Вы тут

Як харчавацца дыябетыку?


«На­пі­шы­це, ка­лі лас­ка, якія га­тун­кі буль­бы змя­шча­юць менш крух­ма­лу, каб маг­лі ўжы­ваць яе хво­рыя на цук­ро­вы дыя­бет. Хо­чац­ца ве­даць кан­крэт­на, якія пра­дук­ты пры дыя­бе­це ўжы­ваць нель­га, а якія зні­жа­юць цу­кар у кры­ві.

Ала, По­лац­кі ра­ён».

Тлу­ма­чыць урач-эн­да­кры­но­лаг Мінск­ага га­рад­ско­га эн­да­кры­на­ла­гіч­на­га дыс­пан­се­ра На­тал­ля АСА­ВЕЦ:

—Прын­цы­пы хар­ча­ван­ня пры цук­ро­вым дыя­бе­це ма­ла чым ад­роз­ні­ва­юц­ца ад прын­цы­паў зда­ро­ва­га хар­ча­ван­ня, які­мі па­він­ны кі­ра­вац­ца ўсе лю­дзі, ка­лі яны кла­по­цяц­ца пра сваё зда­роўе. Хар­ча­ван­не па­він­на быць зба­лан­са­ва­ным: вуг­ля­во­ды — 50–60% су­тач­най ка­ла­рый­нас­ці ра­цы­ё­ну, тлу­шчы — 10–20%, бял­кі — 15–30%. Не­аб­ход­на хар­ча­вац­ца 5–6 ра­зоў на дзень і не­вя­лі­кі­мі пор­цы­я­мі. Апош­ні пры­ём ежы па­ві­нен скла­даць не больш за 10% ад су­тач­на­га ра­цы­ё­ну, і гэ­та па­він­на быць не паз­ней за 3 га­дзі­ны да сну.

Важ­на раў­на­мер­на раз­мер­ка­ваць вуг­ля­во­ды на пра­ця­гу дня. Не ўжы­ваць лёг­ка­за­сва­яль­ныя вуг­ля­во­ды (са­лод­кае, пры­сма­кі). Асно­ву хар­ча­ван­ня па­він­на скла­даць га­род­ні­на, да­лей — бял­кі, а тлу­шчы — пе­ра­важ­на рас­лін­на­га па­хо­джан­ня. Мож­на ўжы­ваць 2–3 пор­цыі фрук­таў і ягад з ніз­кім вуг­ля­вод­ным ін­дэк­сам. Ад­на пор­цыя — гэ­та адзін апель­сін або два кі­ві.

Трэ­ба вы­трым­лі­ваць піт­ны рэ­жым. Зі­мой па­трэ­ба ар­га­ніз­ма ў піт­ной не­га­за­ва­най ва­дзе скла­дае ка­ля 1,5 л, ле­там — 2–2,5 л.

Па­цы­ен­ты, якім не­аб­ход­на зні­зіць ва­гу, трэ­ба кант­ра­ля­ваць су­тач­ную ка­ла­рый­насць ежы: яна не па­він­на пе­ра­вы­шаць 1400–1500 ккал.

Ка­лі мы не мо­жам змя­ніць сваю спад­чын­насць і нам да­во­лі праб­ле­ма­тыч­на па­зба­віц­ца цал­кам ад стрэ­саў (хоць трэ­ба ву­чыц­ца рэ­ага­ваць на іх), то ка­рэк­цыя хар­ча­ван­ня — не та­кая ўжо скла­да­ная за­да­ча.

Пра стра­вы з буль­бы мож­на ска­заць на­ступ­нае. Больш за ўсё ўзро­вень глю­ко­зы кры­ві па­вы­шае буль­бя­ное пю­рэ, у мен­шай сту­пе­ні — ва­ра­ная буль­ба і яшчэ менш — буль­ба сма­жа­ная. Але! Сма­жа­ная буль­ба ўсё ж та­кі на­огул не рэ­ка­мен­ду­ец­ца па­цы­ен­там з цук­ро­вым дыя­бе­там, па­коль­кі ва­ло­дае вы­со­кай ка­ла­рый­нас­цю, што не спры­яе зні­жэн­ню ва­гі.

Вы­моч­ваць буль­бу пе­рад га­та­ван­нем не мае сэн­су. Хар­чо­вых пра­дук­таў, якія зні­жа­юць уз­ро­вень глю­ко­зы кры­ві, не іс­нуе. А вось збо­ры цук­раз­ні­жаль­ных траў іс­ну­юць і пра­да­юц­ца ў ап­тэч­най сет­цы («Дыя­бе­тан», «Ар­фа­зе­цін»).

Ка­ля 2,7% бе­ла­ру­саў ма­юць та­кое за­хвор­ван­не, як цук­ро­вы дыя­бет. Па­вод­ле раз­лі­каў спе­цы­я­ліс­таў, раз­мо­ва па­він­на іс­ці пра 6%, а гэ­та зна­чыць, што па­ло­ва хво­рых не ве­дае пра свой ды­яг­наз і не атрым­лі­вае не­аб­ход­нае ля­чэн­не.

У аб­са­лют­най боль­шас­ці вы­пад­каў раз­мо­ва ідзе пра цук­ро­вы дыя­бет 2 ты­пу (1‑ы тып су­стра­ка­ец­ца ў ра­зы ра­дзей). Цук­ро­вы дыя­бет 2 ты­пу — за­хвор­ван­не, на ўзнік­нен­не яко­га ўплы­вае шмат фак­та­раў. Ся­род іх — ліш­няя ва­га і атлус­цен­не, спад­чын­насць, вост­рыя і хра­ніч­ныя стрэ­сы, пра­цяг­лы пры­ём не­ка­то­рых ле­каў, вост­рыя са­су­дзіс­тыя ка­та­стро­фы (ін­фарк­ты і ін­суль­ты). На­пра­мую з атлус­цен­нем звя­за­ны фе­но­мен не­ад­чу­валь­нас­ці да ўлас­на­га ін­су­лі­ну (ін­су­лі­на­рэ­зіс­тэнт­насць). Цук­ро­вы дыя­бет нель­га вы­ле­чыць, але яго мож­на і трэ­ба кант­ра­ля­ваць. Для гэ­та­га не­аб­ход­на пе­ра­гле­дзець лад жыц­ця.

Са­мы­мі важ­ны­мі тут бу­дуць:

}ра­цы­я­наль­нае хар­ча­ван­не;

}зні­жэн­не і кант­роль ва­гі;

}адэ­кват­ныя фі­зіч­ныя на­груз­кі;

}ад­мо­ва ад ку­рэн­ня, аб­ме­жа­ван­не ал­ка­го­лю;

}ме­ды­ка­мен­тоз­ная тэ­ра­пія.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.