Вы тут

Усе падводзяць вынікі


Да свя­та за­ста­ец­ца яшчэ амаль паў­та­ра тыд­ня, але тэ­ле­ка­нал АНТ абя­цае ства­рыць гле­да­чам ад­па­вед­ны на­строй за­га­дзя. Пе­рад­на­ва­год­ні му­зыч­на-за­баў­ляль­ны ма­ра­фон пач­нец­ца ўжо ў блі­жэй­шую су­бо­ту.

Так, 20 снеж­ня ад­бу­дзец­ца апош­ні ад­бо­рач­ны кан­цэрт На­цы­я­наль­най му­зыч­най прэ­міі «Лі­ра». Зрэш­ты — сюр­прыз! — ён бу­дзе не апош­нім. Да­дат­ко­вы вы­пуск, скла­дзе­ны з са­мых яр­кіх ну­ма­роў удзель­ні­каў, і шанц пад­тры­маць лю­бі­мых вы­ка­наў­цаў ча­кай­це 27 снеж­ня.

Так­са­ма 20 снеж­ня гранд-фі­на­лам за­вер­шыц­ца чар­го­вы се­зон ін­тэ­ле­кту­аль­на­га клу­ба «Што? Дзе? Ка­лі?» у Бе­ла­ру­сі» і вы­зна­чыц­ца ўла­даль­нік Вя­лі­кай хрус­таль­най са­вы. Усім ама­та­рам муд­ра­ге­ліс­тых і ка­верз­ных за­да­чак для ро­зу­му гля­дзець аба­вяз­ко­ва. Так­са­ма пры­хіль­ні­кам ін­тэ­ле­кту­аль­ных гуль­няў вар­та не пра­пус­ціць фі­нал «Брэйн-рын­га» — апош­нія гуль­ні ІІІ чэм­пі­я­на­ту све­ту па гэ­тай гуль­ні, у якім удзель­ні­ча­лі 25 ка­ман­даў з 6 кра­ін, у тым лі­ку з Бе­ла­ру­сі, прой­дуць 28 снеж­ня.

Тра­ды­цый­нае пад­вя­дзен­не вы­ні­каў го­да на ай­чын­най эст­ра­дзе ад­бу­дзец­ца пад­час вя­ліз­на­га кан­цэр­та «Пес­ня го­да», які вый­дзе ў эфір у дзвюх част­ках, 25 і 26 снеж­ня. А ўве­ча­ры 26 снеж­ня вы­ра­шыц­ца яшчэ ад­на інт­ры­га, якая тры­ма­ла ля эк­ра­наў пэў­нае ко­ла гле­да­чоў ця­гам апош­ніх ме­ся­цаў — прой­дзе фі­нал му­зыч­на­га шоу «Го­лас».

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.