Вы тут

Казу за зайца


Спра­ба­ваў вы­даць бра­кань­ер ін­спек­та­рам

Жы­хар Па­стаў­ска­га ра­ё­на зна­хо­дзіў­ся ў па­ляў­ні­чых угод­дзях ААТ «Во­зе­ра» цал­кам за­кон­на: і стрэль­ба за­рэ­гіст­ра­ва­ная, і да­звол на зда­бы­чу пуш­но­га зве­ра аформ­ле­ны, як трэ­ба. Ад­нак яго дзе­ян­ні не­здар­ма пры­цяг­ну­лі ўва­гу су­пра­цоў­ні­каў Глы­боц­кай між­рай­інс­пек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту, якія зна­хо­дзі­лі­ся ў рэй­дзе.

Як рас­ка­заў рэ­дак­цыі на­чаль­нік між­рай­інс­пек­цыі Аляк­сей Про­тас, пра­ва­па­ру­шэн­не ад­бы­ло­ся на ва­чах ін­спек­та­раў. Ад­на з дзвюх ка­зуль, якія пра­бя­га­лі по­бач, пас­ля не­каль­кіх стрэ­лаў рап­тоў­на рух­ну­ла. З ле­су вый­шаў па­ляў­ні­чы, сха­піў жы­вё­лі­ну за на­гу і па­спра­ба­ваў ад­цяг­нуць. З'яў­лен­не ін­спек­та­раў ста­ла для яго са­праўд­най не­ча­ка­нас­цю. Пры­чым не­ба­ра­ка ўсхва­ля­ваў­ся на­столь­кі, што ў сваё апраў­дан­не не змог пры­ду­маць ні­чо­га леп­ша­га, як за­явіць, што стра­ляў па… зай­цы!

Ул. інф.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.