Вы тут

Расійскі рубель зноў перажыў «чорны панядзелак»


Цэнт­раль­ны банк Ра­сіі рэз­ка па­вы­сіў клю­ча­вую стаў­ку з 10,5% да 17% з 16 снеж­ня. Як па­ве­дам­ля­ец­ца на сай­це рэ­гу­ля­та­ра, «ра­шэн­не аб­умоў­ле­на не­аб­ход­нас­цю аб­ме­жа­ваць іс­тот­на ўзрос­лыя ў апош­ні час дэ­валь­ва­цый­ныя і ін­фля­цый­ныя ры­зы­кі».

17-25hron

Ра­ні­цай 16 снеж­ня, рэ­агу­ю­чы на па­вы­шэн­не клю­ча­вой стаў­кі, до­лар на ад­крыц­ці ва­лют­ных тар­гоў упаў да 58,59 руб­ля, еў­ра — да 72,9 руб­ля. Але да 14 га­дзін еў­ра пе­ра­вы­сіў 91 ру­бель, до­лар да­сяг­нуў 74 руб­лёў на тар­гах Мас­коў­скай бір­жы. Пас­ля аб­ва­лу ў па­ня­дзе­лак, 15 снеж­ня, стра­ты руб­ля з па­чат­ку го­да скла­лі ка­ля 48%, што вы­ве­ла яго ў лі­да­ры су­свет­на­га па­дзен­ня.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.