Вы тут

«Наш экспарцёр заўсёды надзейна абаронены»


Фі­лі­ял «Бел­эк­сім­га­рант-Грод­на» на­рошч­вае па­слу­гі прад­пры­ем­ствам, што пра­цу­юць на за­меж­ных рын­ках

Бе­ла­рус­кае рэс­пуб­лі­кан­скае ўні­тар­нае прад­пры­ем­ства экс­парт­на-ім­парт­на­га стра­ха­ван­ня «Бел­эк­сім­га­рант» — ад­на з буй­ней­шых стра­ха­вых кам­па­ній кра­і­ны. Ство­ра­на ў 2001 го­дзе для пад­трым­кі пра­дук­цыі і па­слуг ай­чын­ных прад­пры­ем­стваў на су­свет­ным рын­ку. Фун­да­тар — урад краіны. Мае раз­га­лі­на­ва­ную сет­ку фі­лі­ялаў. Сён­ня наш рас­каз пра фі­лі­ял у Грод­не.

У ка­лек­тыў­най гу­тар­цы з ка­рэс­пан­дэн­там «Звяз­ды» пры­ня­лі ўдзел ды­рэк­тар фі­лі­яла Сяр­гей Лаў­руш­ка і яго на­мес­ні­кі Свят­ла­на Анісь­ка і Аляк­сандр Сліў­ко.

Директор новый снимок

Директор новый снимок

 

У са­мым па­чат­ку Сяр­гей Яў­ге­на­віч Лаў­руш­ка па­лі­чыў па­трэб­ным пад­крэс­ліць:

— На­ша­му фі­лі­ялу споў­ні­ла­ся 12 га­доў. Ад­ра­зу тут пра­ца­ва­лі тры ча­ла­ве­кі, цяпер — больш за дзвес­це. Мы шмат­про­філь­нае прад­пры­ем­ства, але асноў­ных кі­рун­каў ра­бо­ты тры. Пер­шы і га­лоў­ны — стра­ха­ван­не экс­парт­ных ры­зык. Дру­гі — раз­віц­цё ме­ды­цын­скіх па­слуг. І трэ­ці — тра­ды­цый­ныя ві­ды стра­ха­ван­ня: аба­вяз­ко­вае (75%) і доб­ра­ах­вот­нае (25%). Гэ­та стра­ха­ван­не гра­ма­дзян­скай ад­каз­нас­ці тых, хто за ру­лём, стра­ха­ван­не пе­ра­воз­чы­каў, ма­ё­мас­ці, транс­пар­ту, гру­заў, крэ­ды­таў, аб­лі­га­цый... Уся­го мы ажыц­цяў­ля­ем 55 ві­даў стра­ха­ван­ня. І аб'­ём сва­іх па­слуг ста­ра­ем­ся на­рошч­ваць.

Але сён­ня да­вай­це спы­нім­ся на га­лоў­ным кі­рун­ку — стра­ха­ван­ні экс­пар­ту. На раз­віц­цё гэ­та­га ві­ду па­слуг мы скан­цэнт­ра­ва­лі на­ма­ган­ні ўся­го свай­го ка­лек­ты­ву. Ёсць аб'­ек­тыў­ныя фак­та­ры, з які­мі па­він­ны лі­чыц­ца: па-пер­шае — са­мая ма­лень­кая воб­ласць. І па струк­ту­ры пра­мыс­ло­вас­ці — у нас у асноў­ным пе­ра­ва­жае пе­ра­пра­цоў­ка: мас­ла­сыр­за­во­ды і мя­са­кам­бі­на­ты. Акра­мя гэ­та­га, не­ка­то­рыя «шчас­ліў­чы­кі» пра­цу­юць па па­пя­рэд­няй апла­це — на­прык­лад, ААТ «Гро­дзен­ская ты­ту­нё­вая фаб­ры­ка «Нё­ман» і ААТ «Лід­скае пі­ва» . За­явак у іх шмат, ма­гут­нас­ці за­гру­жа­ны, та­му пе­рай­шлі на па­пя­рэд­нюю апла­ту, і стра­ха­вое па­крыц­цё ры­зык ім не па­трэб­на.

Тым не менш клі­енц­кая ба­за да­стат­ко­вая. Пра­цу­ем як з дзяр­жаў­ны­мі, так і з пры­ват­ны­мі прад­пры­ем­ства­мі. Ся­род іх та­кія вя­до­мыя за ме­жа­мі Бе­ла­ру­сі ка­лек­ты­вы, як ААТ «Грод­на-Азот», СТАА «Кон­тэ Спа», ААТ «Скі­даль­скі цук­ро­вы кам­бі­нат», ААТ «Ла­ка­фар­ба» з Лі­ды, ваў­ка­выс­кія ААТ «Бел­лакт», ААТ «Крас­на­сель­скбуд­ма­тэ­ры­я­лы» і ААТ «Ваў­ка­выс­кі мя­са­кам­бі­нат», ААТ «Лід­скі ма­лоч­на­кан­сер­ва­вы кам­бі­нат», ААТ «Шчу­чын­скі мас­ла­сыр­за­вод» і гэ­так да­лей. Пе­ра­лік да­стат­ко­ва вя­лі­кі — ле­тась бы­ло 20 прад­пры­ем­стваў, за­раз гэ­тая ліч­ба вы­рас­ла ў 1,5 ра­за. Услед за аб­лас­ным цэнт­рам і та­кі­мі буй­ны­мі га­ра­да­мі, як Лі­да, па­шы­ра­ем су­пра­цоў­ніц­тва з ра­ён­ны­мі цэнт­ра­мі — На­ва­груд­кам, Ашмя­на­мі і ін­шы­мі.

Ра­дуе, што на­ме­ці­ла­ся та­кая вось ста­ноў­чая ды­на­мі­ка. Ды­рэк­тар­скі кор­пус па­чы­нае ра­зу­мець, што не вар­та вы­пра­боў­ваць лёс, а лепш ка­рыс­тац­ца на­шай пад­трым­кай. Толь­кі за дзе­сяць ме­ся­цаў за­клю­ча­на 1899 да­га­во­раў стра­ха­ван­ня і тэмп пры­рос­ту ў па­раў­на­нні з ле­таш­нім склаў 32%.

IMG_4298

Прад­стаў­ля­ем ін­та­рэ­сы дзяр­жа­вы

Сваю ра­бо­ту ка­лек­тыў бу­дуе ад­па­вед­на з Ука­зам Прэ­зі­дэн­та РБ № 534 ад 25 жніў­ня 2006 го­да «Аб са­дзей­ні­чан­ні раз­віц­цю экс­пар­ту та­ва­раў (ра­бот, па­слуг)». Да­ку­мен­там пра­ду­гле­джа­ны як асноў­ныя, так і да­дат­ко­выя па­слу­гі. Асноў­ныя — га­ран­та­ван­не эка­на­міч­най бяс­пе­кі экс­пар­цё­ра шля­хам вы­пла­ты стра­ха­во­га па­крыц­ця і ўрэ­гу­ля­ван­ня страт у вы­ні­ку на­ступ­лен­ня стра­ха­во­га вы­пад­ку. Да­дат­ко­выя — ква­лі­фі­ка­ва­ная кан­суль­та­тыў­ная да­па­мо­га экс­пар­цё­ру на ста­дыі за­клю­чэн­ня знеш­не­ганд­лё­вых кант­рак­таў і іх су­пра­ва­джэн­ня. А так­са­ма па­ста­ян­ны ма­ні­то­рынг фі­нан­са­ва­га ста­ну, дзе­ла­вой ак­тыў­нас­ці і знеш­ня­га ася­род­дзя контр­аген­та (за­меж­на­га па­куп­ні­ка).

— Па­чы­на­ю­чы з 2011 го­да, па­ча­ло­ся больш ак­тыў­нае вы­ка­ры­стан­не дру­го­га ін­стру­мен­та, які пра­ду­гле­джа­ны ва Ука­зе, — экс­парт­на­га крэ­ды­та­ван­ня экс­пар­цё­раў бан­ка­мі, — рас­каз­вае Аляк­сандр Сліў­ко. — Гэ­тая па­слу­га ў воб­лас­ці, як і ў цэ­лым у кра­і­не, раз­ві­ва­ец­ца за­раз да­стат­ко­ва ак­тыў­на. У нас ле­тась бы­ло ажыц­цёў­ле­на адзі­нац­цаць пра­ек­таў па экс­парт­ным крэ­ды­та­ван­ні. Сё­ле­та, спа­дзя­ю­ся, бу­дзе больш. Усё за­ле­жыць ад та­го, ці га­то­вы бан­кі пра­да­стаў­ляць крэ­дыт­ныя рэ­сур­сы ў дадзены мо­мант, які з'яў­ля­ец­ца зу­сім не прос­тым.

Тут па­трэб­на па­тлу­ма­чыць. Ме­на­ві­та «Бел­эк­сім­га­рант» і яго фі­лі­ялы ва­ло­да­юць вы­ключ­ным пра­вам стра­ха­ван­ня экс­парт­ных ры­зык з пад­трым­кай дзяр­жа­вы. І сут­насць дзяр­жаў­най пад­трым­кі за­клю­ча­ец­ца яшчэ і ў тым, што ў бюд­жэ­це кра­і­ны што­год пра­ду­гледж­ва­юц­ца срод­кі на кам­пен­са­цыю страт, па­не­се­ных бан­кам ад пра­да­стаў­лен­ня экс­парт­ных крэ­ды­таў. Пра­ду­гле­джа­ны так­са­ма бюд­жэт­ныя па­зы­кі для вы­пла­ты пры не­аб­ход­нас­ці стра­ха­во­га па­крыц­ця — па да­га­во­рах стра­ха­ван­ня. Пад­крэс­лім: у абод­вух вы­пад­ках толь­кі пры ўмо­ве стра­ха­ван­ня экс­парт­ных апе­ра­цый у Бел­эк­сім­га­ран­це.

— Лі­чым, што гэ­ты кі­ру­нак з'яў­ля­ец­ца вель­мі перс­пек­тыў­ным, — пе­ра­ка­на­ны Аляк­сандр Ра­ма­на­віч. — На­ша ра­бо­та да­па­ма­гае прад­пры­ем­ствам ад­чу­ваць ся­бе больш упэў­не­на на знеш­ніх рын­ках, за­ма­цоў­ваць свае па­зі­цыі і ру­хац­ца да­лей, за­ва­ёў­ваць но­выя па­зі­цыі. Мяр­куй­це са­мі: за кошт атры­ма­на­га та­вар­на­га крэ­ды­ту мож­на эле­мен­тар­на па­вя­лі­чыць про­даж. Дзя­ку­ю­чы крэ­ды­та­ван­ню зні­жа­ец­ца са­бе­кошт пра­дук­цыі і, ад­па­вед­на, па­вы­ша­ец­ца рэн­та­бель­насць. Зна­чыць, ляг­чэй кан­ку­ры­ра­ваць з ін­шы­мі та­ва­ра­вы­твор­ца­мі, бо ёсць маг­чы­масць пра­па­на­ваць больш вы­гад­ныя ўмо­вы рэа­лі­за­цыі. І ў вы­ні­ку прад­пры­ем­ства пры­но­сіць кра­і­не больш ва­лют­най вы­руч­кі, чым яно маг­ло атры­маць без ка­ры­стан­ня фі­нан­са­вы­мі ін­стру­мен­та­мі.

— На са­мой спра­ве коль­касць плю­соў боль­шая, — удак­лад­няе Сяр­гей Лаў­руш­ка. — Дзе ты ў ін­шым мес­цы возь­меш ва­лют­ны крэ­дыт пад тры пра­цэн­ты? Ня­ма больш та­ко­га. Тым больш, што за­раз пра­цэ­ду­ра кры­ху спра­шча­ец­ца, каб мак­сі­маль­на ска­ра­ціць час ад па­да­чы за­яў­кі да атры­ман­ня крэ­ды­ту. Так­са­ма стра­ха­ван­нем з ад­тэр­мі­ноў­кай пла­ця­жу ды­рэк­тар зды­мае з ся­бе ве­лі­зар­ны груз ад­каз­нас­ці за не­вяр­тан­не ва­лют­най вы­руч­кі. А гэ­тая па­зі­цыя, як вя­до­ма, па­ста­ян­на зна­хо­дзіц­ца пад піль­най ува­гай на­шых кант­ра­лю­ю­чых ор­га­наў. І не па­трэб­на па­ста­ян­на ез­дзіць у ста­лі­цу, каб пра­даў­жаць тэр­мі­ны вяр­тан­ня ва­лют­най вы­руч­кі. Ка­лі кант­ракт за­стра­ха­ва­ны ў Бел­эк­сім­га­ран­це, то тэр­мі­ны пра­даў­жа­юц­ца аў­та­ма­тыч­на.

— Па­чаў­шы ў свой час з ну­ля, за­раз мы зай­ма­ем па экс­парт­ным стра­ха­ван­ні ад­ну з лі­дзі­ру­ю­чых па­зі­цый, — за­зна­чае Аляк­сандр Сліў­ко. — Гэ­та ня­гле­дзя­чы на тое, што на­ша воб­ласць не лідзіруе па экс­пар­ту ся­род ін­шых рэ­гі­ё­наў. На­шы па­слу­гі па­трэб­ны як буй­но­му, так і не­вя­лі­ка­му экс­пар­цё­ру. Яны ўні­вер­саль­ныя па сва­ім ха­рак­та­ры і пры­зна­чэн­ні, на­кі­ра­ва­ны на тое, каб зні­жаць ры­зы­кі, а яны ёсць ва ўсіх.

Гэ­ты год вы­даў­ся скла­да­ным для экс­пар­цё­раў. Да 60% экс­пар­ту прад­пры­ем­стваў воб­лас­ці пры­па­дае на Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю, а з кан­ца дру­го­га квар­та­ла ідзе рэз­кае зні­жэн­не кур­са ра­сій­ска­га руб­ля, і ў вы­ні­ку аб'­ём экс­пар­ту рас­це, а ў до­ла­ра­вым эк­ві­ва­лен­це зні­жа­ец­ца. Ва ўсе па­пя­рэд­нія га­ды экс­парт па­вя­ліч­ваў­ся, пра­цэнт яго па­крыц­ця на­шы­мі па­слу­га­мі — так­са­ма. Мы раз­ліч­ва­ем, што ў гэ­тым го­дзе вы­рас­туць і коль­касць прад­пры­ем­стваў, якія пра­цу­юць з на­мі, і коль­касць кант­рак­таў, якія мы пры­ма­ем на стра­ха­ван­не. Ці ад­бу­дзец­ца рост у до­ла­ра­вым эк­ві­ва­лен­це, па­ка­жа год — у за­леж­нас­ці ад та­го, якім бу­дзе курс руб­ля. Што да­ты­чыц­ца нас, то ды­на­мі­ка па ўсіх па­каз­чы­ках ста­ноў­чая. Аб'­ём стра­ха­во­га па­крыц­ця экс­парт­ных кант­рак­таў рас­це. Ня­гле­дзя­чы на тое, што шэ­раг прад­пры­ем­стваў воб­лас­ці ска­ра­ціў аб'­ёмы экс­парт­ных па­ста­вак па пры­чы­нах, якія на­зы­ва­лі­ся вы­шэй, збі­ра­ем­ся не змян­шаць аб'­ём­ныя па­каз­чы­кі, на якія вый­шлі ў больш спры­яль­ны пе­ры­яд.

IMG_4304

Кло­пат пра ча­ла­ве­ка пра­цы

— Дру­гім клю­ча­вым на­прам­кам дзей­нас­ці фі­лі­яла «Бел­эк­сім­га­рант-Грод­на», які атры­маў імк­лі­вае раз­віц­цё, з'яў­ля­ец­ца доб­ра­ах­вот­нае стра­ха­ван­не ме­ды­цын­скіх вы­дат­каў, — уклю­ча­ец­ца ў раз­мо­ву Свят­ла­на Анісь­ка. — Сэнс гэ­тай па­слу­гі ў тым, што, за­клю­чыў­шы да­га­вор доб­ра­ах­вот­на­га стра­ха­ван­ня ме­ды­цын­скіх ­вы­дат­каў, «Бел­эк­сім­га­рант» бя­рэ на ся­бе аба­вя­за­цель­ствы па ар­га­ні­за­цыі  і апла­це ме­ды­цын­скіх па­слуг, прад­стаў­лен­ні ін­та­рэ­саў за­стра­ха­ва­ных пе­рад ля­чэб­най уста­но­вай, а так­са­ма па ажыц­цяў­лен­ні кант­ро­лю, тэр­мі­наў і якас­ці ме­ды­цын­скіх па­слуг, уз­роў­ню кам­форт­нас­ці і сер­ві­су пры атры­ман­ні ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі. Згод­на з Ука­зам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь № 219 ад 12 мая 2005 го­да прад­пры­ем­ствы-стра­ха­валь­ні­кі ма­юць пра­ва ад­нес­ці ўзно­сы па доб­ра­ах­вот­ным стра­ха­ван­ні ме­ды­цын­скіх рас­хо­даў на за­тра­ты па вы­твор­час­ці і рэа­лі­за­цыі та­ва­раў, а ў ад­па­вед­нас­ці з Па­ста­но­вай Са­ве­та Мі­ніст­раў РБ ад 6 сту­дзе­ня 2006 го­да на су­мы стра­ха­вых уз­но­саў не на­ліч­ва­юць уз­но­сы па дзяр­жаў­ным са­цы­яль­ным стра­ха­ван­ні ў фонд са­цы­яль­най аба­ро­ны.

З мэ­тай якас­на­га аб­слу­гоў­ван­ня клі­ен­таў у фі­лі­яле «Бел­эк­сім­га­рант-Грод­на» пра­цу­юць урачы, якія кан­суль­ту­юць лю­дзей 24 га­дзі­ны ў су­ткі 7 дзён у ты­дзень. Доб­ра­ах­вот­нае стра­ха­ван­не ме­ды­цын­скіх вы­дат­каў не толь­кі па­вы­шае прэ­стыж­насць пра­цоў­ных мес­цаў і аў­та­ры­тэт пра­ца­даў­цы на рын­ку пра­цы, але і знач­на ска­ра­чае стра­ты пра­цоў­на­га ча­су, вы­клі­ка­ныя хва­ро­ба­мі су­пра­цоў­ні­каў. Да пе­ра­ваг гэ­та­га ві­ду стра­ха­ван­ня мож­на ад­нес­ці бес­пе­ра­шкод­ны до­ступ да ­да­ра­гіх ві­даў аб­сле­да­ван­ня і ля­чэн­ня, ба­га­ты вы­бар фі­зі­я­тэ­ра­пеў­тыч­ных пра­цэ­дур, кан­суль­та­цыі вя­ду­чых спе­цы­я­ліс­таў, зна­хо­джан­не ў ста­цы­я­на­ры ў па­ла­тах па­вы­ша­най кам­форт­нас­ці.

Ра­ху­нак за свае па­слу­гі ме­ды­цын­ская ўста­но­ва вы­стаў­ляе Бел­эк­сім­га­ран­ту, а кошт та­кой па­слу­гі для прад­пры­ем­ства — ад 600 ты­сяч да 1,5 міль­ё­на­ бе­ла­рус­кіх руб­лёў, у за­леж­нас­ці ад вы­бра­най пра­гра­мы. А яны роз­ныя: аб­слу­гоў­ван­не толь­кі ў па­лі­клі­ні­ках аль­бо і ў ста­цы­я­на­рах, аб­слу­гоў­ван­не толь­кі ў дзяр­жаў­ных ме­ды­цын­скіх уста­но­вах аль­бо ў­клю­ча­ны пры­ват­ныя ме­ды­цын­скія цэнт­ры і гэ­так да­лей.

Ка­лі га­ва­рыць пра ней­кія праб­ле­мы, то яны ўзні­ка­юць та­ды, ка­лі на прад­пры­ем­стве рас­хо­ды па доб­ра­ах­вот­ным ме­ды­цын­скім стра­ха­ван­ні не ўклю­ча­ны ў ка­лек­тыў­ныя да­га­во­ры ці на­огул не пра­ду­гле­джа­ны каш­та­ры­сам рас­хо­даў. А ме­ды­цын­скім уста­но­вам вар­та раз­мяр­коў­ваць срод­кі ад стра­ха­ван­ня та­кім чы­нам, каб ва ўрачоў бы­ла ма­ты­ва­цыя пра­ца­ваць з па­цы­ен­та­мі, якія прый­шлі да іх па стра­хоў­цы. І вы­зна­чыць ка­ар­ды­на­та­раў, якія ад­каз­ва­лі б за ра­бо­ту са стра­ха­вы­мі кам­па­ні­я­мі. Кра­і­на ру­ха­ец­ца да аба­вяз­ко­ва­га ме­ды­цын­ска­га стра­ха­ван­ня, і мы сён­ня на­бы­ва­ем па­трэб­ны во­пыт.

Раз­ві­ва­ем так­са­ма стра­ха­ван­не тых, хто едзе за мя­жу, — пра­цяг­вае Свят­ла­на Мі­ка­ла­еў­на. — За­раз ад­кры­ва­юц­ца но­выя ві­за­выя цэнт­ры, і мы шу­ка­ем шля­хі су­пра­цоў­ніц­тва з поль­скі­мі і лі­тоў­скі­мі кон­суль­ства­мі, каб атры­маць акрэ­ды­та­цыю і пра­ца­ваць су­мес­на. Дзя­ку­ю­чы гэ­та­му на­шы гра­ма­дзя­не атры­ма­юць на­дзей­ную ме­ды­цын­скую да­па­мо­гу пад­час за­меж­ных ка­ман­дзі­ро­вак ці ту­рыс­тыч­ных па­ез­дак. Ужо сён­ня су­пра­цоў­ні­ча­ем з не­каль­кі­мі буй­ны­мі асіс­ці­ру­ю­чы­мі кам­па­ні­я­мі, якія прад­стаў­ля­юць на­шы ін­та­рэ­сы за мя­жой.

Перс­пек­ты­вы

— На­ша прак­ты­ка ў пад­трым­ку экс­пар­цё­раў, якая па­ча­ла ажыц­цяў­ляц­ца ў 2006 го­дзе, па­ста­ян­на дэ­та­лі­зу­ец­ца і ўдас­ка­наль­ва­ец­ца, — пад­во­дзіць вы­нік раз­мо­ве ды­рэк­тар. — Да­баў­ля­юц­ца ней­кія но­выя кі­рун­кі дзей­нас­ці. На­прык­лад, два га­ды та­му, ка­лі быў ство­ра­ны ААТ «Банк раз­віц­ця Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь», уве­дзе­на нор­ма аб крэ­ды­та­ван­ні не­рэ­зі­дэн­таў для раз­лі­каў з экс­пар­цё­ра­мі ме­на­ві­та праз гэ­ты банк. Пры­ме­не­на больш спро­шча­ная пра­цэ­ду­ра, чым праз ін­шыя бан­кі, што дае экс­пар­цё­ру ад­чу­валь­ны вый­грыш у ча­се. А ў гэ­тым го­дзе з'явіўся экс­парт­ны фак­то­рынг. Да ва­лют­на­га крэ­ды­та­ван­ня да­ба­ві­ла­ся крэ­ды­та­ван­не спа­чат­ку ў бе­ла­рус­кіх, а за­тым і ў ра­сій­скіх руб­лях. Ня­хай са­мо прад­пры­ем­ства вы­бі­рае, як яму больш зруч­на.

У рам­ках на­шай кам­пе­тэн­цыі па­ста­ян­на ўдас­ка­наль­ва­ем сваю нар­ма­тыў­на-пра­ва­вую ба­зу. Ка­лі клі­ент не­чым не­за­да­во­ле­ны, ста­ра­ем­ся па­леп­шыць свой пра­дукт, і та­му ба­чым перс­пек­ты­ву.

Мы пра­да­стаў­ля­ем за­раз стра­ха­вое па­крыц­цё сва­ім клі­ен­там у Ра­сіі, Ка­зах­ста­не, Ар­ме­ніі, Мал­до­ве, Пры­бал­ты­цы. Ле­тась бы­ла яшчэ Укра­і­на. Ёсць во­пыт стра­ха­во­га па­крыц­ця па та­кіх не прос­тых кра­і­нах, як Сі­рыя, Та­джы­кі­стан, Кыр­гыз­стан. Ле­тась ад­быў­ся стра­ха­вы вы­па­дак па Сі­рыі, і мы змаг­лі вяр­нуць стра­ха­вое па­крыц­цё. Так што ка­лі ў экс­пар­цё­раў ёсць ін­та­рэ­сы і ў кра­і­нах так зва­най «да­лё­кай ду­гі», мы га­то­вы пра­ца­ваць ра­зам.

Пуб­лі­ка­цыю пад­рых­та­валі Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ і Ула­дзі­мір Бя­рэ­зін. Здым­кі прад­астаў­ле­ны фі­лі­ялам.

Спе­цы­яль­ны да­звол (лі­цэн­зія) 02200/13 — 00049 на пра­ва ажыц­цяў­лен­ня стра­ха­вой дзей­нас­ці. Вы­да­дзе­ны Мі­ніс­тэр­ствам фі­нан­саў РБ. Са­праўд­ны да 23.04.2018 г. УНП 101421509.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.