Вы тут

Закрыццё — не самамэта


Але не­аб­ход­на пры­му­сіць не­сум­лен­ных суб'­ек­таў гас­па­да­ран­ня пры­трым­лі­вац­ца за­ка­на­даў­чых нор­маў

5 снеж­ня Прэ­зі­дэнт кра­і­ны пад­пі­саў Указ №567 «Аб да­дат­ко­вых ме­рах па аба­ро­не пра­воў спа­жыў­цоў», які на­дзя­ляе на­мес­ні­ка мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя — га­лоў­на­га дзяр­жаў­на­га са­ні­тар­на­га ўра­ча Бе­ла­ру­сі да­дат­ко­вы­мі паў­на­моц­тва­мі па кант­ро­лі за вы­трым­лі­ван­нем са­ні­тар­ных нор­маў і пра­ві­лаў у га­лі­не роз­ніч­на­га ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня. Пра­ду­гледж­ва­ец­ца так­са­ма пе­ра­да­ча ад Мі­ніс­тэр­ства эка­но­мі­кі Мі­ніс­тэр­ству ганд­лю паў­на­моц­тваў на рэ­гу­ля­ван­не і кант­роль цэ­на­ўтва­рэн­ня на асоб­ныя спа­жы­вец­кія та­ва­ры (ра­бо­ты, па­слу­гі). Мі­ністр ганд­лю на­дзя­ля­ец­ца пра­вам пры­маць ра­шэн­ні аб за­ба­ро­не ра­бо­ты аб'­ек­таў ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня ў вы­пад­ку не­вы­праўлен­ня фак­таў па­ру­шэн­ня за­ка­на­даў­ства аб цэ­на­ўтва­рэн­ні, ганд­лі і гра­мад­скім хар­ча­ван­ні. Да­ку­мент кан­цэнт­руе ў Мі­ніс­тэр­стве ганд­лю і дзяр­жаў­най са­ні­тар­най служ­бе функ­цыі, якія пад­трым­лі­ва­юць па­ра­дак на ўнут­ра­ным спа­жы­вец­кім рын­ку, вы­трым­лі­ван­не са­ні­тар­ных нор­маў і пра­ві­лаў вядзення роз­ніч­на­га ганд­лю, гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня і цэ­на­ўтва­рэн­ня.

18-34

— Мэ­та ўка­за — пры­му­сіць ня­доб­ра­сум­лен­ных суб'­ек­таў гас­па­дар­чай дзей­нас­ці па­во­дзіць ся­бе ў рам­ках дзей­на­га за­ка­на­даў­ства, — тлу­ма­чыць на­мес­нік мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя — га­лоў­ны дзяр­жаў­ны са­ні­тар­ны ўрач Бе­ла­ру­сі Ігар ГА­ЕЎ­СКІ.— Бо ў нас ёсць тыя, хто спра­буе атры­маць звыш­пры­бы­так. За­крыц­цё аб'­ек­та — вя­до­ма ж, не са­ма­мэ­та, па­коль­кі ў вы­ні­ку па­цер­пяць лю­дзі. І тыя, хто там пра­ца­ваў і за­стаў­ся на ней­кі час без за­роб­ку, і тыя, хто ра­ней на­бы­ваў тут та­вар.

Пра­да­стаў­лен­не Мі­ніс­тэр­ству ганд­лю пра­ва пры­пы­няць ра­бо­ту ганд­лё­вых аб'­ек­таў і аб'­ек­таў гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня да­зва­ляе апе­ра­тыў­на вы­праў­ляць па­ру­шэн­ні ў сфе­ры ажыц­цяў­лен­ня ганд­лю і цэ­на­ўтва­рэн­ні, уплы­ваць на вы­ка­нан­не па­гад­нен­няў, якія пад­піс­ва­юц­ца па­між вы­твор­ца­мі і ганд­лё­вы­мі аб'­ек­та­мі, за­бяс­печ­ваць на­сы­чэн­не ўнут­ра­на­га рын­ку пе­ра­важ­на та­ва­ра­мі ай­чын­най вы­твор­час­ці, не ўшчам­ля­ю­чы пры гэ­тым ін­та­рэ­сы ім­пар­цё­раў і за­меж­ных вы­твор­цаў. Мі­ніс­тэр­ствы ганд­лю, ахо­вы зда­роўя, сель­скай гас­па­дар­кі, Дзярж­стан­дарт пад­пі­са­лі су­мес­ны за­гад аб уза­е­ма­дзе­ян­ні па вы­ка­нан­ні нор­маў і па­тра­ба­ван­няў ука­за.

— На­шым мі­ніс­тэр­ствам ужо вы­не­се­ны ра­шэн­ні па 10 ганд­лё­вых аб'­ек­тах па кра­і­не, — ад­зна­чае пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра ганд­лю Бе­ла­ру­сі Ар­тур КАР­ПО­ВІЧ.— Гэ­та бы­лі вы­пад­кі рэа­лі­за­цыі пра­тэр­мі­на­ва­ных та­ва­раў, па­ру­шэн­няў асар­ты­мент­на­га пе­ра­лі­ку і рэ­жы­му пра­цы, аб­важ­ван­ня, пад­ма­ну спа­жыў­цоў.

Іс­нуе ка­ля пят­нац­ца­ці кры­тэ­ры­яў, на пад­ста­ве якіх пры­ма­юц­ца ра­шэн­ні аб пры­пы­нен­ні дзей­нас­ці аб'­ек­та ганд­лю. Ад­на спра­ва, ка­лі ў па­ру­шаль­ні­ка ад­сут­ні­чае па­ра цэн­ні­каў — за гэ­та яго дзей­насць не спы­няць. А ка­лі раз­мо­ва ідзе аб пра­тэр­мі­на­ва­ных та­ва­рах на міль­ё­ны руб­лёў? Ці вось узяць па­ру­шэн­не ў част­цы ад­сут­нас­ці асар­ты­мент­на­га пе­ра­лі­ку ай­чын­ных та­ва­раў. Каб вы­пра­віць гэ­тае па­ру­шэн­не, ганд­лё­вы аб'­ект па­ві­нен мець час на за­куп­ку, пры­воз, раз­мя­шчэн­не та­ва­ру. Ра­бо­та прад­пры­ем­ства ў гэ­тым вы­пад­ку пры­пы­ня­ец­ца для пра­вя­дзен­ня ўсёй гэ­тай ра­бо­ты.

Так, у ад­ным з ма­га­зі­наў сет­кі «Пя­ты эле­мент» па асар­ты­мент­ным пе­ра­лі­ку па­він­на быць дзе­сяць ай­чын­ных праль­ных ма­шын, а фак­тыч­на бы­лі ча­ты­ры. Па тэ­ле­ві­за­рах: па­він­на быць 10, у на­яў­нас­ці — 9; ха­ла­дзіль­ні­кі/ма­ра­зіль­ні­кі: па­він­на быць 20, у на­яў­нас­ці — 12. «Пры гэ­тым ім­парт­ных та­ва­раў — вель­мі шы­ро­кі асар­ты­мент, — ка­жа Ар­тур Кар­по­віч. — Хі­ба мы па­він­ны па­пя­рэдж­ваць: «Па­вяр­ні­це­ся тва­рам да ай­чын­на­га спа­жыў­ца?». Вось як толь­кі пры­пы­ні­лі ра­бо­ту ганд­лё­ва­га аб'­ек­та, дык ад­ра­зу па­чаў­ся ак­тыў­ны за­куп гэ­тай пра­дук­цыі».

З пунк­ту гле­джан­ня ахо­вы зда­роўя ў рэа­лі­за­цыі не па­він­на быць не­бяс­печ­ных для зда­роўя та­ва­раў. Пер­шы раз, на­прык­лад, пра­тэр­мі­на­ва­ны пра­дукт мо­гуць зняць з рэа­лі­за­цыі, пры­цяг­нуць да ад­мі­ніст­ра­тыў­най ад­каз­нас­ці служ­бо­вых і юры­дыч­ных асоб, пра­па­на­ваць пе­ра­гле­дзець эфек­тыў­насць унут­ра­на­га вы­твор­ча­га кант­ро­лю. Ка­лі суб'­ект сум­лен­ны, то гэ­тым кар­ныя ме­ры і аб­мя­жу­юц­ца. Ад­нак ка­лі праз ней­кі час зноў бу­дуць за­фік­са­ва­ны бы­лыя па­ру­шэн­ні, аб'­ект за­кры­юць спа­чат­ку тэр­мі­нам да 30 су­так. Пры чар­го­вым па­ру­шэн­ні — да 60‑ці. Урэш­це — пры чац­вёр­тым «эпі­зо­дзе» — да 90 су­так. З мо­ман­ту ўступ­лен­ня ўка­за ў сі­лу Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя пры­пы­ні­ла дзей­насць 76 аб'­ек­таў ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня. У не­ка­то­рых вы­пад­ках мі­ніс­тэр­ствы ганд­лю і ахо­вы зда­роўя бу­дуць пры­маць асоб­ныя ра­шэн­ні, у ін­шых — су­мес­ныя.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

На­мес­нік мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя — га­лоў­ны дзяр­жаў­ны са­ні­тар­ны ўрач Бе­ла­ру­сі Ігар ГА­ЕЎ­СКІ

Пра ле­кі:

— Я сам з'яў­ля­ю­ся спа­жыў­цом бе­ла­рус­кіх ме­ды­цын­скіх прэ­па­ра­таў. Як га­лоў­ны дзяр­жаў­ны са­ні­тар­ны ўрач ма­гу ска­заць пра тыя ж вак­цы­ны: кож­ная пар­тыя пад­вяр­га­ец­ца ад­па­вед­на­му кант­ро­лю, да­дат­ко­вым вы­пра­ба­ван­ням, пас­ля якіх і да­пус­ка­ец­ца да вы­ка­ры­стан­ня. Тое ж мож­на ска­заць і пра ўсе ас­тат­нія ле­кі: кож­ная пар­тыя прэ­па­ра­та, які не прай­шоў вы­пра­ба­ван­няў, на ры­нак не па­сту­пае. Пад­ро­бак у бе­ла­рус­кіх ап­тэ­ках не бы­вае — у нас дзей­ні­чае эфек­тыў­ная сіс­тэ­ма кант­ро­лю за па­ступ­лен­нем гэ­тых та­ва­раў на на­ш ры­нак.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.