Вы тут

Лепшы настаўнік-русіст — на Міншчыне


На­стаў­ні­ца з Мін­шчы­ны Іна Він­нік ста­ла пе­ра­мож­цам Су­свет­на­га фес­ты­ва­лю рус­кай мо­вы, што ня­даў­на ад­быў­ся ў Санкт-Пе­цяр­бур­гу. Іна Ры­чар­даў­на вы­кла­дае рус­кую мо­ву і лі­та­ра­ту­ру ў Сноў­скай ся­рэд­няй шко­ле Ня­свіж­ска­га ра­ё­на.

Мэ­та фес­ты­ва­лю — аб'­яд­наць і пад­тры­маць усіх, хто вы­кла­дае і па­пу­ля­ры­зуе рус­кую мо­ву, імк­нец­ца за­ха­ваць яе ў сям'і, за­хап­ля­ец­ца вы­ву­чэн­нем як мо­вы, так і лі­та­ра­ту­ры, куль­ту­ры. У ме­ра­пры­ем­стве пры­ня­лі ўдзел ка­ля 30 тысяч школь­ні­каў, сту­дэн­таў, вы­клад­чы­каў з 80 кра­ін све­ту. Па вы­ні­ках тэ­а­рэ­тыч­на­га тэс­ту і твор­ча­га кон­кур­су ў фі­нал прай­шло 300 ама­та­раў рус­кай сла­вес­нас­ці.

Да­дам, Іна Він­нік — пе­ра­мож­ца рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су «На­стаў­нік го­да Бе­ла­ру­сі» ў на­мі­на­цыі «Рус­кая мо­ва і лі­та­ра­ту­ра, бе­ла­рус­кая мо­ва і лі­та­ра­ту­ра». Сё­ле­та пе­да­гог пры­зна­на так­са­ма «Ча­ла­ве­кам го­да» Мін­скай воб­лас­ці.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.