Вы тут

Новы рэкорд «зубраў»


У тыд­нё­вым спар­тыў­ным агля­дзе «Звяз­да» рас­па­вя­дае пра ўда­лы ад­рэ­зак мінск­ага «Ды­на­ма» ў КХЛ, доў­га­ча­ка­ны под­ыум бе­ла­рус­кіх бія­тла­ніс­так і крыўд­нае па­ра­жэн­не Ула­дзі­мі­ра Са­мсо­на­ва.

1. На дзе­ся­ці­дзён­ны пе­ра­пы­нак ха­кей­нае «Ды­на­ма-Мінск» ідзе з вы­дат­най ста­тыс­ты­кай і па­зі­тыў­ным на­стро­ем. «Зуб­ры» за­хоў­ва­юць шас­ці­мат­ча­вую пе­ра­мож­ную се­рыю (рэ­корд за час вы­ступ­лен­ня ў КХЛ!), якая па­ча­ла­ся пас­ля па­ра­жэн­ня ад «Со­чы» яшчэ ў кан­цы ліс­та­па­да. За на­ступ­ных шэсць гуль­няў па­да­печ­ныя Лю­ба­мі­ра По­ка­ві­ча за­кід­ва­лі са­пер­ні­кам не менш чым тры шай­бы за су­стрэ­чу. Са­мыя буй­ныя пе­ра­мо­гі — апош­нія. «Ды­на­ма» раз­гра­мі­ла ом­скі «Аван­гард» (6:2), пас­ля — ка­зах­стан­скі «Ба­рыс» (5:2). Ці­ка­ва, што ў па­чат­ку па­ядын­ку з «Ба­ры­сам» ка­над­ска­му аба­рон­цу Ні­ку Бэй­ле­ну ва ўра­чыс­тай ат­мас­фе­ры ўру­чы­лі бе­ла­рус­кі паш­парт.

Га­лоў­ны трэ­нер «Ды­на­ма» Лю­ба­мір ПО­КА­ВІЧ так пра­ка­мен­та­ваў уда­лую се­рыю сва­ёй ка­ман­ды: «Не за­дум­ва­лі­ся над пра­ця­гам пе­ра­мож­най се­рыі, прос­та рых­та­ва­лі­ся да кож­най но­вай гуль­ні. Ха­ке­іс­ты ў доб­рай фор­ме, прак­тыч­на ўсе зда­ро­выя, спар­тыў­ная ўда­ча нам спа­да­рож­ні­чае — усе гэ­тыя фак­та­ры сыш­лі­ся ў ад­но. Ця­пер амаль што ўся ка­ман­да раз'­яз­джа­ец­ца па збор­ных. А па­куль бу­дзем пра­ца­ваць з ты­мі, хто за­ста­ец­ца, пад­клю­чым гуль­цоў з фарм-клу­баў, з які­мі ёсць кант­рак­ты».

2. Жа­но­чая збор­ная Бе­ла­ру­сі па бія­тло­не праз тры се­зо­ны вяр­та­ец­ца на п'е­дэс­тал! На эта­пе Куб­ка све­ту ў Хах­філь­цэ­не на­ша ка­ман­да за­ня­ла дру­гое мес­ца ў эс­та­фе­це. Апош­ні раз бе­ла­рус­кі трап­ля­лі на эс­та­фет­ны под­ыум яшчэ ў се­зо­не 2011/2012. Ад­зна­чым, што на апош­ні этап Да­р'я До­мра­ча­ва ад­праў­ля­ла­ся сё­май. Але, дзя­ку­ю­чы вы­дат­на­му хо­ду па дыс­тан­цыі, у кан­такт­най ба­раць­бе з чэш­кай Ве­ро­ні­кай Віт­ка­вай на фі­ні­шы змаг­ла зда­быць для сва­ёй ка­ман­ды «се­раб­ро». Пас­ля гэ­та­га вы­ні­ку бе­ла­рус­кі ад­ра­зу «скок­ну­лі» на дру­гі ра­док у Куб­ку на­цый.

А вось у ін­ды­ві­ду­аль­ных гон­ках у на­шых дзяў­чат не скла­ла­ся. У спрын­це Да­р'я До­мра­ча­ва фі­ні­ша­ва­ла вось­май, а ў па­с'ю­це, на жаль, не змаг­ла па­леп­шыць гэ­ты вы­нік — толь­кі 13‑е мес­ца. А вось На­дзея Скар­дзі­на раз­мя­ня­ла 36‑е мес­ца ў спрын­це на 12‑е ў гон­цы пе­ра­сле­да­ван­ня. Так­са­ма двой­чы ў «ач­кі» тра­пі­ла На­стас­ся Ду­ба­рэ­за­ва, у абедз­вюх ін­ды­ві­ду­аль­ных гон­ках эта­па фі­ні­ша­ваў­шы 32‑й.

У агуль­ным за­лі­ку Куб­ка све­ту па-ра­ней­ша­му лі­дзі­руе фін­ка Кай­са Ма­ка­рай­нен. Да­р'я До­мра­ча­ва з ад­ста­ван­нем 77 ач­коў — на дру­гім рад­ку.

3. БГК імя Мяш­ко­ва ў мат­чы SEHA-лі­гі на вы­ез­дзе атры­маў пе­ра­мо­гу над хар­вац­кім «Не­ксе» — 28:25. Леп­шы­мі ў скла­дзе брас­таў­чан бы­лі Ян­ка Ба­жо­віч і Да­від Шпі­лер: абод­ва на­бра­лі па 6 ач­коў.

Пас­ля пе­ра­мо­гі га­лоў­ны трэ­нер БГК Жэль­ка БА­БІЧ ко­рат­ка рэ­зю­ма­ваў вы­нік мат­ча: «Мы пла­на­ва­лі згу­ляць жорст­кую, агрэ­сіў­ную аба­ро­ну. І гэ­та ў нас атры­ма­ла­ся. Лі­чу, што пе­ра­мо­гу за­слу­жы­лі». Ужо сён­ня ка­ман­да пра­вя­дзе чар­го­вы па­яды­нак Лі­гі чэм­пі­ё­наў су­праць «За­гра­ба».

4. Ула­дзі­мір Са­мсо­наў на ста­дыі чвэрць­фі­на­лу спы­ніў­ся на за­вяр­шаль­ным эта­пе су­свет­на­га ту­ру па на­столь­ным тэ­ні­се, які пра­хо­дзіў у Банг­ко­ку. У мат­чы за вы­хад у паў­фі­нал бе­ла­рус не­ча­ка­на са­сту­піў сям­нац­ца­та­му ну­ма­ру су­свет­на­га рэй­тын­гу, прад­стаў­ні­ку Ган­кон­га Пенг Тан­гу — 1:4 (9:11, 6:11, 9:11, 11:9, 8:11). На­га­да­ем, што ў 1997 го­дзе Ула­дзі­мір Са­мсо­наў ста­на­віў­ся пе­ра­мож­цам гэ­та­га тур­ні­ру.

Да­ры­на ЗА­ПОЛЬ­СКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.