Вы тут

Высокая ўзнагарода — за творчасць і адказнасць


Учо­ра прэм'­ер-мі­ністр Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч па да­ру­чэн­ні кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы ўру­чыў дзярж­уз­на­га­ро­ды за­слу­жа­ным лю­дзям Бе­ла­ру­сі.

«Заў­сё­ды ў пра­цоў­ных ка­лек­ты­вах ёсць лю­дзі, якія крэ­а­тыў­ныя ва ўсіх ад­но­сі­нах, яны імк­нуц­ца зра­біць усё лепш, — ад­зна­чыў прэм'­ер-мі­ністр. — І ка­лі гэ­та дае ней­кія да­дат­ко­выя эка­на­міч­ныя ра­шэн­ні, пры­но­сіць вы­га­ду прад­пры­ем­ству, то, без­умоў­на, за­слу­гоў­вае за­ах­воч­ван­ня».

Усё вы­шэй­ска­за­нае — і пра на­ша­га ка­ле­гу, паэ­та, на­мес­ні­ка ды­рэк­та­ра РВУ «Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» — га­лоў­на­га рэ­дак­та­ра ча­со­пі­са «По­лы­мя» Але­ся Ба­да­ка, які ўчо­ра атры­маў з рук прэм'­ер-мі­ніст­ра ме­даль Фран­цыс­ка Ска­ры­ны. Алесь Мі­ка­ла­е­віч, вя­до­мы пісь­мен­нік, са­праў­ды твор­чы ва ўсім, у тым лі­ку і на сва­ёй ад­каз­най па­са­дзе. За час яго кі­ра­ван­ня ўзняў­ся на но­вы якас­ны ўзро­вень ча­со­піс «Нё­ман», ча­со­піс «По­лы­мя», які ён уз­на­чаль­вае за­раз, так­са­ма мя­ня­ец­ца ў бок су­час­ных тэн­дэн­цый у лі­та­ра­тур­на-мас­тац­кай пе­ры­ё­ды­цы. Пры гэ­тым Алесь Ба­дак па­спя­вае пі­саць но­выя тво­ры, якія зна­хо­дзяць вод­гук у сэр­цах чы­та­чоў.

Шчы­ра він­шу­ем ка­ле­гу з уз­на­га­ро­дай і зы­чым яму на­тхнен­ня, но­вых вер­шаў і но­вых да­сяг­ну­тых вяр­шынь!

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.