Вы тут

Разам са «Звяздой» у 2015 год


Ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­рыст­ва «На­ва­груд­скі за­вод га­за­вай апа­ра­ту­ры» — прад­пры­ем­ства з лі­ку тых, якія раз­ві­ва­юц­ца ды­на­міч­на і па­спя­хо­ва. Дня­мі сю­ды пры­быў не­вя­лі­кі звяз­доў­скі «дэ­сант» з раз­лі­кам су­стрэц­ца са сва­і­мі ста­лы­мі пад­піс­чы­ка­мі і на­быць но­вых чы­та­чоў.

[caption id="attachment_64616" align="alignnone" width="600"]Са­мым да­свед­ча­ным знаў­цам гіс­то­рыі «Звяз­ды» стаў вя­ду­чы кан­струк­тар Ігар Ка­на­пац­кі. Са­мым да­свед­ча­ным знаў­цам гіс­то­рыі «Звяз­ды»
стаў вя­ду­чы кан­струк­тар Ігар Ка­на­пац­кі.[/caption]

Су­стрэ­ча бы­ла не пра­цяг­лай (у ме­жах абе­дзен­на­га пе­ра­пын­ку). Але і за гэ­ты час тыя, хто за­ві­таў на яе, шмат да­ве­да­лі­ся пра гіс­та­рыч­нае мі­ну­лае і сён­няш­нія спра­вы ста­рэй­шай бе­ла­рус­кай га­зе­ты «Звяз­да». На пы­тан­ні вік­та­ры­ны, якую пра­вя­лі «звяз­доў­цы», най­больш уда­ла ад­каз­ваў вя­ду­чы кан­струк­тар Ігар Ка­на­пац­кі, за што і быў ад­зна­ча­ны па­да­рун­кам ад рэ­дак­цыі. Да­рэ­чы, та­кія ж су­ве­ні­ры атры­ма­лі і тыя, хто за час су­стрэ­чы афор­міў пад­піс­ку на «Звяз­ду». Для гэ­та­га ў за­ле пры­сут­ні­чаў су­пра­цоў­нік На­ва­груд­ска­га ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі.

[caption id="attachment_64618" align="alignnone" width="600"]Аў­то­граф для чы­та­чоў ад пісь­мен­ні­ка Дзміт­рыя Пят­ро­ві­ча. Аў­то­граф для чы­та­чоў ад пісь­мен­ні­ка Дзміт­рыя Пят­ро­ві­ча.[/caption]

На доб­ры ўспа­мін пра зна­ём­ства са «звяз­доў­ца­мі» для ама­та­раў бе­ла­рус­кай паэ­зіі за­стаў­ся но­вы збор­нік вер­шаў «Адзі­но­ты па­жоў­клыя дні» су­пра­цоў­ні­ка «Звяз­ды», ма­гіст­ра фі­ла­ла­гіч­ных на­вук, чле­на Са­ю­за пісь­мен­ні­каў Бе­ла­ру­сі Дзміт­рыя Пят­ро­ві­ча.

[caption id="attachment_64617" align="alignnone" width="600"]Пад­піс­ку на «Звяз­ду» афарм­ляе эка­на­міст Зі­на­і­да Ма­ле­жак. Пер­шая спра­ва — ін­струк­тар ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі Ган­на Сня­гір. Пад­піс­ку на «Звяз­ду» афарм­ляе эка­на­міст
Зі­на­і­да Ма­ле­жак. Пер­шая спра­ва —
ін­струк­тар ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі Ган­на Сня­гір.[/caption]

Пад­час прэ­зен­та­цыі кні­гі аў­тар пра­чы­таў свае но­выя вер­шы, ад­ка­заў на пы­тан­ні слу­ха­чоў.

Яў­ген Пя­сец­кі. Фо­та аў­та­ра.

P.S. Вы­каз­ва­ем шчы­рую ўдзяч­насць на­чаль­нi­ку ад­дзе­ла iдэа­ла­гiч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры i па спра­вах мо­ла­дзi На­ва­груд­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ма­ры­не Ша­ба­но­вiч i вя­ду­ча­му спе­цы­я­лiс­ту ад­дзе­ла Ана­то­лю Лiн­нi­ку за да­па­мо­гу ў ар­га­нi­за­цыi гэ­тай су­стрэ­чы.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.