Вы тут

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі»


Пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў   17 снеж­ня 2014 го­да

Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі             18 снеж­ня 2014 го­да

Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 17 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 196, 2/1524) на­ступ­ныя да­паў­нен­ні і змя­нен­ні:

1. У ар­ты­ку­ле 1:

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 11 на­ступ­на­га змес­ту:

«11. Вя­шчан­не тэ­ле- або ра­дыё­пра­гра­мы — рас­паў­сю­джан­не юры­дыч­най асо­бай, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, або за­меж­най ар­га­ні­за­цы­яй тэ­ле- або ра­дыё­пра­гра­мы са­ма­стой­на аль­бо з вы­ка­ры­стан­нем у вы­зна­ча­ным за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па­рад­ку се­так элект­ра­су­вя­зі апе­ра­та­ра элект­ра­су­вя­зі.»;

пункт 3 пас­ля слоў «пра­гра­ма» і «(пе­ра­дач)» да­поў­ніць ад­па­вед­на сло­ва­мі «ра­дыё-, тэ­ле­пра­гра­ма» і «ра­дыё-, тэ­ле­пе­ра­дач»;

у пунк­тах 11 і 20 сло­вы «тэ­ле­ві­зій­на­га вя­шчан­ня і ра­дыё­вя­шчан­ня» за­мя­ніць сло­ва­мі «вя­шчан­ня тэ­ле- або ра­дыё­пра­гра­мы»;

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 121 на­ступ­на­га змес­ту:

«121. Аба­вяз­ко­вы агуль­на­да­ступ­ны па­кет тэ­ле­пра­грам — пе­ра­лік тэ­ле­пра­грам, аба­вяз­ко­вых для рас­паў­сюдж­ван­ня апе­ра­та­ра­мі элект­ра­су­вя­зі, па­стаў­шчы­ка­мі па­слуг элект­ра­су­вя­зі на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.»;

з пунк­та 15 сло­вы «ў вы­зна­ча­ным па­рад­ку» вы­клю­чыць;

пункт 16 вы­клю­чыць;

у пунк­тах 17 і 23 сло­ва «срод­каў» за­мя­ніць сло­вам «се­так»;

пункт 19 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«19. Рас­паў­сюдж­валь­нік пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі — юры­дыч­ная асо­ба, ін­ды­ві­ду­аль­ны прад­пры­маль­нік, якія ажыц­цяў­ля­юць рас­паў­сюдж­ван­не пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ў па­рад­ку, вы­зна­ча­ным за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, а так­са­ма ўла­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі) у вы­пад­ку рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт.»;

пункт 22 вы­клю­чыць.

2. Пункт 2 ар­ты­ку­ла 3 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«2. Дзе­ян­не гэ­та­га За­ко­на, за вы­клю­чэн­нем па­тра­ба­ван­няў аб дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, рас­паў­сюдж­ва­ец­ца на ін­фар­ма­цый­ныя рэ­сур­сы (іх скла­до­выя част­кі), раз­ме­шча­ныя ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, пры да­па­мо­зе якіх ажыц­цяў­ля­ец­ца рас­паў­сюдж­ван­не пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.».

3. Пад­пункт 3.3 пунк­та 3 ар­ты­ку­ла 10 пас­ля сло­ва «спы­не­ны» да­поў­ніць сло­ва­мі «на пад­ста­вах, пра­ду­гле­джа­ных пунк­там 2 ар­ты­ку­ла 51 гэ­та­га За­ко­на».

4. Част­ку дру­гую пунк­та 1 ар­ты­ку­ла 11 вы­клю­чыць.

5. У ар­ты­ку­ле 12:

у пунк­це 1:

пад­пункт 1.1 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«1.1. за­сна­валь­нік (за­сна­валь­ні­кі) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (уклю­ча­ю­чы звест­кі аб тым, ці з'яў­ля­ец­ца ён за­сна­валь­ні­кам, га­лоў­ным рэ­дак­та­рам (рэ­дак­та­рам) або жур­на­ліс­там ін­шых срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (для за­сна­валь­ні­ка срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі — фі­зіч­най асо­бы), рас­паў­сюдж­валь­ні­кам пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі);»;

пад­пункт 1.1 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«1.11. га­лоў­ны рэ­дак­тар (рэ­дак­тар) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.»;

у пунк­це 2:

пад­пункт 2.1 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«2.1. ко­пія ста­ту­та (уста­ноў­ча­га да­га­во­ра — для ка­мер­цый­най ар­га­ні­за­цыі, якая дзей­ні­чае толь­кі на пад­ста­ве ўста­ноў­ча­га да­га­во­ра) са штам­пам, які свед­чыць аб пра­вя­дзен­ні дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі (для за­сна­валь­ні­ка срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі — юры­дыч­най асо­бы Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь);»;

пад­пункт 2.4 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«2.4. ко­пія ста­ту­та (уста­ноў­ча­га да­га­во­ра — для ка­мер­цый­най ар­га­ні­за­цыі, якая дзей­ні­чае толь­кі на пад­ста­ве ўста­ноў­ча­га да­га­во­ра) са штам­пам, які свед­чыць аб пра­вя­дзен­ні дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі (для юры­дыч­най асо­бы, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі і якая не з'яў­ля­ец­ца за­сна­валь­ні­кам срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі);».

6. Част­ку пер­шую пунк­та 5 ар­ты­ку­ла 13 да­поў­ніць сло­ва­мі
«, за вы­клю­чэн­нем тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія ма­юць пра­ва ажыц­цяў­ляць сваю дзей­насць з дня атры­ман­ня спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не дзей­нас­ці ў га­лі­не вя­шчан­ня».

7. У пунк­це 2 ар­ты­ку­ла 14:

у пад­пунк­це 2.3 сло­вы «пад­пунк­та­мі 1.2 і» за­мя­ніць сло­вам «пад­пунк­там»;

да­поў­ніць пункт пад­пунк­там 2.4 на­ступ­на­га змес­ту:

«2.4. пры зме­не наз­вы і (або) ві­ду срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, тэ­ры­то­рыі рас­паў­сюдж­ван­ня срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (для тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі), спе­цы­я­лі­за­цыі (тэ­ма­ты­кі) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі на рэ­клам­ную спе­цы­я­лі­за­цыю (тэ­ма­ты­ку).».

8. У ар­ты­ку­ле 15:

наз­ву ар­ты­ку­ла і пункт 2 пас­ля сло­ва «рэ­гіст­ра­цыі» да­поў­ніць сло­вам «(пе­ра­рэ­гіст­ра­цыі)»;

у пунк­це 1:

аб­зац пер­шы і пад­пункт 1.2 пас­ля сло­ва «рэ­гіст­ра­цыі» да­поў­ніць сло­вам «(пе­ра­рэ­гіст­ра­цыі)»;

пад­пунк­ты 1.5 і 1.6 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«1.5. ус­кла­дан­не функ­цый рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі на юры­дыч­ную асо­бу — ка­мер­цый­ную ар­га­ні­за­цыю, ак­цы­я­мі, до­ляй (да­ля­мі) у ста­тут­ным фон­дзе якой у па­ме­ры 20 і больш пра­цэн­таў ва­ло­да­юць кож­ны па­асоб­ку або ў су­куп­нас­ці за­меж­ная дзяр­жа­ва, за­меж­ная і (або) між­на­род­ная юры­дыч­ная асо­ба (ар­га­ні­за­цыя, якая не з'яў­ля­ец­ца юры­дыч­най асо­бай), ін­ша­зем­ны гра­ма­дзя­нін, асо­ба без гра­ма­дзян­ства;

1.6. ус­кла­дан­не функ­цый рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі на юры­дыч­ную асо­бу — не­ка­мер­цый­ную ар­га­ні­за­цыю, 20 і больш пра­цэн­таў за­сна­валь­ні­каў (удзель­ні­каў, чле­наў) якой скла­да­юць за­меж­ная дзяр­жа­ва, за­меж­ная і (або) між­на­род­ная юры­дыч­ная асо­ба (ар­га­ні­за­цыя, якая не з'яў­ля­ец­ца юры­дыч­най асо­бай), ін­ша­зем­ны гра­ма­дзя­нін, асо­ба без гра­ма­дзян­ства.».

9. У пунк­це 2 ар­ты­ку­ла 16:

пад­пункт 2.6 вы­клю­чыць;

да­поў­ніць пункт пад­пунк­та­мі 2.8 — 2.10 на­ступ­на­га змес­ту:

«2.8. ак­цы­я­мі, до­ляй (да­ля­мі) у ста­тут­ным фон­дзе юры­дыч­най асо­бы — ка­мер­цый­най ар­га­ні­за­цыі, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, у па­ме­ры 20 і больш пра­цэн­таў ва­ло­да­юць кож­ны па­асоб­ку або ў су­куп­нас­ці за­меж­ная дзяр­жа­ва, за­меж­ная і (або) між­на­род­ная юры­дыч­ная асо­ба (ар­га­ні­за­цыя, якая не з'яў­ля­ец­ца юры­дыч­най асо­бай), за­меж­ны гра­ма­дзя­нін, асо­ба без гра­ма­дзян­ства;

2.9. у скла­дзе за­сна­валь­ні­каў (удзель­ні­каў, чле­наў) юры­дыч­най асо­бы — не­ка­мер­цый­най ар­га­ні­за­цыі, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, 20 і больш пра­цэн­таў скла­да­юць за­меж­ная дзяр­жа­ва, за­меж­ная і (або) між­на­род­ная юры­дыч­ная асо­ба (ар­га­ні­за­цыя, якая не з'яў­ля­ец­ца юры­дыч­най асо­бай), за­меж­ны гра­ма­дзя­нін, асо­ба без гра­ма­дзян­ства;

2.10. вы­пуск срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі не ажыц­цяў­ля­ец­ца на пра­ця­гу шас­ці ме­ся­цаў за­пар, за вы­клю­чэн­нем вы­пад­ку, пра­ду­гле­джа­на­га пунк­там 4 ар­ты­ку­ла 50 гэ­та­га За­ко­на.».

10. У наз­ве раз­дзе­ла 3 сло­вы «Па­ра­дак рас­паў­сюдж­ван­ня» за­мя­ніць сло­вам «Рас­паў­сюдж­ван­не».

11. У ар­ты­ку­ле 17:

пункт 1 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«1. Рас­паў­сюдж­ван­не пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ажыц­цяў­ля­ец­ца ў ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь:

1.1. юры­дыч­най асо­бай, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, аль­бо на пад­ста­ве да­га­во­ра, за­клю­ча­на­га з ёй у вы­зна­ча­ным па­рад­ку з рас­паў­сюдж­валь­ні­кам пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі;

1.2. ула­даль­ні­кам ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі) у вы­пад­ку рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт.»;

пункт 4 вы­клю­чыць;

у пунк­це 5 сло­вы «фор­мы і» за­мя­ніць сло­ва­мі «фор­мы або»;

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 6 на­ступ­на­га змес­ту:

«6. Рас­паў­сюдж­валь­ні­кі пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, а так­са­ма пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных, ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (да­лей, ка­лі не пра­ду­гле­джа­на ін­шае, — рас­паў­сюдж­валь­ні­кі) пад­ля­га­юць уклю­чэн­ню ў Дзяр­жаў­ны рэ­естр рас­паў­сюдж­валь­ні­каў пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі і Дзяр­жаў­ны рэ­естр рас­паў­сюдж­валь­ні­каў пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (да­лей — дзяр­жаў­ныя рэ­ест­ры) ад­па­вед­на.

Дзей­насць па рас­паў­сюдж­ван­ні пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, а так­са­ма пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі без уклю­чэн­ня ў ад­па­вед­ны Дзяр­жаў­ны рэ­естр з'яў­ля­ец­ца не­за­кон­най і цяг­не ад­каз­насць у ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Част­кі пер­шая і дру­гая гэ­та­га пунк­та не пры­мя­ня­юц­ца да рас­паў­сюдж­валь­ні­каў —юры­дыч­ных асоб, на якіх ус­кла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цый срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, пры рас­паў­сюдж­ван­ні срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія імі вы­пус­ка­юц­ца.

Уклю­чэн­не рас­паў­сюдж­валь­ні­каў у ад­па­вед­ны Дзяр­жаў­ны рэ­естр ажыц­цяў­ля­ец­ца рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­нам дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі не паз­ней як праз пят­нац­цаць пра­цоў­ных дзён з дня па­да­чы імі за­явы з пры­кла­дан­нем да­ку­мен­таў, пе­ра­лік, па­ра­дак па­да­чы і раз­гля­ду якіх вы­зна­ча­юц­ца рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­нам дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.

Рас­паў­сюдж­валь­ні­кі пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных, ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі не паз­ней як за два пра­цоў­ныя дні да па­чат­ку (спы­нен­ня) рас­паў­сюдж­ван­ня ра­дыё-, тэ­ле­пра­гра­мы па­ве­дам­ля­юць у рэс­пуб­лі­кан­скі ор­ган дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі аб па­чат­ку (спы­нен­ні) рас­паў­сюдж­ван­ня ра­дыё-, тэ­ле­пра­гра­мы.

Вы­клю­чэн­не з дзяр­жаў­ных рэ­ест­раў ажыц­цяў­ля­ец­ца па ра­шэн­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га ор­га­на дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ў вы­пад­ку:

не­ад­па­вед­нас­ці рэ­ча­іс­нас­ці звес­так, па­ка­за­ных у да­ку­мен­тах, па­да­дзе­ных для ўклю­чэн­ня ў ад­па­вед­ны Дзяр­жаў­ны рэ­естр;

пры­няц­ця рас­паў­сюдж­валь­ні­кам ра­шэн­ня аб спы­нен­ні рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, а так­са­ма пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных, ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

рэ­ар­га­ні­за­цыі рас­паў­сюдж­валь­ні­ка — юры­дыч­най асо­бы (за вы­клю­чэн­нем вы­пад­каў рэ­ар­га­ні­за­цыі рас­паў­сюдж­валь­ні­ка — юры­дыч­най асо­бы ў фор­ме вы­лу­чэн­ня аль­бо да­лу­чэн­ня да яго ін­шай юры­дыч­най асо­бы);

лік­ві­да­цыі (спы­нен­ня дзей­нас­ці) рас­паў­сюдж­валь­ні­ка — юры­дыч­най асо­бы (ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­пры­маль­ні­ка);

па­ру­шэн­ня па­тра­ба­ван­ня, пра­ду­гле­джа­на­га пунк­там 5 гэ­та­га ар­ты­ку­ла;

рас­паў­сюдж­ван­ня ін­фар­ма­цый­ных па­ве­дам­лен­няў і (або) ма­тэ­ры­я­лаў, за­ба­ро­не­ных да рас­паў­сюдж­ван­ня ў ад­па­вед­нас­ці з ар­ты­ку­лам 38 гэ­та­га За­ко­на;

вы­ня­сен­ня рас­паў­сюдж­валь­ні­ку на пра­ця­гу го­да двух і больш пісь­мо­вых па­пя­рэ­джан­няў.

Рэс­пуб­лі­кан­скі ор­ган дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі вы­зна­чае па­ра­дак ства­рэн­ня дзяр­жаў­ных рэ­ест­раў, уклю­чэн­ня (вы­клю­чэн­ня) у (з) іх рас­паў­сюдж­валь­ні­каў і ажыц­цяў­ляе вя­дзен­не дзяр­жаў­ных рэ­ест­раў.

Дзяр­жаў­ныя рэ­ест­ры раз­мя­шча­юц­ца ў ад­кры­тым до­сту­пе на афі­цый­ным сай­це рэс­пуб­лі­кан­ска­га ор­га­на дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.».

12. У ар­ты­ку­ле 22:

аб­зац шос­ты вы­клю­чыць;

аб­за­цы сё­мы — тры­нац­ца­ты лі­чыць ад­па­вед­на аб­за­ца­мі шос­тым — два­нац­ца­тым;

аб­зац дзя­вя­ты пас­ля сло­ва «ад­рас» да­поў­ніць сло­ва­мі», элект­рон­ны ад­рас».

13. Наз­ву і пункт 1 ар­ты­ку­ла 24 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Ар­ты­кул 24. Ажыц­цяў­лен­не вя­шчан­ня тэ­ле- або ра­дыё­пра­грам

1. Вя­шчан­не тэ­ле- або ра­дыё­пра­грам ажыц­цяў­ля­ец­ца з вы­ка­ры­стан­нем у вы­зна­ча­ным за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па­рад­ку се­так элект­ра­су­вя­зі на пад­ста­ве спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не дзей­нас­ці ў га­лі­не вя­шчан­ня, які вы­да­ец­ца рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­нам дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.».

14. Ар­ты­кул 25 да­поў­ніць пунк­там 3 на­ступ­на­га змес­ту:

«3. Вя­шчан­не тэ­ле­пра­гра­мы па­він­на па­ста­ян­на су­пра­ва­джац­ца яе ла­га­ты­пам, за вы­клю­чэн­нем вя­шчан­ня рэ­клам­ных ма­тэ­ры­я­лаў.».

15. Да­поў­ніць За­кон ар­ты­ку­лам 261 на­ступ­на­га змес­ту:

«Ар­ты­кул 261. Аба­вяз­ко­вы агуль­на­да­ступ­ны па­кет тэ­ле­пра­грам

1. Апе­ра­та­ры элект­ра­су­вя­зі, па­стаў­шчы­кі па­слуг элект­ра­су­вя­зі, якія ажыц­цяў­ля­юць рас­паў­сюдж­ван­не тэ­ле­пра­грам, аба­вя­за­ны за­бяс­пе­чыць пра­да­стаў­лен­не кож­на­му аба­не­нту маг­чы­мас­ці пра­гля­ду тэ­ле­пра­грам, якія ўва­хо­дзяць у аба­вяз­ко­вы агуль­на­да­ступ­ны па­кет тэ­ле­пра­грам.

2. Пе­ра­лік, па­ра­дак і пас­ля­доў­насць (чар­го­васць) рас­паў­сюдж­ван­ня тэ­ле­пра­грам, якія ўва­хо­дзяць у аба­вяз­ко­вы агуль­на­да­ступ­ны па­кет тэ­ле­пра­грам, за­цвяр­джа­юц­ца Са­ве­там Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

3. Рас­паў­сюдж­ван­не аба­вяз­ко­ва­га агуль­на­да­ступ­на­га па­ке­та тэ­ле­пра­грам ажыц­цяў­ля­ец­ца на ўмо­вах да­га­во­ра аб ака­зан­ні па­слуг элект­ра­су­вя­зі і (або) да­га­во­ра арэн­ды тэх­ніч­ных срод­каў, за­клю­ча­ных па­між юры­дыч­най асо­бай, на якую ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі (яе ўпаў­на­ва­жа­ным прад­стаў­ні­ком), і апе­ра­та­рам элект­ра­су­вя­зі або па­стаў­шчы­ком па­слуг элект­ра­су­вя­зі.».

16. У ар­ты­ку­ле 38:

пад­пункт 1.3 пунк­та 1 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«1.3. ін­фар­ма­цыі, якая на­кі­ра­ва­на на пра­па­ган­ду вай­ны, эк­стрэ­місц­кай дзей­нас­ці або змя­шчае за­клі­кі да та­кой дзей­нас­ці, пар­наг­ра­фіі, гвал­ту і жорст­кас­ці, а так­са­ма ін­шай ін­фар­ма­цыі, рас­паў­сюдж­ван­не якой здоль­на на­нес­ці шко­ду на­цы­я­наль­ным ін­та­рэ­сам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь або за­ба­ро­не­на гэ­тым За­ко­нам, ін­шы­мі за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.»;

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 3 на­ступ­на­га змес­ту:

«3. Ула­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, аба­вя­за­ны не да­пус­каць вы­ка­ры­стан­ня гэ­та­га ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі) для рас­паў­сюдж­ван­ня ін­фар­ма­цыі, змест якой су­пя­рэ­чыць па­тра­ба­ван­ням гэ­та­га За­ко­на».

17. У ар­ты­ку­ле 42:

пункт 1 пас­ля сло­ва «ін­фар­ма­цыі,» да­поў­ніць сло­ва­мі «або ўла­даль­ні­ка ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт,»;

у пунк­це 2 сло­вы «не мае», «ім» і «яна аба­вя­за­на» за­мя­ніць ад­па­вед­на сло­ва­мі «або ўла­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, не ма­юць», «імі» і «яны аба­вя­за­ны».

18. Ар­ты­кул 43 да­поў­ніць пунк­там 5 на­ступ­на­га змес­ту:

«5. Аб­вяр­жэн­не ін­фар­ма­цыі, рас­паў­сю­джа­най пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, ажыц­цяў­ля­ец­ца на тым жа ін­фар­ма­цый­ным рэ­сур­се (яго скла­до­вай част­цы), пры да­па­мо­зе яко­га бы­лі рас­паў­сю­джа­ны ін­фар­ма­цый­нае па­ве­дам­лен­не і (або) ма­тэ­ры­ял, якія аб­вяр­га­юц­ца, не паз­ней як у дзень, які на­ды­хо­дзіць за днём па­ступ­лен­ня па­тра­ба­ван­ня аб аб­вяр­жэн­ні (ад­ка­зе) або тэкс­ту аб­вяр­жэн­ня (ад­ка­зу), у спе­цы­яль­най руб­ры­цы аль­бо на тым жа мес­цы ста­рон­кі і тым жа шрыф­там, што і ін­фар­ма­цый­нае па­ве­дам­лен­не і (або) ма­тэ­ры­ял, якія аб­вяр­га­юц­ца. Пры гэ­тым ін­фар­ма­цый­нае па­ве­дам­лен­не і (або) ма­тэ­ры­ял, якія аб­вяр­га­юц­ца, пад­ля­га­юць вы­да­лен­ню.».

19. У ар­ты­ку­ле 44:

пункт 1 і аб­зац пер­шы пунк­та 3 пас­ля сло­ва «ін­фар­ма­цыі,» да­поў­ніць сло­ва­мі «або ўла­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт»;

у пунк­це 2 сло­вы «не вы­зва­ля­ец­ца» за­мя­ніць сло­ва­мі «або ўла­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, не вы­зва­ля­юц­ца».

20. У ар­ты­ку­ле 49:

аб­зац пер­шы пунк­та 1 пас­ля сло­ва «ін­фар­ма­цыі,» да­поў­ніць сло­ва­мі «або ўла­даль­ні­ку ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт»;

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 21 на­ступ­на­га змес­ту:

«21. Пісь­мо­вае па­пя­рэ­джан­не вы­но­сіц­ца рас­паў­сюдж­валь­ні­ку рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­нам дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ў вы­пад­ку:

21.1. па­ру­шэн­ня рас­паў­сюдж­валь­ні­кам пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі па­тра­ба­ван­няў пунк­та 1 ар­ты­ку­ла 261 гэ­та­га За­ко­на;

2 1.2. рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі да яго дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі або да атры­ман­ня за­меж­ным срод­кам ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, які рас­паў­сюдж­вае на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь сваю пра­дук­цыю без змя­нен­ня фор­мы або змес­ту, ад­па­вед­на­га да­зво­лу ў рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­не дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі;

21.3. змя­нен­ня фор­мы або змес­ту пра­дук­цыі за­меж­на­га срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якая рас­паў­сюдж­ва­ец­ца на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь без змя­нен­ня яе фор­мы або змес­ту;

21.4. рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі да атры­ман­ня імі спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не дзей­нас­ці ў га­лі­не вя­шчан­ня;

21.5. не­па­ве­дам­лен­ня рас­паў­сюдж­валь­ні­кам пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных, ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі не паз­ней як за два пра­цоў­ныя дні да па­чат­ку (спы­нен­ня) рас­паў­сюдж­ван­ня ра­дыё-, тэ­ле­пра­гра­мы рэс­пуб­лі­кан­ска­му ор­га­ну дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі аб па­чат­ку (спы­нен­ні) рас­паў­сюдж­ван­ня ра­дыё-, тэ­ле­пра­гра­мы, за вы­клю­чэн­нем вы­пад­ку, пра­ду­гле­джа­на­га аб­за­цам трэ­цім част­кі шос­тай пунк­та 6 ар­ты­ку­ла 17 гэ­та­га За­ко­на;

21.6. па­ру­шэн­ня па­тра­ба­ван­няў да рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі эра­тыч­на­га ха­рак­та­ру, пра­ду­гле­джа­ных пунк­та­мі 2 і 3 ар­ты­ку­ла 21 гэ­та­га За­ко­на;

2 1.7. рас­паў­сюдж­ван­ня пра­дук­цыі срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі без да­га­во­ра аль­бо ін­ша­га да­ку­мен­та, які па­цвяр­джае на­яў­насць ад­па­вед­ных пра­воў на рас­паў­сюдж­ван­не на­зва­най пра­дук­цыі, ка­лі ін­шае не пра­ду­гле­джа­на за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

2 1.8. не­вы­ка­нан­ня рас­паў­сюдж­валь­ні­кам за­кон­на­га па­тра­ба­ван­ня дзяр­жаў­на­га ор­га­на аб лік­ві­да­цыі па­ру­шэн­няў за­ка­на­даў­ства Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь аб срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.»;

у пунк­це 3:

част­ку пер­шую пас­ля слоў «по­шце» і «(за­сна­валь­ні­кам) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» да­поў­ніць ад­па­вед­на сло­ва­мі «і (або) элект­рон­най по­шце» і «рас­паў­сюдж­валь­ні­ку або ўла­даль­ні­ку ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт»;

част­ку дру­гую пас­ля слоў «(за­сна­валь­ні­кі) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» да­поў­ніць сло­ва­мі», рас­паў­сюдж­валь­нік або ўла­даль­нік ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт»;

пункт 4 пас­ля слоў «(за­сна­валь­ні­ка­мі) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» да­поў­ніць сло­ва­мі «, рас­паў­сюдж­валь­ні­кам або ўла­даль­ні­кам ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт,».

21. У ар­ты­ку­ле 50:

у пунк­це 2 сло­ва «трох­ме­сяч­ны» за­мя­ніць сло­вам «шас­ці­ме­сяч­ны»;

да­поў­ніць ар­ты­кул пунк­там 4 на­ступ­на­га змес­ту:

«4. Па ра­шэн­ні за­сна­валь­ні­ка (за­сна­валь­ні­каў) срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі вы­пуск срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі мо­жа быць пры­пы­не­ны на тэр­мін да шас­ці ме­ся­цаў, але не час­цей як адзін раз на два га­ды.».

22. У ар­ты­ку­ле 51:

у пад­пунк­це 2.1 пунк­та 2 сло­вы «тэ­ле­ві­зій­на­га вя­шчан­ня і ра­дыё­вя­шчан­ня» за­мя­ніць сло­ва­мі «вя­шчан­ня тэ­ле- або ра­дыё­пра­гра­мы»;

пункт 3 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«3. Іск аб спы­нен­ні вы­пус­ку срод­ку ма­са­вай ін­фар­ма­цыі мо­жа быць прад'­яў­ле­ны не паз­ней шас­ці ме­ся­цаў з дня ўзнік­нен­ня пад­стаў, пра­ду­гле­джа­ных пад­пунк­та­мі 2.1 і 2.2 пунк­та 2 гэ­та­га ар­ты­ку­ла.».

23. Да­поў­ніць За­кон ар­ты­ку­лам 511 на­ступ­на­га змес­ту:

«Ар­ты­кул 511. Аб­ме­жа­ван­не до­сту­пу да пра­дук­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якая рас­паў­сюдж­ва­ец­ца пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт

1. Аб­ме­жа­ван­не до­сту­пу да пра­дук­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якая рас­паў­сюдж­ва­ец­ца пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, ажыц­цяў­ля­ец­ца па ра­шэн­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га ор­га­на дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ў вы­пад­ку:

1.1. вы­ня­сен­ня ўла­даль­ні­ку ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, на пра­ця­гу го­да двух і больш пісь­мо­вых па­пя­рэ­джан­няў;

1.2. рас­паў­сюдж­ван­ня пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, ін­фар­ма­цый­ных па­ве­дам­лен­няў і (або) ма­тэ­ры­я­лаў, за­ба­ро­не­ных або аб­ме­жа­ва­ных да рас­паў­сюдж­ван­ня ў ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, а так­са­ма з ра­шэн­ня­мі су­да, якія ўвай­шлі ў за­кон­ную сі­лу;

1.3. не­вы­ка­нан­ня ўла­даль­ні­кам ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, за­кон­на­га па­тра­ба­ван­ня дзяр­жаў­на­га ор­га­на аб лік­ві­да­цыі па­ру­шэн­няў за­ка­на­даў­ства Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь аб срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.

2. Ра­шэн­не аб аб­ме­жа­ван­ні до­сту­пу да пра­дук­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якая рас­паў­сюдж­ва­ец­ца пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, у да­чы­нен­ні да ўла­даль­ні­ка ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, мо­жа быць пры­ня­та не паз­ней чым у трох­ме­сяч­ны тэр­мін з дня ўзнік­нен­ня пад­стаў, пра­ду­гле­джа­ных пад­пунк­та­мі 1.1—1.3 пунк­та 1 гэ­та­га ар­ты­ку­ла.

3. Па­ра­дак аб­ме­жа­ван­ня до­сту­пу да пра­дук­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якая рас­паў­сюдж­ва­ец­ца пры да­па­мо­зе ін­фар­ма­цый­на­га рэ­сур­су (яго скла­до­вай част­кі), раз­ме­шча­на­га ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт, вы­зна­ча­ец­ца спе­цы­яль­на ўпаў­на­ва­жа­ным дзяр­жаў­ным ор­га­нам у сфе­ры бяс­пе­кі вы­ка­ры­стан­ня на­цы­я­наль­на­га сег­мен­та гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­кі ін­тэр­нэт су­мес­на з Мі­ніс­тэр­ствам су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.».

Ар­ты­кул 2. Гэ­ты За­кон пры­мя­ня­ец­ца да пра­ва­ад­но­сін, якія ўзнік­нуць пас­ля яго ўва­хо­джан­ня ў сі­лу, за вы­клю­чэн­нем вы­пад­каў, пра­ду­гле­джа­ных част­ка­мі дру­гой і трэ­цяй гэ­та­га ар­ты­ку­ла.

Срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, за­рэ­гіст­ра­ва­ныя да ўва­хо­джан­ня ў сі­лу гэ­та­га За­ко­на, ма­юць пра­ва ажыц­цяў­ляць дзей­насць на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь з улі­кам па­тра­ба­ван­няў, вы­зна­ча­ных для за­сна­ван­ня і дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі да ўва­хо­джан­ня ў сі­лу гэ­та­га За­ко­на, пры ўмо­ве, што рэ­дак­цы­я­мі на­зва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі з'яў­ля­юц­ца:

юры­дыч­ныя асо­бы (ка­мер­цый­ныя ар­га­ні­за­цыі), у ста­тут­ным фон­дзе якіх до­ля за­меж­ных ін­вес­та­раў скла­дае 20 і больш пра­цэн­таў;

юры­дыч­ныя асо­бы (не­ка­мер­цый­ныя ар­га­ні­за­цыі), 20 і больш пра­цэн­таў за­сна­валь­ні­каў (удзель­ні­каў, чле­наў) якіх скла­да­юць за­меж­ныя юры­дыч­ныя асо­бы, за­меж­ныя гра­ма­дзя­не і (або) асо­бы без гра­ма­дзян­ства, якія па­ста­ян­на не пра­жы­ва­юць на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Рас­паў­сюдж­валь­ні­кі пра­дук­цыі срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія на дзень ува­хо­джан­ня ў сі­лу гэ­та­га За­ко­на ажыц­цяў­ля­юць рас­паў­сюдж­ван­не пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, а так­са­ма пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных, ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, аба­вя­за­ны да
1 лі­пе­ня 2015 го­да на­кі­ра­ваць у рэс­пуб­лі­кан­скі ор­ган дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі звест­кі, не­аб­ход­ныя для ўклю­чэн­ня іх у Дзяр­жаў­ны рэ­естр рас­паў­сюдж­валь­ні­каў пра­дук­цыі дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі і Дзяр­жаў­ны рэ­естр рас­паў­сюдж­валь­ні­каў пра­дук­цыі тэ­ле­ві­зій­ных і ра­дыё­вя­шчаль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ад­па­вед­на. На­кі­ра­ван­не гэ­тых звес­так ажыц­цяў­ля­ец­ца ў па­ве­дам­ляль­ным па­рад­ку на элект­рон­ны ад­рас рэс­пуб­лі­кан­ска­га ор­га­на дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня ў сфе­ры ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.

Ар­ты­кул 3. Са­ве­ту Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у шас­ці­ме­сяч­ны тэр­мін:

пры­вес­ці ра­шэн­ні Ура­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у ад­па­вед­насць з гэ­тым За­ко­нам;

за­бяс­пе­чыць пры­вя­дзен­не рэс­пуб­лі­кан­скі­мі ор­га­на­мі дзяр­жаў­на­га кі­ра­ван­ня, пад­па­рад­ка­ва­ны­мі Ура­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, іх нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў у ад­па­вед­насць з гэ­тым За­ко­нам;

пры­няць ін­шыя за­ха­ды, не­аб­ход­ныя для рэа­лі­за­цыі па­ла­жэн­няў гэ­та­га За­ко­на.

Ар­ты­кул 4. Гэ­ты За­кон ува­хо­дзіць у сі­лу з 1 сту­дзе­ня 2015 го­да.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь А. Лу­ка­шэн­ка

20 снеж­ня 2014 го­да, г. Мінск.

№ 213—З

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.