Вы тут

Заваёўваць сэрцы гледачоў


Кі­не­ма­та­гра­фіс­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь

Да­ра­гія сяб­ры!

Сар­дэч­на він­шую вас з 90-га­до­вым юбі­ле­ем бе­ла­рус­ка­га кі­но.

Мі­ну­лыя дзе­ся­ці­год­дзі ста­лі для ай­чын­ных май­строў эк­ра­на эпо­хай са­ма­ад­да­най пра­цы, ня­стом­ных фі­ла­соф­скіх і эс­тэ­тыч­ных по­шу­каў, з'яў­лен­ня зна­ка­мі­тых сту­жак, на якіх вы­ха­ва­на не ад­но па­ка­лен­не на­шых гра­ма­дзян.

Кі­на­ле­та­піс жыц­ця Ра­дзі­мы — гэ­та наш куль­тур­ны зда­бы­так, які трэ­ба за­хоў­ваць і пры­мна­жаць. Та­му дзяр­жа­ва ро­біць і бу­дзе ра­біць усё маг­чы­мае для раз­віц­ця бе­ла­рус­ка­га кі­не­ма­то­гра­фа на асно­ве твор­ча­га спа­лу­чэн­ня на­цы­я­наль­ных тра­ды­цый і су­свет­на­га во­пы­ту з вы­ка­ры­стан­нем най­ноў­шых тэх­на­ло­гій філь­ма­вы­твор­час­ці.

У ад­каз кра­і­на ча­кае ад вас яр­кіх, за­хап­ля­ю­чых кар­цін аб гіс­то­рыі і сён­няш­нім дні Бе­ла­ру­сі, аб лё­сах і ду­хоў­ных по­шу­ках су­час­ні­каў — сту­жак, якія бу­дуць за­ва­ёў­ваць сэр­цы гле­да­чоў.

Тва­ры­це на­тхнё­на і сум­лен­на, ад­да­вай­це лю­бі­май спра­ве ўвесь свой та­лент і ду­шэў­ныя сі­лы, каб мы маг­лі га­на­рыц­ца бе­ла­рус­кім кі­не­ма­то­гра­фам.

Жа­даю вам моц­на­га зда­роўя, твор­чых пос­пе­хаў, ці­ка­вых прэм'­ер, шчас­ця і даб­ра­бы­ту.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.