Вы тут

Каб у душы музыка гучала


Сне­жань­скія му­зыч­ныя ве­ча­ры пра­хо­дзяць у ка­лон­най за­ле го­мель­ска­га па­ла­ца Ру­мян­ца­вых-Па­ске­ві­чаў.

— Мы што­год імк­нём­ся пад­трым­лі­ваць су­свет­ную тра­ды­цыю, згод­на з якой на­пя­рэ­дад­ні вя­лі­ка­га хрыс­ці­ян­ска­га свя­та ла­дзяц­ца та­кія ве­ча­ры­ны, за­клі­ка­ныя пад­рых­та­ваць ду­шу да Рас­тва Хрыс­то­ва. Ме­на­ві­та кла­січ­ная му­зы­ка да­па­ма­гае ча­ла­ве­ку глы­бо­ка па­гру­зіц­ца ў эма­цы­я­наль­ныя пе­ра­жы­ван­ні і та­кім чы­нам ачыс­ціць ду­шу, — па­ве­да­мі­ла мас­тац­кі кі­раў­нік і га­лоў­ны ды­ры­жор ка­мер­на­га хо­ру Але­на Са­ка­ло­ва.

Сё­ле­та ў свя­точ­най пра­гра­ме пра­гу­чаць тво­ры пра­ва­слаў­най рус­кай ду­хоў­най му­зы­кі, за­ход­не­еў­ра­пей­ская кла­сі­ка, а так­са­ма ра­ман­сы Пят­ра Чай­коў­ска­га і Ге­ор­гія Сві­ры­да­ва.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.