Вы тут

Новыя магчымасці для прафесійнага росту


Тэр­мін па­між атры­ман­нем пе­да­го­гам дру­гой і пер­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі ска­ро­ча­ны да двух га­доў. Па­ста­но­вай Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі ад 26 ліс­та­па­да 2014 го­да ў дзей­ны па­ра­дак пра­вя­дзен­ня атэс­та­цыі пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў уне­се­ны не­каль­кі важ­ных ка­рэк­ці­ро­вак.

Трэ­ба па­тлу­ма­чыць, што ра­ней пе­да­гог, яко­му бы­ла пры­свое­на дру­гая ква­лі­фі­ка­цый­ная ка­тэ­го­рыя, толь­кі праз тры га­ды мог звяр­нуц­ца ў атэстацыйную ка­мі­сію ўста­но­вы аду­ка­цыі па атры­ман­не пер­шай ка­тэ­го­рыі. А ця­пер ён змо­жа па­вы­сіць сваю ка­тэ­го­рыю ўжо праз два га­ды з дня пры­сва­ен­ня па­пя­рэд­няй ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі.

Акра­мя та­го, у вы­ключ­ных вы­пад­ках пе­да­га­гіч­ны ра­бот­нік па ха­дай­ніц­тве кі­раў­ні­ка ар­га­ні­за­цыі сіс­тэ­мы аду­ка­цыі, ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­пры­маль­ні­ка або атэс­та­цый­най ка­мі­сіі мо­жа быць да­пу­шча­ны да атэс­та­цыі на пры­сва­ен­не пер­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі без улі­ку пры­свое­най ра­ней ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі і ста­жу пра­цы на па­са­дзе, па якой ён пра­хо­дзіць атэс­та­цыю. Але для гэ­та­га па­тра­бу­ец­ца зго­да на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня аду­ка­цыі абл­вы­кан­ка­ма або стар­шы­ні Ка­мі­тэ­та па аду­ка­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма.

А са зго­ды мі­ніст­ра аду­ка­цыі пе­да­гог мо­жа быць да­пу­шча­ны, так бы мо­віць, па-за чар­гой і да атэс­та­цыі на пры­сва­ен­не вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі.

Та­кое ра­шэн­не пры­ня­та, каб ма­ты­ва­ваць пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў да па­вы­шэн­ня пра­фе­сій­на­га ўзроў­ню, у тым лі­ку каб пад­тры­маць та­ле­на­ві­тых ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў і даць ім да­ро­гу.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.