Вы тут

Скралі выручку з... сейфа


Цэнт­раль­ны РУ­УС ста­лі­цы па па­да­зрэн­ні ў кра­дзя­жы гро­шай вы­шук­вае двух муж­чын. Яны скра­лі вы­руч­ку тур­фір­мы прос­та з сей­фа.

Як бы­ло вы­свет­ле­на, адзін з не­вя­до­мых за не­каль­кі га­дзін да зда­рэн­ня на­ве­даў офіс тур­фір­мы пад вы­гля­дам клі­ен­та. Па­куль кан­суль­тант пра­па­ноў­ваў яму роз­ныя ва­ры­ян­ты ад­па­чын­ку, муж­чы­на, ска­рыс­таў­шы­ся мо­ман­там, сцяг­нуў са ста­ла клю­чы ад ува­ход­ных дзвя­рэй па­мяш­кан­ня. Паз­ней су­пра­цоў­ні­кі тур­фір­мы пры­га­да­лі, што ў пры­сут­нас­ці «клі­ен­та» раз­маў­ля­лі пра тое, дзе зна­хо­дзяц­ца клю­чы ад сей­фа. Ка­лі пра­цоў­ны дзень скон­чыў­ся, муж­чы­на з пры­яце­лем здзейс­ні­лі кра­дзеж. Ска­рыс­таў­шы­ся зда­бы­тым клю­чом, яны па­тра­пі­лі ў па­мяш­кан­не, ад­чы­ні­лі сейф і скра­лі з яго гра­шо­выя срод­кі на су­му больш як 3,5 ты­ся­чы до­ла­раў.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.