Вы тут

Адзін за ўсіх


Сяр­гей Кры­вец атры­маў усе га­лоў­ныя ўзна­га­ро­ды што­га­до­вай цы­ры­мо­ніі «Зор­ны мяч»

17-15

 

Вы­ні­кі фут­боль­на­га се­зо­на пад­ве­дзе­ны, а спе­цы­яль­ныя пры­зы, ста­ту­эт­кі і сер­ты­фі­ка­ты знай­шлі сва­іх ула­даль­ні­каў. Са­праўд­ным тры­ум­фа­та­рам ве­ча­ра стаў Сяр­гей Кры­вец, яко­га пры­зна­лі леп­шым паў­аба­рон­цам чэм­пі­я­на­ту і леп­шым фут­ба­ліс­там кра­і­ны. Акра­мя гэ­та­га, паў­аба­рон­ца на­цы­я­наль­най збор­най і фран­цуз­ска­га клу­ба «Мец» атры­маў спе­цы­яль­ныя пры­зы «За фут­боль­ны та­лент і са­ма­ад­да­чу ў гуль­ні за Бе­ла­русь» і «Са­мы ка­рыс­ны гу­лец «Бе­ла­рус­банк — чэм­пі­я­на­ту Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь се­зо­на 2014 ся­род ка­ман­даў вы­шэй­шай лі­гі». Сам фут­ба­ліст не змог пры­сут­ні­чаць на цы­ры­мо­ніі з‑за за­ня­тас­ці ў «Ме­цы», та­му па пры­зы на сцэ­ну ўзні­маў­ся яго баць­ка Вя­ча­слаў Кры­вец.

17-13

 

17-16

Пе­ра­мож­цы ў ас­тат­ніх на­мі­на­цы­ях:

Леп­шы ва­ра­тар чэм­пі­я­на­ту  Ар­тур Ка­тэн­ка («Шах­цёр», Са­лі­горск).

Леп­шы аба­рон­ца чэм­пі­я­на­ту — Ягор Фі­лі­пен­ка (БА­ТЭ, Ба­ры­саў)

Леп­шы на­па­да­ючы чэм­пі­я­на­ту — Мі­ха­іл Гар­дзей­чук (БА­ТЭ, Ба­ры­саў).

Леп­шы бам­бар­дзір чэм­пі­я­на­ту — Мі­ка­лай Януш («Шах­цёр», Са­лі­горск).

Леп­шы фут­ба­ліст чэм­пі­я­на­ту — Ігар Ста­се­віч (БА­ТЭ, Ба­ры­саў).

Леп­шы трэ­нер Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь — Вік­тар Ган­ча­рэн­ка.

Да­ры­на ЗА­ПОЛЬ­СКАЯ.

Фо­та Надзеі БУЖАН

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.