Вы тут

Камфорт і для паштавікоў, і для кліентаў


Бу­ды­нак Мас­тоў­ска­га ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі даў­но па­тра­ба­ваў ка­пі­таль­на­га ра­мон­ту, які да­зво­ліў бы не толь­кі па­леп­шыць знеш­ні вы­гляд, але і ства­рыць на­леж­ныя ўмо­вы для паш­та­ві­коў і для іх клі­ен­таў.

17-32

— Мы ма­ем на мэ­це аб­наў­лен­не аб'­ек­таў паш­то­вай су­вя­зі. Адзін з апош­ніх пры­кла­даў — ма­дэр­ні­за­цыя га­лоў­на­га паш­то­ва­га бу­дын­ка ў Мас­тах, якую мы ажыц­ця­ві­лі су­мес­на з ра­ён­ным вы­ка­наў­чым ка­мі­тэ­там і Ваў­ка­выс­кім бу­даў­ні­ча-ман­таж­ным трэс­там № 32, — ад­зна­чае ды­рэк­тар Гро­дзен­ска­га фі­лі­яла РУП «Бел­пош­та» Іван ПРА­ТА­СЕ­ВІЧ. — Зра­бі­лі цеп­ла­вую рэ­абі­лі­та­цыю фа­са­даў і да­ху, уста­на­ві­лі су­час­ныя вок­ны з ра­ле­та­мі, ві­дэа­ка­ме­ры, а так­са­ма кан­ды­цы­я­не­ры, каб бы­ло кам­форт­на пра­ца­ваць і атрым­лі­ваць па­слу­гі. Гэ­ты бу­ды­нак ця­пер упры­гож­вае го­рад і, са­мае га­лоў­нае — на­шым спе­цы­я­ліс­там за­бяс­пе­ча­ны доб­рыя ўмо­вы пра­цы, а ўсім мас­таў­ча­нам — зруч­нае і якас­нае аб­слу­гоў­ван­не дзя­ку­ю­чы су­час­ным тэх­на­ло­гі­ям паш­то­вай су­вя­зі.

У Мас­тах так­са­ма ма­дэр­ні­за­ва­на ад­дзя­лен­не паш­то­вай су­вя­зі ў ра­ё­не чы­гу­нач­на­га вак­за­ла. Там ця­пер су­час­ныя вок­ны, пад­ло­га, но­вая мэб­ля...

Пе­рад­на­ва­год­ні па­да­ру­нак ад Гро­дзен­ска­га фі­лі­яла РУП «Бел­пош­та» атры­ма­юць і жы­ха­ры На­ва­груд­ка: у ра­ё­не но­вай жыл­лё­вай за­бу­до­вы на ву­лі­цы Ла­ма­но­са­ва не­ўза­ба­ве ад­кры­ец­ца ад­дзя­лен­не паш­то­вай су­вя­зі, дзе, як пла­ну­ец­ца, бу­дзе ці­ка­ва на­ват дзе­цям: па­куль іх баць­кам аказ­ва­юц­ца тыя ці ін­шыя па­слу­гі, малых ча­ка­юць ад­мыс­ло­выя гуль­ні. У гэ­тым жа ад­дзя­лен­ні бу­дзе і ду­ша­вая ка­бі­на для яго су­пра­цоў­ні­каў, якой яны змо­гуць ска­рыс­тац­ца пад­час тэх­на­ла­гіч­на­га ці абе­дзен­на­га пе­ра­пын­каў.

Акра­мя та­го, на Гро­дзен­шчы­не прак­тыч­на ва ўсіх  га­рад­скіх і сель­скіх ад­дзя­лен­нях су­вя­зі ста­ра­юц­ца, дзе ёсць маг­чы­масць, аб­ста­ля­ваць па­кой для пры­ёму ежы — з мік­ра­хва­ле­вай печ­чу, элект­ра­чай­ні­кам, по­су­дам...

— Не­ўза­ба­ве пас­ля ма­дэр­ні­за­цыі бу­дзе ад­кры­та пош­та ў вёс­цы Жы­том­ля Гро­дзен­ска­га ра­ё­на. Там так­са­ма ўсё зроб­ле­на да­стой­на, на су­час­ным уз­роў­ні. Гэ­тая ра­бо­та бу­дзе пра­доў­жа­на і ў ін­шых рэ­гі­ё­нах воб­лас­ці. У пры­ват­нас­ці, на на­ступ­ны год пла­ну­ем ма­дэр­ні­за­ваць бу­ды­нак Дзят­лаў­ска­га ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі, — па­ве­да­міў Іван Пра­та­се­віч.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.