Вы тут

Універсальны падарунак ад Беларусбанка


На­пя­рэ­дад­ні ка­ляд­ных і на­ва­год­ніх свят, як звы­чай­на, ста­но­вяц­ца ак­ту­аль­ны­мі «ад­веч­ныя» пы­тан­ні: чым па­ра­да­ваць сва­іх сяб­роў, род­ных і бліз­кіх, які па­да­ру­нак ім зра­біць? На шчас­це, не­да­хо­пу ў вы­ба­ры ня­ма: на рын­ку па­ста­ян­на з'яў­ля­юц­ца но­выя ці­ка­выя пра­па­но­вы, па­чы­на­ю­чы ад дзі­ця­чых ца­цак і за­кан­чва­ю­чы роз­ны­мі га­джэ­та­мі. Ад­нак ба­гац­це вы­ба­ру, на жаль, не га­ран­туе, што ваш гас­ці­нец ста­не і са­праў­ды жа­да­ным.

Ця­пер у Бе­ла­рус­бан­ка ёсць спе­цы­яль­ная пра­па­но­ва, якую мож­на сме­ла на­зваць уні­вер­саль­ным прэ­зен­там — па­да­рун­ка­вая карт­ка Maestro. Асаб­лі­вас­цю гэ­тых кар­так з'яў­ля­ец­ца тое, што для іх афарм­лен­ня не па­тра­бу­ец­ца прад'­яў­лен­ня да­ку­мен­та, які свед­чыць асо­бу, і яны мо­гуць быць пе­ра­да­дзе­ны ін­шай асо­бе ў якас­ці па­да­рун­ка. Та­кая карт­ка мае спе­цы­яль­ны ды­зайн, яна за­па­коў­ва­ец­ца ў пры­го­жы кан­верт і да­зва­ляе здзяйс­няць шы­ро­кі спектр без­на­яў­ных пла­ця­жоў, зды­маць на­яў­ныя гра­шо­выя срод­кі і па­паў­няць ра­ху­нак.

Сяр­гей ПА­ЛІ­НІН

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.