Вы тут

Здаць адзіны дзяржаўны экзамен можна будзе і ў Беларусі?


Раз­віц­цё агуль­най аду­ка­цый­най пра­сто­ры Са­юз­най дзяр­жа­вы, да­лей­шая ін­тэ­гра­цыя ў сфе­ры аду­ка­цыі, праб­ле­мы вы­ха­ван­ня мо­ла­дзі і перс­пек­ты­вы па­шы­рэн­ня су­пра­цоў­ніц­тва па­між ВНУ ака­за­лі­ся ў цэнт­ры ўва­гі ўдзель­ні­каў су­мес­най ка­ле­гіі Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі на­шай кра­і­ны і Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі і на­ву­кі Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, якая прай­шла ў Мін­ску.

17-50

17-50

 

У ра­сій­скіх ВНУ сён­ня атрым­лі­ва­юць аду­ка­цыю ка­ля 17 ты­сяч бе­ла­рус­кіх гра­ма­дзян, і 1,5 ты­ся­чы ра­сі­ян на­ву­ча­юц­ца ў бе­ла­рус­кіх ВНУ.

— Сін­хра­ні­за­цыя аду­ка­цый­най пра­сто­ры пра­цяг­ва­ец­ца. У на­ступ­ным го­дзе бу­дзе пра­ве­дзе­ны ма­ні­то­рынг най­больш эфек­тыў­ных ме­ха­ніз­маў за­бес­пя­чэн­ня роў­най да­ступ­нас­ці пра­фе­сій­най аду­ка­цыі для школь­ні­каў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі. У пры­ват­нас­ці, бу­дуць пра­ана­лі­за­ва­ны вы­ні­кі і па­ра­дак пра­вя­дзен­ня цэнт­ра­лі­за­ва­на­га тэс­ці­ра­ван­ня ў Бе­ла­ру­сі і Адзі­на­га дзяр­жаў­на­га эк­за­ме­ну — у Ра­сіі, — па­ве­да­мі­ла жур­на­ліс­там пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі і на­ву­кі Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі На­тал­ля Трац­цяк. — Мы раз­гля­да­ем ця­пер маг­чы­масць ства­рэн­ня пунк­таў зда­чы АДЭ на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі і ЦТ — на тэ­ры­то­рыі Ра­сіі. Так­са­ма бу­дуць уне­се­ны зме­ны ў па­гад­нен­не аб па­рад­ку дзей­нас­ці Бе­ла­рус­ка-Ра­сій­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та. На раз­віц­цё су­мес­на­га ўні­вер­сі­тэ­та і ўдас­ка­на­лен­не аду­ка­цый­на­га пра­цэ­су ра­сій­скі бок вы­дзя­ляе ка­ля 100 міль­ё­наў руб­лёў.

Уста­но­ва­мі вы­шэй­шай аду­ка­цыі абедз­вюх кра­ін пра­во­дзіц­ца ра­бо­та па рэа­лі­за­цыі су­мес­ных аду­ка­цый­ных пра­грам па пад­рых­тоў­цы кад­раў у сфе­ры ме­недж­мен­ту, эка­но­мі­кі, моў­най пад­рых­тоў­кі, са­цы­яль­ных на­вук, між­на­род­ных ад­но­сін.

— Вель­мі важ­ны­мі для Бе­ла­ру­сі з'яў­ля­юц­ца пра­ек­ты пад­рых­тоў­кі ў Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі спе­цы­я­ліс­таў для на­шых сі­ла­вых ве­дам­стваў, — кан­ста­туе пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі на­шай кра­і­ны Ва­дзім БО­ГУШ. — Акра­мя та­го, у Ра­сіі вя­дзец­ца «кроп­ка­вая» пад­рых­тоў­ка спе­цы­я­ліс­таў па на­ву­ка­ё­міс­тых спе­цы­яль­нас­цях для бе­ла­рус­кай эка­но­мі­кі, а так­са­ма для аб'­ек­таў ядзер­най энер­ге­ты­кі. Так, у рам­ках Дзяр­жаў­най пра­гра­мы пад­рых­тоў­кі кад­раў для ядзер­най энер­ге­ты­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь толь­кі ў 2013 го­дзе ў вя­ду­чых ар­га­ні­за­цы­ях і на аб'­ек­тах ядзер­най энер­ге­ты­кі Ра­сіі вы­твор­чую прак­ты­ку прай­шлі больш як 150 бе­ла­рус­кіх сту­дэн­таў ад­па­вед­ных спе­цы­яль­нас­цяў, а ў 2012 го­дзе — 130 ча­ла­век.

Ле­тась бе­ла­рус­кія ўні­вер­сі­тэ­ты вы­кон­ва­лі 150 кант­рак­таў і да­га­во­раў на па­стаў­ку на­ву­ко­вай пра­дук­цыі ар­га­ні­за­цы­ям Ніж­ня­га Ноў­га­ра­да, Са­ра­та­ва, Рас­то­ва, Санкт-Пе­цяр­бур­га і ін­шых га­ра­доў. Экс­парт на­ву­ко­вай пра­дук­цыі склаў 3,7 міль­ё­на до­ла­раў ЗША. І гэ­тыя ліч­бы рас­туць. Са­мае ак­тыў­нае су­пра­цоў­ніц­тва з Ра­сі­яй у гэ­тым на­прам­ку ажыц­цяў­ля­юць Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт, а так­са­ма БДУ­ІР і Бе­ла­рус­ка-ра­сій­скі ўні­вер­сі­тэт.

Для раз­віц­ця ма­ла­дзёж­на­га іна­ва­цый­на­га прад­пры­маль­ніц­тва і сты­му­ля­ван­ня іна­ва­цый­най дзей­нас­ці вя­дзец­ца ра­бо­та па ства­рэн­ні су­мес­на­га бе­ла­рус­ка-ра­сій­ска­га біз­нес-ак­се­ле­ра­та­ра «Ма­ла­дзёж­ны іна­ва­цый­ны цэнтр».

Мі­ністр аду­ка­цыі Сяр­гей МАС­КЕ­ВІЧ упэў­не­ны, што важ­ным ню­ан­сам у раз­віц­ці сіс­тэм аду­ка­цыі абедз­вюх кра­ін па­він­на стаць за­бес­пя­чэн­не су­па­стаў­нас­ці змес­ту аду­ка­цыі. Па­тра­бу­юць гар­ма­ні­за­цыі па­ды­хо­ды, звя­за­ныя з рас­пра­цоў­кай на­цы­я­наль­най сіс­тэ­мы ква­лі­фі­ка­цый: у пер­шую чар­гу гэ­та ты­чыц­ца пра­фе­сій­ных стан­дар­таў, кла­сі­фі­ка­та­раў пра­фе­сій і г. д. Пла­ну­ец­ца ства­рыць па­ста­ян­на дзей­ны ін­фар­ма­цый­ны пар­тал, пры­све­ча­ны пы­тан­ням пад­рых­тоў­кі кад­раў ва ўста­но­вах пра­фе­сій­най аду­ка­цыі. Асоб­ны ак­цэнт ро­біц­ца на пы­тан­нях пра­фе­сій­най пад­рых­тоў­кі і пе­ра­пад­рых­тоў­кі спе­цы­я­ліс­таў.

Раз­гля­да­юц­ца пы­тан­ні ка­ар­ды­на­цыі дзе­ян­няў дзвюх кра­ін па на­ву­ко­вых да­сле­да­ван­нях. Асоб­на ў на­ступ­ным го­дзе бу­дуць аб­мяр­коў­вац­ца пы­тан­ні рэг­ла­мен­та­цыі ін­тэ­ле­кту­аль­най улас­нас­ці на тыя пра­ек­ты, што рэа­лі­зу­юц­ца ў рам­ках Са­юз­най дзяр­жа­вы. Так­са­ма аб­мяр­коў­ва­ец­ца ства­рэн­не агуль­най ба­зы вы­ні­каў на­ву­ко­ва-да­след­чых пра­ек­таў.

Між ін­шым, дзяр­жаў­ны сак­ра­тар Са­юз­най дзяр­жа­вы Ры­гор Ра­по­та лі­чыць ак­ту­аль­ным вы­ра­шэн­не пы­тан­няў, звя­за­ных з ме­ды­цын­скім аб­слу­гоў­ван­нем бе­ла­рус­кіх гра­ма­дзян, якія атрым­лі­ва­юць вы­шэй­шую аду­ка­цыю ў Ра­сіі. Яны не ка­рыс­та­юц­ца ты­мі ж пра­ва­мі, што і гра­ма­дзя­не Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, хоць і зна­хо­дзяц­ца на тэ­ры­то­рыі су­сед­няй кра­і­ны да­во­лі пра­цяг­лы час...

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.