Вы тут

Пакрыццё бляшанак з газіроўкай аказалася небяспечным для сардэчнікаў


Га­зі­роў­ка шкод­ная з-за вы­со­кай коль­кас­ці цук­ру. А но­вае да­сле­да­ван­не па­ка­за­ла, што не­бяс­печ­ныя і са­мі бля­шан­кі, у якіх гэ­тая га­зі­роў­ка пра­да­ец­ца, пі­ша Dаіlу Mаіl. Аказ­ва­ец­ца, па­крыц­цё бля­ша­нак па­вы­шае ціск.

17-24hron

Уся спра­ва ў сум­на вя­до­мым біс­фе­но­лу-А. Ён лёг­ка пра­ні­кае з та­ры ў пра­дук­ты хар­ча­ван­ня і на­поі. Па да­ных ка­рэй­скіх спе­цы­я­ліс­таў, у лю­дзей, якія пі­лі з бля­ша­нак, кан­цэнт­ра­цыя біс­фе­но­лу-А бы­ла па­вы­ша­на на 1600% у па­раў­на­нні з ты­мі, хто піў са шкля­ных бу­тэ­лек. Так, ка­лі ча­ла­век вы­пі­ваў у дзень па дзве бля­шан­кі, то яго ціск па­вя­ліч­ваў­ся на 5 мі­лі­мет­раў. Акра­мя та­го, біс­фе­нол-А ра­ней звяз­ва­лі з міг­рэ­ня­мі, атлус­цен­нем, дыя­бе­там, бяс­плод­нас­цю, сар­дэч­ны­мі пры­сту­па­мі і ан­ка­ла­гіч­ны­мі за­хвор­ван­ня­мі. У ЕС злу­чэн­не ўжо даў­но за­ба­ро­не­на вы­ка­рыс­тоў­ваць у вы­твор­час­ці дзі­ця­чых бу­тэ­ле­чак. У сваю чар­гу, су­пра­цоў­ні­кі Ме­ды­цын­ска­га ка­ле­джа Се­уль­ска­га на­цы­я­наль­на­га ўні­вер­сі­тэ­та вы­яві­лі су­вязь біс­фе­но­лу-А не толь­кі з па­вы­шэн­нем сіс­та­ліч­на­га ціс­ку, але і са зме­на­мі ў рыт­ме сэр­ца­біц­ця.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.