Вы тут

Асцярожна, ёлка!


Як абы­хо­дзіц­ца з га­лоў­ным на­ва­год­нім ат­ры­бу­там, каб не са­пса­ваць свя­та

Ат­мас­фе­ра на­ва­год­ніх свят ад­чу­ва­ец­ца ўжо сён­ня: з кож­ным ве­ча­рам у го­ра­дзе ста­но­віц­ца больш вок­наў, якія зі­ха­цяць і пе­ра­лі­ва­юц­ца роз­на­ка­ля­ро­вы­мі агень­чы­ка­мі. Але пры гэ­тым трэ­ба па­мя­таць, што ёл­ка — гэ­та не толь­кі свя­точ­нае ўпры­га­жэн­не жыт­ла, але і кры­ні­ца па­вы­ша­най па­жар­най не­бяс­пе­кі. «Звяз­да» пра­цяг­вае рас­каз­ваць у на­шай тра­ды­цый­най руб­ры­цы пра тое, як бяс­печ­на су­стрэць Но­вы год.

17-21

Раз­мя­шча­ем пра­віль­на

— Уста­наў­лі­ваць ёл­ку трэ­ба як ма­га да­лей не толь­кі ад ін­шых элект­рыч­ных і на­гра­валь­ных пры­бо­раў, але і кры­ніц ад­кры­та­га агню — на­прык­лад, га­за­вых пліт або ка­мі­наў, — рас­каз­вае на­чаль­нік рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра пра­па­ган­ды МНС Але­на Дміт­рук. — Спра­ва ў тым, што хвоя ўспых­вае амаль ім­гнен­на, а па­ту­шыць яе да­во­лі цяж­ка. Са­ма ж ёл­ка не па­він­на быць за­над­та вя­лі­кай для па­мяш­кан­ня, дзе яе збі­ра­юц­ца ста­віць. Та­му, перш чым ад­праў­ляц­ца на кір­маш па дрэ­ва, лепш аб­ме­рай­це ўсе не­аб­ход­ныя га­ба­ры­ты. Вяр­шы­ня ёл­кі му­сіць быць пры­клад­на на паў­мет­ра ні­жэй­шая за столь. Гэ­та важ­на асаб­лі­ва та­ды, ка­лі столь аб­шы­та ма­тэ­ры­я­лам, які лёг­ка за­га­ра­ец­ца. З гэ­тых жа мер­ка­ван­няў не вар­та ста­віць дрэ­ва ўшчыль­ную да сця­ны, ка­лі яна аб­кле­е­на шпа­ле­ра­мі, і по­бач са што­ра­мі. Не трэ­ба раз­мя­шчаць дрэ­ва і так, каб яно пе­ра­шка­джа­ла ха­дзіць. Ка­лі, крый Бо­жа, зда­рыц­ца ней­кая над­звы­чай­ная сі­ту­а­цыя, абы-як па­стаў­ле­нае дрэ­ва бу­дзе толь­кі пе­ра­шка­джаць па­кі­нуць па­мяш­кан­не.

Каб ства­рыць свя­точ­ную і ад­на­ча­со­ва з тым ра­ман­тыч­ную ат­мас­фе­ру, як пра­ві­ла, вы­ка­рыс­тоў­ва­юц­ца свеч­кі. Але іх нель­га ста­віць бліз­ка ад ёл­кі і тым больш упры­гож­ваць імі дрэ­ва. Хай свеч­кі ста­яць там, дзе ім і на­ле­жыць — на ста­ле, ад­нак і тут іх нель­га па­кі­даць без на­гля­ду. Ка­лі вы па­кі­да­е­це па­мяш­кан­не, то аба­вяз­ко­ва іх за­ту­шы­це.

«Ха­лод­ны» агонь з «га­ра­чы­мі» на­ступ­ства­мі

Яшчэ ад­ным тра­ды­цый­ным ат­ры­бу­там на­ва­год­ніх свят, акра­мя ёл­кі, ста­лі бен­галь­скія аг­ні. Бяс­шкод­ны­мі яны зда­юц­ца толь­кі на пер­шы по­гляд. Усё-та­кі гэ­та так­са­ма пі­ра­тэх­ніч­ны вы­раб — пры­го­жыя іск­ры раз­ля­та­юц­ца з-за та­го, што га­рыць спе­цы­яль­ная су­месь, якой на­ма­за­ны ме­та­ліч­ны прут. Але ка­лі ра­ке­ты і са­лю­ты за­пус­ка­юц­ца на ву­лі­цы, то фан­тан­чы­кі ха­лод­на­га агню за­паль­ва­юц­ца, як пра­ві­ла, у до­ме. І з імі так­са­ма трэ­ба абы­хо­дзіц­ца вель­мі асця­рож­на. Тры­маць іх трэ­ба на ад­лег­лас­ці як мі­ні­мум вы­цяг­ну­тай ру­кі — вы­пад­ко­вая іск­ра мо­жа не­зна­рок за­ля­цець прос­та ў во­ка або стаць пры­чы­най узга­ран­ня.

— Па­доб­ны вы­па­дак ад­быў­ся ў Слуц­ку, — пры­гад­вае Але­на Дміт­рук. — Кам­па­нія ма­ла­дых лю­дзей ад­зна­ча­ла Но­вы год. Хлоп­цы і дзяў­ча­ты за­паль­ва­лі бен­галь­скія аг­ні. Праз не­ка­то­ры час яны да­га­рэ­лі і ві­зу­аль­на як быц­цам па­тух­лі. Гас­па­дар ква­тэ­ры і гос­ці па­кла­лі рэшт­кі на стол і вый­шлі на лес­віч­ную пля­цоў­ку па­ку­рыць. Вяр­ну­лі­ся яны і ўба­чы­лі, як... яр­кім по­лы­мем га­рыць стол! Та­му на­дзей­ней за ўсё па­клас­ці пру­ці­кі ў ёміс­тасць з ва­дой.

Бен­галь­скія аг­ні не­бяс­печ­ныя і для са­мой ёл­кі. І на­ту­раль­нае, і штуч­нае дрэ­вы га­раць вель­мі хут­ка. Штуч­ныя ёл­кі да та­го ж вы­лу­ча­юць пры га­рэн­ні яда­ві­тыя рэ­чы­вы, «пла­вяц­ца» і рас­ця­ка­юц­ца. Як вы­нік, лік­ві­да­ваць па­жар з-за та­го, што яго пло­шча рэз­ка па­вя­ліч­ва­ец­ца, бу­дзе яшчэ скла­да­ней.

Для свя­точ­на­га кар­на­валь­на­га ўбо­ру дзі­ця­ці лепш вы­браць на­ту­раль­ны ма­тэ­ры­ял. Са­май бяс­печ­най тка­ні­най лі­чыц­ца льня­ная. Сін­тэ­ты­ка ж, на пер­шы по­гляд, мае шэ­раг вон­ка­вых пе­ра­ваг — яна больш яр­кая і не ка­ме­чыц­ца так моц­на. Ад­нак жа і за­га­рэц­ца кас­цю­му з та­кой тка­ні­ны знач­на ляг­чэй. Спра­ва­ка­ваць гэ­та мо­жа на­ват вы­пад­ко­вая іск­ра ад звы­чай­на­га бен­галь­ска­га агню ў ру­ках ма­ло­га...

17-20

Мак­сі­мум тры гір­лян­ды

Каб на­даць свя­точ­на­му дрэ­ву ма­ляў­ні­часць і ары­гі­наль­насць, мы ўсе вы­ка­рыс­тоў­ва­ем элект­рыч­ныя гір­лян­ды. Ад­нак гэ­ты роз­на­ка­ля­ро­вы зі­хат­лі­вы лан­цу­жок так­са­ма мо­жа на­ра­біць бя­ды. У Грод­не су­пра­цоў­ні­кі кра­мы не­як не вы­клю­чы­лі пас­ля за­крыц­ця гір­лян­ду на вок­нах. І поз­на ўна­чы ўнут­ры бу­дын­ка ўзня­ло­ся по­лы­мя. Доб­ра яшчэ, што па­жар за­ўва­жыў вы­пад­ко­вы мі­нак, які на­браў на ма­біль­ні­ку «101»... Па­доб­ны вы­па­дак ад­быў­ся і ў ста­лі­цы. Гас­па­ды­ня до­ма ў ад­ным з ма­сі­ваў пры­ват­на­га сек­та­ра ку­дысь­ці пай­шла па сва­іх спра­вах і за­бы­ла­ся ад­клю­чыць гір­лян­ду. Ад­бы­ло­ся ка­рот­кае за­мы­кан­не. За­па­ла­ла кух­ня, на вок­нах якой і ві­се­ла гір­лян­да. І зноў жа дом ака­заў­ся вы­ра­та­ва­ны дзя­ку­ю­чы ча­ла­ве­ку, які ішоў мі­ма і за­ўва­жыў па­жар...

— Перш чым на­бы­ваць у кра­ме гір­лян­ду, не са­ро­мей­це­ся па­пра­сіць пра­даў­ца, каб ён па­ка­заў на яе ад­па­вед­ны сер­ты­фі­кат, — рэ­ка­мен­дуе Але­на Дміт­рук. — Пры­бор су­мніў­най вы­твор­час­ці не бя­ры­це ні ў якім вы­пад­ку, хай са­бе ён і знач­на тан­ней­шы. На­бы­вай­це не вель­мі ма­гут­ныя гір­лян­ды. Уваж­лі­ва пра­чы­тай­це ін­струк­цыю і ін­фар­ма­цыю на ўпа­коў­цы. Лепш за ўсё спы­ніць вы­бар на тых гір­лян­дах, якія па­кры­ты вог­не­тры­ва­лым рэ­чы­вам і прай­шлі тэс­ці­ра­ван­не ў су­час­най ла­ба­ра­то­рыі.

На гір­лян­дах аба­вяз­ко­ва му­сяць быць уста­ля­ва­ны за­сце­ра­галь­ні­кі. Ка­лі іх ня­ма, то пры скач­ках на­пру­жан­ня прыбор можа за­га­рэц­ца. Ні ў якім ра­зе не ўклю­чай­це гір­лян­ду з аго­ле­ны­мі пра­ва­да­мі або з са­ма­роб­ны­мі злу­чэн­ня­мі. Гір­лян­да не па­він­на су­да­ты­кац­ца і з «дож­джы­кам» — пры на­яў­нас­ці на­ват не­вя­ліч­кіх па­шко­джан­няў іза­ля­цыі пра­ва­доў фоль­га мо­жа ўстро­іць ка­рот­кае за­мы­кан­не. І не па­кі­дай­це элект­рыч­нае ўпры­га­жэн­не без піль­на­га кант­ро­лю.

Пра­вя­раць гір­лян­ду трэ­ба пе­рад уклю­чэн­нем. У хат­ніх умо­вах рэ­ка­мен­ду­ец­ца ад­на­ча­со­ва вы­ка­рыс­тоў­ваць не больш за тры гір­лян­ды. Ка­лі на на­леж­ным мес­цы ня­ма ха­ця б ад­ной лям­пач­кі або вы­яві­лі­ся ві­да­воч­ныя па­шко­джан­ні, «лан­цу­жок» вы­ка­рыс­тоў­ваць за­ба­ро­не­на.

І, вя­до­ма ж, не за­бы­вай­це­ся на тое, што лю­бы элект­рыч­ны пры­бор мае пэў­ны тэр­мін служ­бы. Да­ты­чыц­ца гэ­та і гір­лян­ды. Ка­лі яе «ўзрост» пе­ра­ва­ліў за гра­ніч­ны, па­зна­ча­ны ў паш­пар­це, лепш ку­пі­це но­вы пры­бор, як бы пры­го­жа ні зі­ха­цеў ста­ры.

Каб дзі­ця не траў­ма­ва­ла­ся

Гір­лян­ду на ёл­цы трэ­ба па­ве­сіць так, каб да яе не да­цяг­ну­лі­ся ма­лыя дзе­ці. Яны цяг­нуц­ца да ўся­го, што пры­го­жа міг­ціць. Ды і са­му ёл­ку неабходна ўста­на­віць на тры­ва­лую пад­стаў­ку, а цац­кі на ёй трэ­ба раз­мер­ка­ваць раў­на­мер­на. Штуч­нае дрэ­ва не­аб­ход­на збі­раць у стро­гай ад­па­вед­нас­ці з ін­струк­цы­яй. У па­коі, дзе ста­іць ёл­ка, нель­га па­кі­даць дзя­цей ад­ных. Са­мо дрэ­ва для боль­шай бяс­пе­кі лепш упры­го­жыць прад­ме­та­мі, якія не­маг­чы­ма раз­біць і па­рэ­за­цца аскол­ка­мі, — бан­та­мі, шыш­ка­мі, вы­ра­ба­мі з плас­ты­ку... Ма­ца­ван­ні ца­цак му­сяць быць на­дзей­ны­мі. Ды і лепш не чап­ляць цяж­кія прад­ме­ты на гнут­кія га­лін­кі.

Фаль­шы­выя дзве­ры ста­нуць паст­кай

Пад­час ма­са­вых ме­ра­пры­ем­стваў з дзець­мі аба­вяз­ко­ва па­він­ны зна­хо­дзіц­ца дзя­жур­ныя вы­клад­чы­кі або вы­ха­валь­ні­кі. У бу­дын­ках з драў­ля­ны­мі пе­ра­крыц­ця­мі на­ва­год­нія свя­ты му­сяць пра­во­дзіц­ца толь­кі на пер­шым па­вер­се. Ды і ў са­мім па­коі па­він­на быць не менш за два эва­ку­а­цый­ныя вы­ха­ды. І, вя­до­ма ж, усе сіс­тэ­мы апа­вя­шчэн­ня і ту­шэн­ня му­сяць пра­ца­ваць.

— Ёсць аб­ме­жа­ван­ні і для аздаб­лен­ня па­мяш­кан­няў, — тлу­ма­чыць пер­шы на­мес­нік на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня на­гля­ду і пра­фі­лак­ты­кі Мі­ніс­тэр­ства па над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях Ула­дзі­мір Су­во­раў. — Ка­тэ­га­рыч­на за­ба­ро­не­на вы­ка­рыс­тоў­ваць дэ­ка­ра­цыі і сцэ­ніч­нае аб­ста­ля­ван­не, вы­раб­ле­ныя з га­ру­чых сін­тэ­тыч­ных ма­тэ­ры­я­лаў. Для боль­шай пры­га­жос­ці па­коя не­ка­то­рыя гас­па­да­ры ўста­наў­лі­ва­юць фаль­шы­выя дзве­ры. Але ж гэ­та мо­жа ака­заць мядз­ве­джую па­слу­гу, ка­лі рап­там да­вя­дзец­ца ўця­каць ад па­жа­ру. За­ба­ро­не­на так­са­ма на­ўмыс­на змян­шаць шы­ры­ню пра­хо­даў па­між ра­да­мі, ста­віць у пра­хо­дах крэс­лы ці ін­шыя прад­ме­ты, а так­са­ма цал­кам вы­клю­чаць свят­ло пад­час спек­так­ляў ці ін­шых па­доб­ных ме­ра­пры­ем­стваў... Уз­га­дай­це тра­ге­дыю ў ра­сій­скім нач­ным клу­бе «Куль­га­вы конь», якая ад­бы­ла­ся пяць га­доў та­му, ка­лі за­гі­ну­ла 156 ча­ла­век...

Як ба­чым, пад­рых­та­вац­ца да та­го, каб су­стрэць Но­вы год бяс­печ­на, не так і скла­да­на. Га­лоў­нае — па­ды­сці да гэ­тай спра­вы з ад­каз­нас­цю, каб за знеш­нім бляс­кам ха­ва­ла­ся і пра­ду­ма­ная па­жар­ная пра­фі­лак­ты­ка. І та­ды свя­та не бу­дзе азмро­ча­на!

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.