Вы тут

Ікра не прайшла


Апе­ра­тыў­ні­кі ад­дзе­ла па ба­раць­бе з эка­на­міч­ны­мі зла­чын­ства­мі Каст­рыч­ніц­ка­га РУ­УС ста­лі­цы вы­яві­лі і кан­фіс­ка­ва­лі пар­тыю кант­ра­банд­най чыр­во­най ік­ры на су­му звыш 66 міль­ё­наў руб­лёў.

Як ін­фар­муе УБЭЗ ГУ­УС Мін­гар­вы­кан­ка­ма, ік­ра бы­ла не­ле­галь­на ўве­зе­на ў Бе­ла­русь з Ра­сіі. Ка­роб­кі з мар­скім да­лі­ка­тэ­сам пры­бы­лі на рэй­са­вым па­са­жыр­скім аў­то­бу­се. Муж­чы­на за­браў іх на сва­ім улас­ным аў­та­ма­бі­лі, які пас­ля і быў спы­не­ны пра­ва­ахоў­ні­ка­мі. Пры пра­вер­цы ні­я­кіх да­ку­мен­таў, якія па­цвяр­джа­лі б па­хо­джан­не, а так­са­ма за­кон­насць на­быц­ця і транс­пар­та­ван­ня та­ва­ру, прад'­яў­ле­на не бы­ло. Не­за­кон­най дзей­нас­цю, як ака­за­ла­ся, зай­маў­ся ін­ды­ві­ду­аль­ны прад­пры­маль­нік, які жы­ве ў Мін­ску. Мі­на­ю­чы мыт­ныя і ін­шыя пла­ця­жы, ік­ра па­сту­па­ла на ста­ліч­ныя рын­кі для да­лей­ша­га про­да­жу.

Тарас ШЧЫРЫ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.