Вы тут

На Свіслачы выратавалі... качку


У ня­дзе­лю ад вы­пад­ко­вых све­дак на тэ­ле­фон «101» ста­ліч­ным вы­ра­та­валь­ні­кам па­ча­лі па­сту­паць зва­ро­ты, што на аква­то­рыі Свіс­ла­чы ка­ля ву­лі­цы Пу­лі­ха­ва кач­ка за­блы­та­ла­ся ў ры­ба­лоў­най лёс­цы і не мо­жа ўзля­цець.

Дыс­пет­ча­ры, па­ве­дам­ляе Мін­скае га­рад­ское ўпраў­лен­не МНС, цал­кам спра­вяд­лі­ва тлу­ма­чы­лі гра­ма­дзя­нам, што праб­ле­ма­мі пта­шак і жы­вёл зай­ма­юц­ца ар­га­ні­за­цыі «Ахо­ва пту­шак Баць­каў­шчы­ны» і «Фаў­на го­ра­да», а МНС — вы­ра­та­ван­нем лю­дзей. Ад­нак з-за вы­хад­ных прад­стаў­ні­кі вы­шэй­на­зва­ных ар­га­ні­за­цый бы­лі не­да­ся­галь­ны­мі. І ўсё ж вый­сце з сі­ту­а­цыі па-ча­ла­ве­чы бы­ло зной­дзе­на. У ста­ліч­най па­жар­най ава­рый­на-вы­ра­та­валь­най час­ці №4 як­раз пла­на­ва­лі пра­вес­ці пла­на­выя за­ня­ткі на аква­то­рыі Свіс­ла­чы. І бы­ло вы­ра­ша­на на­кі­ра­ваць гру­пу вы­ра­та­ван­ня ме­на­ві­та ў тое мес­ца, дзе за­блы­та­ла­ся ў лёс­цы кач­ка. Су­пра­цоў­ні­кі МНС ад­пра­ца­ва­лі пры­ёмы вы­ра­та­ван­ня з па­верх­ні ва­ды, а за­ад­но і вы­зва­лі­лі птуш­ку.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.