што да­зва­ляе зра­біць вы­сно­вы і спа­кой­на пры­няць не­ка­то­рыя ра­шэн­ні.

ДЗЕ­ВА. Да­вя­дзец­ца шмат пра­ца­ваць і ма­ла ад­па­чы­ваць. Да гэ­та­га вы­му­ша­юць ся­мей­ныя аб­ста­ві­ны. Так што су­ма­ваць не да­вя­дзец­ца, але стом­ле­насць на­за­па­шва­ец­ца вель­мі хут­ка, і да ся­рэ­дзі­ны тыд­ня ня­дрэн­на бы­ло б змен­шыць тэм­пы. На гэ­тым тыд­ні шмат што мо­жа пай­сці зу­сім не так, як пла­на­ва­ла­ся пер­ша­па­чат­ко­ва. Ця­пер як­раз той пе­ры­яд, ка­лі вы з лёг­кас­цю мо­жа­це ра­за­рваць на­да­куч­лі­выя ад­но­сі­ны і ні­ко­лі не бу­дзе­це пра гэ­та шка­да­ваць. Нель­га ска­заць, што вы эга­іс­тыч­ныя, але і па­ста­яць за ся­бе вы ўме­е­це! Вы­хад­ныя дні Дзе­вы вы­ра­ша­юць пры­свя­ціць хат­нім спра­вам і пры­ма­юц­ца за гэ­та з вя­лі­кім эн­ту­зі­яз­мам. Не­ча­ка­нае па­ве­дам­лен­не мо­жа прый­сці ў су­бо­ту, але вы ўсё роў­на вы­ра­шы­це за­стац­ца до­ма і ні­ку­ды не ез­дзіць.

ША­ЛІ. У па­чат­ку тыд­ня вель­мі ўваж­лі­ва па­стаў­це­ся да ўсёй ін­фар­ма­цыі, якая бу­дзе да вас па­сту­паць. Маг­чы­мыя не­па­ра­зу­мен­ні з ка­ле­га­мі і бліз­кім акру­жэн­нем. Ка­лі змо­жа­це не да­пус­ціць край­нас­цяў у сі­ту­а­цыі, то вель­мі хут­ка ўсё на­ла­дзіц­ца, і вы за­бу­дзе­це­ся пра гэ­тыя дроб­ныя не­пры­ем­нас­ці. Дру­гая па­ло­ва тыд­ня прад­вя­шчае па­ляп­шэн­не ма­тэ­ры­яль­на­га ста­но­ві­шча і на­ладж­ван­не сі­ту­а­цыі до­ма. Вель­мі важ­на зра­зу­мець, як жа склад­ва­юц­ца спра­вы з пра­цай. Быц­цам бы ў перс­пек­ты­ве ўсе ня­дрэн­на, але кан­крэт­ных ад­ка­заў і за­дан­няў вам ні­хто так і не дае. Трэ­ба пра­явіць іні­цы­я­ты­ву і вы­свет­ліць, што ж ча­кае на­пе­ра­дзе.

СКАР­ПІ­ЁН. Вар­та глы­бей унік­нуць у сут­насць рэ­чаў, за­няц­ца асэн­са­ван­нем той сі­ту­а­цыі, у якой зна­хо­дзі­це­ся. Па­куль вы не спы­ні­це­ся і не рас­кла­дзя­це ўсё па па­лі­цах, не раз­бе­ра­це­ся, што да ча­го, — лепш не ру­хац­ца да­лей. Атры­ма­ец­ца сур'­ёз­на пра­су­нуц­ца ў рэа­лі­за­цыі сва­ёй ма­ры, асаб­лі­ва ка­лі гэ­та не­як звя­за­на з кан­крэт­ны­мі аб'­ек­та­мі ма­тэ­ры­яль­на­га све­ту або гра­шы­ма. Ад­но­сі­ны ў сям'і поў­ныя лю­бо­ві і кло­па­ту. Зор­кі абя­ца­юць пры­ўзня­ты на­строй і па­зі­тыў­ны по­гляд на жыц­цё. Ка­нец тыд­ня чымсь­ці здзі­віць, але на­ві­ны бу­дуць пры­ем­ныя.

СТРА­ЛЕЦ. Страль­цам ві­да­воч­на не ха­пае но­вых ура­жан­няў, па­ча­так зі­мы вас ча­мусь­ці не ра­дуе. Мо­жа­це су­стрэць сваю дру­гую па­ла­він­ку або на­ла­дзіць ця­пе­раш­нія ад­но­сі­ны. Пры­чым раз­віц­цё ў аса­біс­тым жыц­ці бу­дзе ад­бы­вац­ца до­сыць імк­лі­ва, ад­но­сі­ны мо­гуць хут­ка пе­рай­сці на но­вы ўзро­вень, і па­між ва­мі з'я­віц­ца ўжо не толь­кі ра­ман­тыч­ная пры­хіль­насць, але і больш цес­ная ўза­е­ма­су­вязь, су­мес­ныя спра­вы і пла­ны, што ў знач­най сту­пе­ні ўма­цуе ад­но­сі­ны. Ня­дрэн­ны ты­дзень і для кар'­ер­ных, ра­бо­чых пы­тан­няў, тут вы мо­жа­це пра­явіць ся­бе з леп­ша­га бо­ку і да­сяг­нуць пэў­на­га пос­пе­ху. Не вар­та толь­кі га­ва­рыць ліш­ня­га і вы­клі­каць зайз­драсць на­ва­коль­ных.

КА­ЗЯ­РОГ. Вар­та змен­шыць аба­ро­ты ў сва­ёй дзей­нас­ці і трош­кі зні­зіць план­ку жа­дан­няў. За­ліш­няя са­ма­ўпэў­не­насць мо­жа толь­кі на­шко­дзіць. Ад вас па­тра­бу­ец­ца спа­кой­ная раз­ме­ра­ная пра­ца, дак­лад­нае вы­ка­нан­не пла­на і, са­мае га­лоў­нае, — якасць у вы­ка­нан­ні ўся­го, што па­тра­бу­ец­ца. Толь­кі ў та­кім вы­пад­ку вы мо­жа­це раз­ліч­ваць на вы­нік. Ка­лі ж пра­яві­це ня­ў-
важ­лі­васць, па­спеш­лі­васць, то ўсе спра­вы мо­гуць пай­сці зу­сім не так, як вы пла­на­ва­лі. Ка­лі на пра­цы вас про­сяць за­трым­лі­вац­ца звыш­уроч­на, вар­та зга­дзіц­ца, хоць, вя­до­ма, да су­бо­ты вы бу­дзе­це ад­чу­ваць ся­бе зу­сім стом­ле­ны­мі. На­пры­кан­цы тыд­ня ча­кай­це доб­рай кам­па­ніі і су­стрэ­чы з сяб­ра­мі.

ВА­ДА­ЛЕЙ. Вель­мі ак­тыў­ны і плён­ны ты­дзень. Вы ад­чу­е­це ў са­бе но­вы пры­ліў сіл, но­выя маг­чы­мас­ці і змо­жа­це ак­тыў­на пра­су­нуц­ца на­пе­рад у лю­бых пы­тан­нях (асаб­лі­ва ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні кар'­е­ры і ад­но­сін). Але ў са­мым па­чат­ку вар­та вы­зна­чыц­ца і зра­біць вы­бар, па якім шля­ху пай­сці, інакш мо­жа­це змар­на­ваць шмат ча­су, за­ста­ю­чы­ся ў не­ра­шу­час­ці або спра­бу­ю­чы па­спець і тут, і там. Не­вя­лі­кае про­ці­бор­ства з вон­ка­ва­га бо­ку вы мо­жа­це ад­чуць у кан­цы тыд­ня — не спы­няй­це­ся пе­рад пе­ра­шко­да­мі. Знай­дзі­це, чым ся­бе мож­на па­ра­да­ваць.

РЫ­БЫ. Вель­мі пе­ра­мен­лі­вы ты­дзень. У ней­кія дні вам бу­дзе спа­да­рож­ні­чаць пос­пех і ўсё бу­дзе вы­ра­шац­ца са­мо са­бой, у ін­шыя ўсё бу­дзе су­праць вас: за што б ні ўзя­лі­ся, бу­дзе ва­ліц­ца з рук. Сак­рэт пос­пе­ху (або вы­жы­ван­ня) за­клю­ча­ец­ца ў тым, што трэ­ба ад­пус­ціць сі­ту­а­цыю, ні на чым не кан­цэнт­ра­вац­ца, не стро­іць пла­наў і жыць так, як атрым­лі­ва­ец­ца. У та­кім вы­пад­ку змо­жа­це атры­маць мак­сі­маль­ную вы­га­ду з усёй гэ­тай змен­лі­вай сі­ту­а­цыі і абы­сці ўсе вост­рыя вуг­лы з мі­ні­маль­ны­мі вы­дат­ка­мі для ся­бе. Пят­ні­ца па­ды­хо­дзіць для тых Рыб, у якіх па­куль не ўлад­ка­ва­на аса­біс­тае жыц­цё. Імк­ні­це­ся да зна­ём­стваў, і яны аба­вяз­ко­ва ад­бу­дуц­ца!

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.