Вы тут

Узняў цану — адказвай


Па­ру­шэн­нi цэ­на­ва­га за­ка­на­даў­ства ў Мiн­ску вы­яў­ле­ны ў 93% пра­ве­ра­ных прад­пры­маль­нiц­кiх струк­тур

Пра гэ­та па­ве­да­мiў на апе­ра­тыў­най на­ра­дзе ў мэ­рыi на­чаль­нiк упраў­лен­ня ан­ты­ма­на­поль­най i цэ­на­вай па­лi­ты­кi Мiн­гар­вы­кан­ка­ма Сяр­гей Мi­цян­скi, пе­рад­ае ка­рэс­пан­дэнт БЕЛ­ТА.

«На 12 снеж­ня ўпраў­лен­не ан­ты­ма­на­поль­най i цэ­на­вай па­лi­ты­кi Мiн­гар­вы­кан­ка­ма пра­ве­ры­ла 91 суб'­ект прад­пры­маль­нiц­кай дзей­нас­цi. Па­ру­шэн­нi цэ­на­ва­га за­ка­на­даў­ства ўста­ноў­ле­ны ў 85 суб'­ек­таў. Па­ру­шаль­нi­кi за­пла­цi­лi штра­фы на агуль­ную су­му больш як Br296 млн. Па вы­нi­ках пра­ве­рак да ад­мi­нiст­ра­цый­най ад­каз­нас­цi пры­цяг­ну­ты 82 служ­бо­выя асо­бы. На вi­на­ва­тых на­кла­дзе­ныя штра­фы на Br84,2 млн»,  —  ска­заў Сяр­гей Мi­цян­скi.

З 91 пра­ве­ра­на­га суб'­ек­та 83 па­ру­ша­лi ўста­ноў­ле­ны па­ра­дак фар­мi­ра­ван­ня i пры­мя­нен­ня цэн на са­цы­яль­на знач­ныя та­ва­ры, якiя рэа­лi­зу­юц­ца ў роз­нiч­най ганд­лё­вай сет­цы. У 40% вы­пад­каў па­ру­шэн­не цэ­на­ва­га за­ка­на­даў­ства да­пус­ка­лi суб'­ек­ты прад­пры­маль­нiц­кай дзей­нас­цi, якiя рэа­лi­зу­юць та­ва­ры на рын­ках i праз ганд­лё­выя кроп­кi, у 60% вы­пад­каў па­ру­шэн­ня ўста­ноў­ле­ны ў ма­га­зi­нах.

Сяр­гей Мi­цян­скi пад­крэс­лiў, што ўпраў­лен­ню ганд­лю i па­слуг Мiн­гар­вы­кан­ка­ма, а так­са­ма га­лоў­на­му ўпраў­лен­ню спа­жы­вец­ка­га рын­ку не­аб­ход­на рэ­ка­мен­да­ваць суб'­ек­там прад­пры­маль­нiц­кай дзей­нас­цi пры­мя­няць ганд­лё­выя над­баў­кi ў па­ме­ры не больш за 30% на та­ва­ры, цэ­ны на якiя не рэ­гу­лю­юц­ца ў ад­па­вед­нас­цi з цэ­на­вым за­ка­на­даў­ствам Бе­ла­ру­сi.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.