Вы тут

Гарманізацыя заканадаўства


У Са­ве­це Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду прай­шло чар­го­вае па­ся­джэн­не. Ад­ным з яго най­важ­ней­шых вы­ні­каў ста­ла ад­аб­рэ­нне за­ко­на­пра­ек­та «Аб ра­ты­фі­ка­цыі па­гад­нен­ня па­між ура­дам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь і ўра­дам Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі аб су­пра­цоў­ніц­тве ў га­лі­не за­бес­пя­чэн­ня між­на­род­най ін­фар­ма­цый­най бяс­пе­кі», а так­са­ма пры­няц­це ўня­сен­ня да­паў­нен­няў і змя­нен­няў у За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «Аб срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» (за дзень да гэ­та­га, як па­ве­дам­ля­ла «Звяз­да», за­ко­на­пра­ект у двух чы­тан­нях быў пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў). «Гэ­та не­аб­ход­на для та­го, каб ін­тэр­нэт-рэ­сур­сы, якія з'яў­ля­юц­ца паў­на­праў­ны­мі ўдзель­ні­ка­мі ін­фар­ма­цый­на­га по­ля, а ў Бе­ла­ру­сі больш за 5 міль­ё­наў ка­рыс­таль­ні­каў ін­тэр­нэ­ту, нес­лі ад­каз­насць за кан­тэнт», — па­тлу­ма­чы­ла мі­ністр ін­фар­ма­цыі Лі­лія Ана­ніч.

Акра­мя та­го, ула­даль­ні­кі рэ­сур­саў бу­дуць аба­вя­за­ны вы­да­ляць су­праць­праў­ны кан­тэнт пас­ля вы­ня­сен­ня ім ад­па­вед­ных па­пя­рэ­джан­няў з бо­ку Мі­ніс­тэр­ства ін­фар­ма­цыі. У Мі­ніс­тэр­ства ін­фар­ма­цыі з'яў­ля­ец­ца пра­ва аб­мя­жоў­ваць до­ступ да ін­фар­ма­цый­ных ін­тэр­нэт-рэ­сур­саў, якія ня­суць у са­бе па­гро­зу на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы. За­ко­на­пра­ек­там упер­шы­ню ўво­дзіц­ца аба­вяз­ко­вае рас­паў­сюдж­ван­не агуль­на­да­ступ­на­га па­ке­та ін­фар­ма­цыі. На за­ка­на­даў­чым уз­роў­ні апе­ра­та­ры элект­ра­су­вя­зі па­він­ны бу­дуць транс­лі­ра­ваць пэў­ныя тэ­ле­пра­гра­мы.

19 снеж­ня ад­бу­дзец­ца за­ключ­нае па­ся­джэн­не шос­тай се­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду, дзе раз­гле­дзяць за­ко­на­пра­ек­ты бюд­жэ­ту на 2015 год, дзяр­жаў­на­га па­за­бюд­жэт­на­га фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны і ўня­сен­ня змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у Пад­атко­вы ко­дэкс.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

 

 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.