Вы тут

«Пастрыгу», — сказаў ён, агаляючы меч


А ў гэ­та­га цы­руль­ні­ка, ду­маю, трэ­ба ся­дзець, як ста­туя, інакш мож­на не да­лі­чыц­ца ву­ха. В'ет­нам­скі май­стар стрыж­кі і за­віў­кі Нгу­ен Ха­анг Хунг пра­сла­віў­ся тым, што пра­цу­ю­чы ў са­ло­не пры­га­жос­ці, ён па-май­стэр­ску стры­жэ сва­іх клі­ен­таў, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы для гэ­та­га… са­му­рай­скі меч — ка­та­ну.

Хунг, на­ту­раль­на, ні­ко­лі не быў са­му­ра­ем, але тым не менш ён па-май­стэр­ску ўмее ўпраў­ляц­ца з вост­рым мя­чом. Ён ім стры­жэ. І не толь­кі ім. Ка­ля ча­ты­рох га­доў та­му Хунг удзель­ні­чаў у кон­кур­се, дзе яму не­аб­ход­на бы­ло пад­стрыг­чы ча­ла­ве­ка, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы для гэ­та­га руч­ную пі­лу, што яму па­спя­хо­ва ўда­ло­ся зра­біць. Пас­ля ён вы­ра­шыў прак­ты­ка­вац­ца ў стрыж­цы ва­ла­соў пры да­па­мо­зе ка­та­ны. Трэ­ні­ра­ваў­ся на па­ры­ках, але по­тым яго май­стэр­ства да­сяг­ну­ла та­кіх вы­шынь, што ця­пер ён мо­жа ства­раць стрыж­кі лю­бой даў­жы­ні пры да­па­мо­зе гэ­та­га мя­ча, вя­до­ма­га сва­ёй васт­ры­нёй. Яго ўмен­не па-май­стэр­ску кант­ра­ля­ваць ля­зо мя­ча не мо­жа не здзіў­ляць. Ця­пер у яго ня­ма ад­бою ад ах­вот­ні­каў ад­чуць на сва­іх ва­ла­сах ля­зо ка­та­ны. А вы ры­зык­ну­лі б так па­стрыг­чы­ся?

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.