Вы тут

Што старшакласнікі ведаюць пра грошы?


У кра­і­не ад­бы­ла­ся пер­шая рэс­пуб­лі­кан­ская алім­пі­я­да па... фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці

Які дэ­па­зіт лепш вы­браць? Коль­кі пра­цэн­таў па крэ­ды­це трэ­ба за­пла­ціць? Як да­сяг­нуць пры­быт­ко­вас­ці? Ад­ка­зы на гэ­тыя і ін­шыя пы­тан­ні шу­ка­лі не ся­мей­ныя да­рос­лыя лю­дзі, а звы­чай­ныя стар­ша­клас­ні­кі. З усёй кра­і­ны іх са­бра­лі ра­зам у На­цы­я­наль­ным бан­ку, каб пра­ве­рыць ве­ды аб гро­шах.

18-1

Ня­даў­на Нац­банк і Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі за­цвер­дзі­лі план ме­ра­пры­ем­стваў па су­пра­цоў­ніц­тве ў па­вы­шэн­ні фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці на­ву­чэн­цаў. Пра­ду­гле­джа­на, у пры­ват­нас­ці, пра­вя­дзен­не што­га­до­вых алім­пі­яд па фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці ва ўста­но­вах агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі. Сё­ле­та пе­ра­мож­цы ра­ён­ных і аб­лас­ных кон­кур­саў — больш за 20 юна­коў і дзяў­чат — ста­лі ўдзель­ні­ка­мі пер­шай рэс­пуб­лі­кан­скай алім­пі­я­ды. Пла­ну­ец­ца, што яна ста­не што­га­до­вай. Пы­тан­ні бу­дуць да­пра­цоў­вац­ца з улі­кам сі­ту­а­цыі ў фі­нан­са­вай сфе­ры.

Пе­рад па­чат­кам спа­бор­ніц­тваў стар­шы­ня праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка На­дзея Ер­ма­ко­ва звяр­ну­ла­ся да ма­ла­дых лю­дзей і ска­за­ла, што ква­лі­фі­ка­ва­ныя эка­на­міс­ты вель­мі па­трэб­ны як у бан­каў­скай сфе­ры, так і на прад­пры­ем­ствах. А пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі Ва­дзім Бо­гуш ад­зна­чыў, што ве­ды ў фі­нан­са­вай сфе­ры, як і зна­ём­ства ад­но з ад­ным, у лю­бым вы­пад­ку спат­рэ­бяц­ца ўдзель­ні­кам пра­ек­та ў бу­ду­чы­ні.

Пры­ем­най на­ві­ной для школь­ні­каў ста­ла за­ява Над­зеі Ер­ма­ко­вай аб тым, што пе­ра­мож­цы рэс­пуб­лі­кан­скіх алім­пі­яд па фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці мо­гуць атры­маць прэ­фе­рэн­цыі пры па­ступ­лен­ні на эка­на­міч­ныя спе­цы­яль­нас­ці ў ВНУ. Па­куль гэ­та толь­кі пла­ны, але ар­га­ні­за­та­ры ўпэў­не­ны ў ве­ра­год­нас­ці пры­няц­ця та­ко­га ра­шэн­ня. Бу­ду­чыя сту­дэн­ты пас­ля та­кіх слоў знач­на ажы­ві­лі­ся і з эн­ту­зі­яз­мам па­ча­лі ра­шаць за­да­чы алім­пі­я­ды. Як пас­ля вы­свет­лі­ла­ся, удзель­ні­кі ў цэ­лым доб­ра вы­ка­на­лі за­дан­ні. Але бы­лі і праб­ле­ма­тыч­ныя мо­ман­ты. На­прык­лад, усе ве­да­лі, што пры куп­лі не­ча­га ў ін­тэр­нэ­це нель­га ўво­дзіць ПІН-код карт­кі, а вось з тэр­мі­нам «фран­шы­за» ці «лі­зінг», ві­да­воч­на, ім яшчэ не да­во­дзі­ла­ся су­ты­кац­ца. Не­ка­то­рыя не ве­да­лі, што туг­рык з'яў­ля­ец­ца на­цы­я­наль­най ва­лю­тай Ман­го­ліі.

У вы­ні­ку пе­ра­мож­цам алім­пі­я­ды стаў брас­таў­ча­нін Дзміт­рый Ус­нар­скі. На дру­гім мес­цы з ма­лень­кім ад­ры­вам ад пе­ра­мож­цы ішоў Глеб Не­сця­ро­нак з На­ва­по­лац­ка. Трэ­цяе мес­ца за­ня­ла Ма­рыя Воль­ская з Брэс­та.

***

За­цвер­джа­ны Нац­бан­кам і Мі­на­ду­ка­цыі план раз­лі­ча­ны на блі­жэй­шыя ча­ты­ры га­ды і за­клі­ка­ны ўка­ра­ніць эле­мен­ты фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці ў ву­чэб­ную пра­гра­му. Ся­род асноў­ных пунк­таў — рас­пра­цоў­ка і рэа­лі­за­цыя іна­ва­цый­на­га пра­ек­та, на­кі­ра­ва­на­га на фар­мі­ра­ван­не фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці як ад­ной з кам­пе­тэн­цый вуч­няў уста­ноў агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі, пра­вя­дзен­не ма­ні­то­рын­гу ўзроў­ню фі­нан­са­вай гра­мат­нас­ці на­ву­чэн­цаў. Пла­ну­юц­ца рас­пра­цоў­ка і вы­пуск ву­чэб­на-ме­та­дыч­ных да­па­мож­ні­каў па фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці, удзел у рас­пра­цоў­цы на­столь­ных фі­нан­са­ва-эка­на­міч­ных гуль­няў, ства­рэн­не элект­рон­най эн­цык­ла­пе­дыі для на­ву­чэн­цаў на Адзі­ным ін­тэр­нэт-пар­та­ле фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці на­сель­ніц­тва http://www.fіngramota.by.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.