Вы тут

Заслужыў — атрымай


Но­вая сіс­тэ­ма ка­ар­ды­нат для пе­да­го­гаў-пра­фе­сі­я­на­лаў

Га­лі­на па­він­на больш пла­ціць за ква­лі­фі­ка­цый­ны ўзро­вень, каб пе­да­гог імк­нуў­ся да па­вы­шэн­ня сва­ёй ква­лі­фі­ка­цыі. Па­мер за­роб­каў па­ві­нен за­ле­жаць ад якас­ці пра­цы. Гэ­тыя дум­кі не­ад­на­ра­зо­ва агуч­ва­лі­ся ў са­мых роз­ных аў­ды­то­ры­ях і з са­мых роз­ных тры­бун. З 1 ве­рас­ня гэ­та­га го­да па­мер над­ба­вак за ква­лі­фі­ка­цый­ныя ка­тэ­го­рыі, на­рэш­це, быў пе­ра­гле­джа­ны ў бок па­вы­шэн­ня. Над­баў­ка за вы­шэй­шую ка­тэ­го­рыю ў пе­да­го­гаў вы­рас­ла ўтрая — з 30% да 90% та­рыф­на­га акла­ду (стаў­кі). За пер­шую ка­тэ­го­рыю ця­пер да­плач­ва­юць 55% ад та­рыф­на­га акла­ду (стаў­кі) за­мест 20%. За дру­гую ка­тэ­го­рыю — 30% за­мест 15%. А за ка­тэ­го­рыю «на­стаў­нік-ме­та­дыст» — 120% за­мест 40%.

18-30

18-30

 

Пра тое, што змя­ні­ла­ся для ра­бот­ні­каў га­лі­ны пас­ля ўня­сен­ня змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у Ін­струк­цыю аб атэс­та­цыі пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў, мы гу­та­рым з на­мес­ні­кам стар­шы­ні ЦК Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­ні­каў аду­ка­цыі і на­ву­кі Ра­ма­нам ДА­ПІ­РАМ:

Па­вы­шаць ка­тэ­го­рыю ці не?

— Па­коль­кі атэс­та­цыя пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў пе­ра­ста­ла быць прос­та іх пра­вам, а ста­ла яшчэ і аба­вяз­кам, пер­шае пы­тан­не, якое па­ста­віў га­лі­но­вы праф­са­юз пе­рад Мі­ніс­тэр­ствам аду­ка­цыі, якое з'яў­ля­ец­ца на­шым са­цы­яль­ным парт­нё­рам, да­ты­чы­ла­ся па­ве­лі­чэн­ня апла­ты за на­яў­насць ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі. Тым больш што атры­ман­не і па­цвяр­джэн­не вы­шэй­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі пе­ра­ўтва­ры­ла­ся ў сур'­ёз­ную пра­цэ­ду­ру.

На­ша па­зі­цыя бы­ла на­ступ­най: па­мер да­пла­ты па­ві­нен сты­му­ля­ваць пе­да­го­га да па­вы­шэн­ня свай­го пра­фе­сій­на­га ўзроў­ню і пры­сва­ен­ня яму больш вы­со­кай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі. З 1 ве­рас­ня да­пла­та пе­ра­ста­ла быць сім­ва­ліч­най. Над­баў­ка для на­стаў­ні­ка з вы­шэй­шай ка­тэ­го­ры­яй скла­дае за­раз ка­ля 1 міль­ё­на руб­лёў, а ў на­стаў­ні­ка-ме­та­дыс­та — ка­ля 1,5 міль­ё­на руб­лёў.

 Вы лі­чы­це, што гэ­тыя су­мы да­па­мо­гуць утры­маць у га­лі­не во­пыт­ных пе­да­го­гаў?

— Да пе­ра­гля­ду да­плат у мно­гіх уз­ні­ка­лі сур'­ёз­ныя су­мнен­ні: а ці шмат зной­дзец­ца ах­вот­ных па­цвяр­джаць сваю вы­шэй­шую ка­тэ­го­рыю за мі­ні­маль­ную пры­баў­ку да за­роб­ку? Пер­ша­па­чат­ко­ва на па­цвяр­джэн­не вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі пе­да­го­гам ад­во­дзіў­ся тэр­мін да 1 ве­рас­ня 2014 го­да, але пе­да­го­гі не спя­ша­лі­ся ра­біць гэ­та ў ма­са­вым па­рад­ку. За­тым Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі вы­ра­шы­ла пе­ра­нес­ці тэр­мін па­цвяр­джэн­ня вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі на 1 ве­рас­ня 2017 го­да. Фак­тыч­на га­лоў­нае аду­ка­цый­нае ве­дам­ства рас­цяг­ну­ла пе­ра­ход­ны пе­ры­яд амаль на пяць га­доў з ча­су ўступ­лен­ня ў сі­лу ін­струк­цыі, каб мож­на бы­ло якас­на і без спеш­кі пра­вес­ці ква­лі­фі­ка­цый­ныя эк­за­ме­ны.

Пры­зна­ю­ся, што сён­ня мы больш ап­ты­міс­тыч­на гля­дзім на сі­ту­а­цыю. Мяр­кую, што ка­лі пе­рад пе­да­го­гам па­ўста­не ды­ле­ма (па­вы­шаць ка­тэ­го­рыю ці не па­вы­шаць, пай­сці на па­цвяр­джэн­не вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі ці не), то ён зро­біць свой вы­бар на ка­рысць па­вы­шэн­ня і па­цвяр­джэн­ня. Усё ж та­кі ў сіс­тэ­ме ка­ар­ды­нат апла­ты ра­бот­ні­каў бюд­жэт­най сфе­ры пе­да­го­гі атры­ма­лі да­стат­ко­ва ад­чу­валь­ную да­пла­ту. Та­му не па­цвяр­джаць вы­шэй­шую ка­тэ­го­рыю і та­кім чы­нам па­га­джац­ца на зні­жэн­не сва­ёй ква­лі­фі­ка­цыі да пер­шай ка­тэ­го­рыі бу­дуць ня­мно­гія. Але гэ­та цал­кам маг­чы­ма ў вы­пад­ку з ра­бот­ні­ка­мі ўста­ноў аду­ка­цыі, якія пад­па­да­юць пад за­крыц­цё, з ра­бот­ні­ка­мі, з які­мі най­маль­ні­кі не пла­ну­юць пра­даў­жаць пра­цоў­ныя ад­но­сі­ны, ці з ра­бот­ні­ка­мі, якія са­мі жа­да­юць па­кі­нуць га­лі­ну. За­ста­юц­ца і пы­тан­ні па пе­да­го­гах пе­рад­пен­сій­на­га ўзрос­ту: па тых, хто ўжо ста­іць на па­ро­зе пен­сіі сён­ня ці бу­дзе ста­яць на па­ро­зе вы­ха­ду на пен­сію ў 2017 го­дзе… На­коль­кі яны мо­гуць быць за­ці­каў­ле­ны ў па­цвяр­джэн­ні вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі? Ці за­хо­чуць пра­хо­дзіць сур'­ёз­ны ква­лі­фі­ка­цый­ны эк­за­мен? У тым вы­пад­ку, ка­лі пе­да­гог-пен­сі­я­нер ад­мо­віц­ца ад па­цвяр­джэн­ня, яго ква­лі­фі­ка­цый­ная ка­тэ­го­рыя бу­дзе зні­жа­на да пер­шай.

Тым не менш, пад­час пра­вя­дзен­ня «пра­мых лі­ній» да нас ста­лі звяр­тац­ца пе­да­го­гі са ста­жам, якія па­кі­ну­лі сіс­тэ­му аду­ка­цыі, але ця­пер за­ду­ма­лі­ся над сва­ім вяр­тан­нем. Мяр­кую, гэ­та кра­са­моў­нае свед­чан­не та­го, што ка­лі па­чаць вы­ра­шаць пы­тан­ні з апла­тай пра­цы, то мож­на спа­дзя­вац­ца на тое, што ў сіс­тэ­му аду­ка­цыі ста­не маг­чы­ма вяр­нуць ква­лі­фі­ка­ва­ныя кад­ры, якія не­ка­лі па­кі­ну­лі га­лі­ну.

Атэс­та­цыя і ап­ты­мі­за­цыя

 Ін­струк­цыя аб па­рад­ку пра­вя­дзен­ня атэс­та­цыі вы­клі­ка­ла ў пе­да­го­гаў шмат пы­тан­няў…

— Ме­на­ві­та та­му на­пры­кан­цы са­ка­ві­ка і ў ліс­та­па­дзе гэ­та­га го­да Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі ўнес­ла ў ін­струк­цыю важ­ныя ка­рэк­ты­вы. У асноў­ным гэ­тыя змя­нен­ні і да­паў­нен­ні бы­лі доў­га­ча­ка­ны­мі для пе­да­га­гіч­най гра­мад­скас­ці. На мно­гіх ка­рэк­ты­вах прын­цы­по­ва на­стой­ваў га­лі­но­вы праф­са­юз.

Ба­дай што са­мым праб­лем­ным у но­вай ін­струк­цыі стаў 20‑ы пункт, па­вод­ле яко­га пе­да­гог, які пе­ра­хо­дзіў з ад­ной па­са­ды на ін­шую, з ад­ной уста­но­вы аду­ка­цыі ў ін­шую, мог па­зба­віц­ца сва­ёй ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі. Пэў­ныя ка­рэк­ты­вы ўно­сіў за­піс аб «пе­ра­вод­зе» ра­бот­ні­ка на но­вую па­са­ду — толь­кі ў та­кім вы­пад­ку мож­на бы­ло прэ­тэн­да­ваць на тую ж ква­лі­фі­ка­цый­ную ка­тэ­го­рыю на но­вай па­са­дзе, што і на ра­ней­шай (без улі­ку тэр­мі­ну пра­цы на но­вай па­са­дзе).

Маг­чы­ма, ка­лі вя­ла­ся ра­бо­та над пер­шым ва­ры­ян­там ін­струк­цыі, ма­ла хто ўяў­ляў са­бе маш­та­бы ап­ты­мі­за­цыі і рэ­ар­га­ні­за­цыі сет­кі ўста­ноў аду­ка­цыі, але па фак­це сён­ня мно­гія пе­да­го­гі вы­му­ша­ны пра­ца­ваць не па сва­ім про­фі­лі, а там, дзе для іх знай­шла­ся ра­бо­та. За­кры­ла­ся ба­за­вая і ся­рэд­няя шко­лы — на­стаў­ні­кі-прад­мет­ні­кі вы­му­ша­ны пра­ца­ваць у па­чат­ко­вай шко­ле, вы­ха­валь­ні­ка­мі груп па­доў­жа­на­га дня або ўво­гу­ле іс­ці ў сіс­тэ­му да­школь­най аду­ка­цыі. На­прык­лад, ка­лі з‑за ска­ра­чэн­ня на­стаў­нік з вы­шэй­шай ка­тэ­го­ры­яй ішоў пра­ца­ваць вы­ха­валь­ні­кам у шко­лу-ін­тэр­нат, у гру­пу па­доў­жа­на­га дня ці ўста­но­ву да­дат­ко­вай аду­ка­цыі, ён па­збаў­ляў­ся сва­ёй ка­тэ­го­рыі і яму да­во­дзі­ла­ся па­чы­наць «кар'­е­ру» фак­тыч­на з ну­ля…

Уня­сен­нем змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у пункт 20 ін­струк­цыі фак­тыч­на вы­ра­ша­на праб­ле­ма пры­знан­ня на­яў­нас­ці ква­лі­фі­ка­цый­ных ка­тэ­го­рый па ад­па­вед­ных па­са­дах пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў у вы­пад­ках зме­ны імі мес­ца пра­цы, па­са­ды і г. д. пры ўмо­ве ад­па­вед­нас­ці ква­лі­фі­ка­цый­ным па­тра­ба­ван­ням. А фор­ма пе­ра­хо­ду на но­вую па­са­ду за­раз не мае зна­чэн­ня. Больш за тое, знач­на па­шы­ра­ны пе­ра­лік па­сад, пры зме­не якіх маг­чы­ма прэ­тэн­да­ваць на ра­ней­шую ка­тэ­го­рыю.

«Не тая» аду­ка­цыя

 Ра­ман Во­сі­па­віч, вы ска­за­лі, што ад­на з умоў до­пус­ку да атэс­та­цыі — гэ­та на­яў­насць ад­па­вед­най ква­лі­фі­ка­цыі. Але ме­на­ві­та з гэ­тым пунк­там у пе­да­го­гаў да­школь­най аду­ка­цыі ўзні­ка­лі праб­ле­мы..

— Са­праў­ды, на­стаў­нік фі­зі­кі фак­тыч­на мо­жа вы­кла­даць ма­тэ­ма­ты­ку, а на­стаў­нік хі­міі — бія­ло­гію. І ні­хто яму не ска­жа, што ён не мае ад­па­вед­най ква­лі­фі­ка­цыі, ка­лі кі­раў­нік установы да­ру­чыць яму вы­кла­дан­не ад­па­вед­най дыс­цып­лі­ны. Зу­сім ін­шая спра­ва — вы­ха­валь­нік да­школь­най аду­ка­цыі. Гэ­та ін­шая па­са­да са сва­ёй спе­цы­фі­кай. І да яе прад'­яў­ля­юц­ца ін­шыя ква­лі­фі­ка­цый­ныя па­тра­ба­ван­ні, чым да на­стаў­ні­каў-прад­мет­ні­каў. Яны су­па­стаў­ныя толь­кі з ква­лі­фі­ка­цый­ны­мі па­тра­ба­ван­ня­мі да на­стаў­ні­каў па­чат­ко­вых кла­саў, па­коль­кі і там, і там ма­ец­ца на ўва­зе на­яў­насць вы­шэй­шай ці ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі па про­фі­лі «Пе­да­го­гі­ка» (кі­ру­нак «Пе­да­го­гі­ка дзя­цін­ства») ці пе­да­га­гіч­ная аду­ка­цыя і пе­ра­пад­рых­тоў­ка па кі­рун­ку «Пе­да­го­гі­ка дзя­цін­ства».

Най­маль­нік мае пра­ва ўзяць асо­бу з пе­да­га­гіч­най аду­ка­цы­яй на пра­цу вы­ха­валь­ні­кам у да­школь­ную ўста­но­ву без ад­па­вед­нас­ці гэ­тым ква­лі­фі­ка­цый­ным па­тра­ба­ван­ням, але атэс­та­ваць на прад­мет пры­сва­ен­ня ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі не мо­жа. Ка­лі на­стаў­нік ма­тэ­ма­ты­кі з вы­шэй­шай ка­тэ­го­ры­яй пры­хо­дзіць на па­са­ду вы­ха­валь­ні­ка, ён не мо­жа атры­маць на­ват дру­гую ка­тэ­го­рыю. І яму трэ­ба прай­сці пе­ра­пад­рых­тоў­ку па кі­рун­ку «Пе­да­го­гі­ка дзя­цін­ства». У той жа час ка­лі ён прой­дзе пе­ра­пад­рых­тоў­ку, то змо­жа прэ­тэн­да­ваць ад­ра­зу на вы­шэй­шую ква­лі­фі­ка­цый­ную ка­тэ­го­рыю ўжо на па­са­дзе вы­ха­валь­ні­ка да­школь­най аду­ка­цыі. Вось ча­му пе­ра­пад­рых­тоў­ка па пе­да­го­гі­цы дзя­цін­ства сён­ня вель­мі за­па­тра­ба­ва­ная.

Тым не менш, трэ­ба ра­зу­мець, што бя­руць ва ўста­но­вы да­школь­най аду­ка­цыі пе­да­го­гаў без ад­па­вед­най пад­рых­тоў­кі з‑за не­да­хо­пу кад­раў. І да­во­лі час­та гэ­тыя пе­да­го­гі пра­цу­юць больш чым на стаў­ку, бо на­ват «ня­про­філь­ных» спе­цы­я­ліс­таў у да­школь­ных уста­но­вах не ха­пае. Ад­па­вед­на, вы­ра­шыць пы­тан­не за­ме­ны та­кіх ра­бот­ні­каў пры на­кі­ра­ван­ні на пе­ра­пад­рых­тоў­ку так­са­ма скла­да­на. Атрым­лі­ва­ец­ца за­мкнё­нае ко­ла праб­лем…

Вар­та па­мя­таць і пра тое, што на шмат­лі­кія ва­кан­сіі ва ўста­но­вы да­школь­най аду­ка­цыі мы раз­мяр­коў­ва­ем вы­пуск­ні­коў ня­про­філь­ных пе­да­га­гіч­ных спе­цы­яль­нас­цяў — на­прык­лад, фі­ло­ла­гаў, гіс­то­ры­каў і г. д. Але атэс­та­ваць іх так­са­ма бу­дзе не­маг­чы­ма. Праф­са­юз пра­па­ноў­ваў да­пус­каць іх да атэс­та­цыі на пры­сва­ен­не дру­гой ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі пры на­яў­нас­ці па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі па па­са­дзе вы­ха­валь­ні­ка да­школь­най аду­ка­цыі.

Сён­ня ўжо трэ­ба вы­зна­чыц­ца. Ка­лі мы та­кія прын­цы­по­выя ў пы­тан­нях атэс­та­цыі, та­ды ча­му ў да­чы­нен­ні да да­школь­най аду­ка­цыі да­пус­ка­ем раз­мер­ка­ван­не вы­пуск­ні­коў «не зу­сім» па спе­цы­яль­нас­ці? У рэш­це рэшт, вы­пуск­ні­кі мо­гуць ад та­ко­га раз­мер­ка­ван­ня ад­мо­віц­ца. Ка­му ста­не ад гэ­та­га лепш? Та­му мы мяр­ку­ем вяр­нуц­ца да вы­ра­шэн­ня гэ­тай праб­ле­мы ў са­мы блі­жэй­шы час.

Ды­рэк­тар — так­са­ма пе­да­гог

 А ці ўрэ­гу­ля­ва­нае пы­тан­не атэс­та­цыі кі­раў­ні­коў уста­ноў аду­ка­цыі? Маю на ўва­зе пры­сва­ен­не ці па­цвяр­джэн­не ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі пе­да­га­гіч­на­га ра­бот­ні­ка…

— У но­вай рэ­дак­цыі быў вы­клю­ча­ны пункт 21, згод­на з якім кі­раў­ні­кі ўста­ноў аду­ка­цыі па­він­ны бы­лі па­цвяр­джаць ква­лі­фі­ка­цый­ную ка­тэ­го­рыю на­стаў­ні­ка. За­раз ма­ец­ца на ўва­зе, што ка­лі кі­раў­нік не вы­кон­вае пе­да­га­гіч­ную ра­бо­ту, не мае пе­да­га­гіч­най на­груз­кі, то і атэс­та­цыю на па­цвяр­джэн­не яму пра­хо­дзіць не трэ­ба. Ка­лі ж ён мае та­кую на­груз­ку і зай­мае па­са­ду на­стаў­ні­ка, то, як і ін­шыя пе­да­га­гіч­ныя ра­бот­ні­кі, пра­хо­дзіць аба­вяз­ко­вую атэс­та­цыю на па­цвяр­джэн­не вы­шэй­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі ці на пры­сва­ен­не ін­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі.

Сён­ня атэс­та­цыя кі­раў­ні­коў ар­га­ні­за­цый сіс­тэ­мы аду­ка­цыі і іх на­мес­ні­каў на пры­сва­ен­не (па­цвяр­джэн­не) ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі пе­да­га­гіч­на­га ра­бот­ні­ка маг­чы­ма толь­кі пры ўмо­ве зай­ман­ня імі ад­па­вед­най па­са­ды пе­да­га­гіч­на­га ра­бот­ні­ка, гэ­та зна­чыць, пры на­яў­нас­ці пра­цоў­на­га да­га­во­ра па су­мя­шчаль­ніц­тве.

На жаль, але не ва ўсіх вы­пад­ках гэ­та мож­на рэа­лі­за­ваць. Ды­рэк­тар шко­лы, які па­ра­лель­на з асноў­най ра­бо­тай мае 5–10 га­дзін ву­чэб­най на­груз­кі па су­мя­шчаль­ніц­тве, мо­жа прай­сці атэс­та­цыю як на­стаў­нік і атрым­лі­ваць ква­лі­фі­ка­цый­ную над­баў­ку, а за­гад­чы­ку дзі­ця­ча­га сад­ка та­кую маг­чы­масць не па­кі­ну­лі. За­гад­чык мае пра­ва толь­кі пра­ца­ваць на за­ме­не сва­іх пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў, якія ча­со­ва ад­сут­ні­ча­юць, што ўсе і ро­бяць. На за­ме­не за­гад­чы­кі ў га­рад­скіх сад­ках ад­пра­цоў­ва­юць ад 30% да 50% нор­мы га­дзін вы­ха­ва­це­ля на стаў­ку, але гэ­та не дае ім пра­ва атэс­тоў­вац­ца як вы­ха­ва­це­лям. Між ін­шым, за­гад­чы­ка­мі да­школь­ных уста­ноў аду­ка­цыі не заў­сё­ды ста­но­вяц­ца вы­ха­валь­ні­кі з вы­шэй­шай ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­ры­яй, і ў той жа час за­раз па­вы­сіць свой ква­лі­фі­ка­цый­ны ўзро­вень яны не мо­гуць.

У ар­ты­кул 255 Пра­цоў­на­га ко­дэк­са бы­лі ўне­се­ны важ­ныя змя­нен­ні: за­мест слоў «вы­клад­чыц­кая ра­бо­та» там ця­пер згад­ва­ец­ца «пе­да­га­гіч­ная дзей­насць» (у част­цы рэа­лі­за­цыі змес­ту аду­ка­цый­ных пра­грам), та­му кі­раў­ні­кі мо­гуць зай­мац­ца пе­да­га­гіч­най дзей­нас­цю па су­мя­шчаль­ніц­тве. Але ў За­кон «Аб ба­раць­бе з ка­руп­цы­яй» па­трэб­ныя змя­нен­ні не ўнес­лі. Вось ка­лі ан­ты­ка­руп­цый­ны за­кон бу­дзе пры­ве­дзе­ны ў ад­па­вед­насць з Пра­цоў­ным ко­дэк­сам, та­ды на­шы кі­раў­ні­кі ўста­ноў да­школь­най аду­ка­цыі атры­ма­юць поў­нае пра­ва на пры­сва­ен­не ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі ў вы­пад­ку пра­цы на па­са­дзе вы­ха­валь­ні­ка да­школь­най аду­ка­цыі па су­мя­шчаль­ніц­тве.

Ма­ла­досць — не пе­ра­шко­да

 А якія пра­вы ёсць у ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў?

— Уво­гу­ле пры до­пус­ку да атэс­та­цыі дзей­ні­ча­юць на­ступ­ныя ўмо­вы. Пер­шая — гэ­та ад­па­вед­насць ква­лі­фі­ка­цый­ным па­тра­ба­ван­ня­мі. Дру­гая — на­яў­насць пэў­на­га ста­жу.

Ін­струк­цы­яй уста­ноў­ле­на, што прэ­тэн­да­ваць на пры­сва­ен­не дру­гой ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі мо­гуць пе­да­га­гіч­ныя ра­бот­ні­кі, якія ма­юць стаж пра­цы на па­са­дзе, па якой атэс­ту­юц­ца, два га­ды. Але ёсць і вы­клю­чэн­ні. Асо­бы, якія атры­ма­лі дып­лом аб вы­шэй­шай аду­ка­цыі з ад­зна­кай, дып­лом ма­гіст­ра ці дып­лом да­след­чы­ка, да­пус­ка­юц­ца да атэс­та­цыі на пры­сва­ен­не дру­гой ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі пры на­яў­нас­ці ста­жу ра­бо­ты адзін год. Гэ­та зна­чыць, што ўжо праз год, як па­ча­лі пра­ца­ваць, яны ма­юць пра­ва па­да­ваць за­яву на пры­сва­ен­не ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі.

Ці­ка­вы мо­мант: у аба­вяз­ко­вы стаж ра­бо­ты пра­цяг­лас­цю два га­ды, не­аб­ход­ны для та­го, каб прэ­тэн­да­ваць на атры­ман­не дру­гой ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі, мо­жа быць уклю­ча­ны і стаж ра­бо­ты пад­час ву­чо­бы. Не сак­рэт, што мно­гія сту­дэн­ты па­чы­на­юць пра­ца­ваць яшчэ ў час атры­ман­ня пе­да­га­гіч­най аду­ка­цыі. І іх ра­бо­та мо­жа быць уклю­ча­на ў аба­вяз­ко­вы стаж пра­цяг­лас­цю два га­ды. Пры­чым гэ­та мо­жа быць ра­бо­та з лю­бой на­груз­кай: на чвэрць, па­ло­ву стаў­кі і гэ­так да­лей. Ін­шы­мі сло­ва­мі, ка­лі сту­дэнт, на­прык­лад, на пра­ця­гу двух апош­ніх кур­саў пра­ца­ваў у шко­ле па сва­ёй спе­цы­яль­нас­ці, доб­ра за­рэ­ка­мен­да­ваў ся­бе, а пас­ля за­кан­чэн­ня ВНУ ўлад­ка­ваў­ся на ра­бо­ту ў ад­па­вед­нас­ці з атры­ма­най спе­цы­яль­нас­цю, то ён мо­жа прэ­тэн­да­ваць на атры­ман­не дру­гой ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі фак­тыч­на ад­ра­зу пас­ля та­го, як пры­сту­піў да пра­цы.

Акра­мя та­го, дзя­ку­ю­чы апош­нім змя­нен­ням у ін­струк­цыі, ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты, якія атры­ма­юць дру­гую ква­лі­фі­ка­цый­ную ка­тэ­го­рыю, у ана­ла­гіч­ным «па­ско­ра­ным» рэ­жы­ме, змо­гуць прэ­тэн­да­ваць на пры­сва­ен­не пер­шай ка­тэ­го­рыі ўжо праз два га­ды пас­ля пры­сва­ен­ня дру­гой. Ра­ней гэ­ты тэр­мін рас­цяг­ваў­ся на тры га­ды.

 Ці за­ста­лі­ся ў сфе­ры атэс­та­цыі пы­тан­ні, якія яшчэ па­тра­бу­юць свай­го вы­ра­шэн­ня?

— Асноў­най за­да­чай для праф­са­ю­за лі­чу вы­ра­шэн­не ко­ла пы­тан­няў атэс­та­цыі пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў уста­ноў да­школь­най аду­ка­цыі. Так­са­ма за­ста­ец­ца ня­вы­ра­ша­ным пы­тан­не атэс­та­цыі кі­раў­ні­коў фі­зіч­на­га вы­ха­ван­ня ва ўста­но­вах агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі. Яны ў нас не ка­тэ­га­ры­ру­юц­ца, у ад­роз­нен­не ад на­стаў­ні­каў фі­зіч­на­га вы­ха­ван­ня, та­му гэ­ты пра­бел так­са­ма трэ­ба лік­ві­да­ваць.

Ма­быць, на­ды­шоў час і для пра­пра­цоў­кі пы­тан­ня пра­да­стаў­лен­ня пра­ва на пры­сва­ен­не ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі вы­клад­чы­кам уста­ноў вы­шэй­шай аду­ка­цыі, якія не ма­юць ву­чо­ных сту­пе­няў і зван­няў… Уво­гу­ле шмат най­больш праб­лем­ных пы­тан­няў ужо зня­ты. Пры­чым яны вы­ра­шы­лі­ся на ка­рысць пе­да­го­гаў, але прак­ты­ка заў­сё­ды ста­віць пе­рад на­мі но­выя праб­лем­ныя за­да­чы… Та­му пра­цэс удас­ка­на­лен­ня нар­ма­тыў­най ба­зы бу­дзе пра­цяг­вац­ца…

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.