Вы тут

Апартаменты для чатырохногіх сяброў


Пер­шую дзяр­жаў­ную гас­ці­ні­цу для жы­вёл у Мін­ску пла­ну­юць да­бу­да­ваць на­ле­та ў маі-чэр­ве­ні. Ме­на­ві­та та­ды збі­ра­юц­ца ўвес­ці ў экс­плу­а­та­цыю спе­цы­я­лі­за­ва­ную гас­ці­ні­цу для жы­вёл пры прад­пры­ем­стве «Фаў­на го­ра­да»

Та­кія тэр­мі­ны за­вяр­шэн­ня бу­даў­ніц­тва аб'­ек­та агу­чыў на па­ся­джэн­ні шта­ба па доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ні і ўтры­ман­ні га­рад­скіх тэ­ры­то­рый ге­не­раль­ны ды­рэк­тар Мін­скай га­рад­ской жыл­лё­вай гас­па­дар­кі Ві­таль Смір­ноў. А вось пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні Мін­гар­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір Ку­ха­раў за­па­тра­ба­ваў грун­тоў­на пра­ду­маць на­паў­нен­не гэ­та­га аб'­ек­та. На яго дум­ку, у та­кім «га­тэ­лі» пра­ца­ваць па­ві­нен кож­ны квад­рат­ны метр.

На­га­да­ем, што гас­ці­ні­цу для жы­вёл пры «Фаў­не го­ра­да» па­ча­лі бу­да­ваць яшчэ ча­ты­ры га­ды та­му. Ця­пер бу­даў­ніц­тва «арэнд­на­га» жыл­ля для жы­вёл зна­хо­дзіц­ца ў за­ключ­най ста­дыі. Пла­ну­ец­ца, што тут бу­дзе 36 валь­е­раў для са­бак і столь­кі ж для ка­тоў. Акра­мя па­слуг па ча­со­вым утры­ман­ні жы­вёл, на тэ­ры­то­рыі аб'­ек­та пла­ну­юць аказ­ваць роз­ныя су­пра­ва­джаль­ныя па­слу­гі і рэа­лі­зоў­ваць та­ва­ры для жы­вёл.

Сяр­гей ПА­ЛІ­НІН

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.