Вы тут

Яна свята набліжае і настрой паляпшае


Усіх пры­хіль­ні­каў бе­ла­рус­кай на­род­най твор­час­ці зноў ча­ка­юць но­выя фальк­лор­ныя экс­пе­ды­цыі. У блі­жэй­шыя вы­хад­ныя, 21 снеж­ня, бу­дзем слу­хаць на­род­ны ан­самбль на­род­най пес­ні «Бліс­ка­ві­ца» са Шкло­ва і ўзор­ны фальк­лор­ны ка­лек­тыў «Шчод­ры­кі» з вёс­кі Ба­рань Ар­шан­ска­га ра­ё­на. А вось з удзель­ні­ка­мі на­род­на­га ан­самб­ля на­род­най му­зы­кі і пес­ні «Кры­ні­чань­ка» з гэ­тай жа мяс­цо­вас­ці па­зна­ё­міц­ца бу­дзе маг­чы­масць ужо ў апош­нюю ня­дзе­лю ады­хо­дзя­ча­га го­да — 28 снеж­ня.

19-17

Шкло­ўшчы­на здаў­на сла­ві­ла­ся вы­рошч­ван­нем агур­коў і іх ба­га­тым ура­джа­ем. І з 2006 го­да ў Шкло­ве ла­дзяць свя­та — Дзень агур­ка, а ў 2007-м тут на­ват ад­кры­лі пом­нік яму. Ства­рыў скульп­ту­ру ма­гі­лёў­скі скульп­тар Анд­рэй Ва­раб'­ёў і імя жар­таў­лі­вае пры­ду­маў «Агу­ро­дзец». Ва­жыць ён, між ін­шым, 300 кі­ла­гра­маў. Ужо з пер­шых дзён свай­го іс­на­ван­ня скульп­ту­ра па­ча­ла аб­рас­таць ле­ген­да­мі. Так, лі­чыц­ца, ка­лі ма­ла­дыя па­труць ад­на­ча­со­ва кве­тач­ку, што зна­хо­дзіц­ца ў ру­ках у агур­ка, то ў гэ­тым жа го­дзе ў іх на­ро­дзіц­ца дзі­ця. А хо­ча­це фі­нан­са­ва­га даб­ра­бы­ту, та­ды па­цер­ці трэ­ба гра­шо­выя ку­пю­ры ў кі­шэ­ні. Пры жа­дан­ні ж мець доб­ры ўра­джай да­кра­на­ем­ся да агур­коў у ко­шы­ку і кі­да­ем ту­ды сем­кі. Ад­нак не толь­кі гэ­тым сла­віц­ца Шклоў. З гэ­тай зям­лёй звя­за­ны ім­ёны, на­прык­лад, бе­ла­рус­ка­га му­зы­кан­та Мі­ха­і­ла Гу­зі­ка­ва. Ім быў удас­ка­на­ле­ны бе­ла­рус­кі на­род­ны ін­стру­мент бру­соч­кі, які з'яў­ля­ец­ца па­пя­рэд­ні­кам су­час­на­га ксі­ла­фо­на. Гаст­ра­ля­ваў ён са сва­ім ін­стру­мен­там па Бель­гіі, Фран­цыі, Гер­ма­ніі. Му­зы­ка­знаў­ца Шлё­зін­гер у 1836 го­дзе ў Ве­не вы­даў кні­гу «Мі­ха­іл Гу­зі­каў і яго ін­стру­мент з дрэ­ва і са­ло­мы»...

Сён­ня ў Шкло­ве так­са­ма шмат лю­дзей, якія пра­яў­ля­юць ці­ка­васць да бе­ла­рус­кай на­род­най твор­час­ці. На­род­ны ан­самбль на­род­най му­зы­кі і пес­ні «Бліс­ка­ві­ца», які іс­нуе з 1995 го­да, так­са­ма з та­кіх. Чым ад­мет­ны гэ­ты ка­лек­тыў і што ці­ка­вае яшчэ ёсць на шкло­ўскай зям­лі, гля­дзі­це ўжо ў гэ­тую ня­дзе­лю. А яшчэ слу­хай­це но­вую вер­сію аў­тэн­тыч­най пес­ні, якую вы­кон­вае Ве­ра Ка­рэт­ні­ка­ва.

З вёс­кай Ба­рань, яе пад­ан­ня­мі, ле­ген­да­мі, тра­ды­цы­я­мі і пе­сен­ны­мі ка­лек­ты­ва­мі зна­ём­ства бу­дзе ад­бы­вац­ца па­сту­по­ва — спа­чат­ку «Шчод­ры­кі» (гэ­та дзі­ця­чы ка­лек­тыў), а по­тым «Кры­ні­чань­ка» па­ра­ду­юць нас сва­і­мі на­быт­ка­мі рэ­пер­ту­а­ру. У спе­цы­яль­ным свя­точ­ным вы­пус­ку з пад­вя­дзен­нем вы­ні­каў го­да бу­дуць і сюр­пры­зы. Гас­ця­мі пра­гра­мы вы­сту­пяць Тэа і Кі­рыл Ер­ма­коў. І ў ня­дзе­лю 28 снеж­ня пас­ля пра­гля­ду пра­гра­мы «На­пе­рад у мі­ну­лае» вам га­ран­та­ва­ны доб­ры пе­рад­свя­точ­ны на­строй.

Але­на ДРАП­КО

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.