Вы тут

Народ галасуе за барысаўскія медпрэпараты


Ба­ры­саў­скі за­вод ме­ды­цын­скіх прэ­па­ра­таў пе­ра­мог у на­мі­на­цыі «Вы­твор­ца ме­ды­цын­скіх прэ­па­ра­таў» прэ­міі спа­жы­вец­ка­га пры­знан­ня «На­род­ная мар­ка».

Што­га­до­вая прэ­мія вы­зна­чае лі­да­раў та­ва­раў і па­слуг шля­хам ад­кры­та­га га­ла­са­ван­ня на­сель­ніц­тва ў СМІ і пра­во­дзіц­ца пад па­тра­на­жам Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю. Пе­ра­мож­цы вы­зна­ча­лі­ся сё­ле­та ў 111 на­мі­на­цы­ях па трох ка­тэ­го­ры­ях — хар­чо­выя та­ва­ры, не­хар­чо­выя та­ва­ры і па­слу­гі.

ААТ «Ба­ры­саў­скі за­вод мед­прэ­па­ра­таў» — най­буй­ней­шы вы­твор­ца ле­каў у на­шай кра­і­не. 45 пра­цэн­таў пра­дук­цыі, а гэ­та ка­ля 200 най­мен­няў ле­каў дзе­ся­ці фар­ма­ка­ла­гіч­ных груп, па­стаў­ля­ец­ца на ўнут­ра­ны ры­нак. Што­год прад­пры­ем­ства асвой­вае 10-12 но­вых най­мен­няў су­час­ных і эфек­тыў­ных ле­ка­вых прэ­па­ра­таў.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.